Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на гражданската защита за по-ефективно управление на бедствията

Брюксел, 20 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия представи предложения за законодателни актове за засилване на европейското сътрудничество в областта на гражданската защита, с които ще се осигури по-ефикасна, по-ефективна и по-бърза реакция при бедствия, както и подобряване на превантивните и подготвителните действия. Посредством предложените актове Европа ще може да замени сегашната система на координация при конкретни поводи със система, при която помощта се планира предварително и така може да се гарантира предоставянето ѝ при настъпването на бедствие.

„Едно от основните предложения е да се създадат доброволни специализирани екипи от държавите-членки с необходимото оборудване, които да бъдат на разположение за незабавно разгръщане като част от колективната реакция на Европа“, заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

„Не по-малко важно е, че с тези законодателни актове политиката в областта на гражданската защита надхвърля реакцията при бедствия, а усилията се съсредоточават много повече върху предотвратяването на бедствията и управлението на рисковете. Намерението ни е с тези предложения да положим основите на една цялостна политика на Европейския съюз за управление на бедствията.“

За изпълнението на новите разпоредби ще бъде създаден Център за спешно реагиране (ЦСР), който ще работи без прекъсване за осигуряване на по-ефективна координация в ЕС при бедствия и ще гарантира, че държавите-членки са напълно информирани по всяко време, за да се подобри предоставянето на помощта.

Европейската комисия иска също така да насърчи по-активното сътрудничество при предварителното планиране на европейските операции при бедствие, в т.ч. чрез изготвяне на опис на ресурсите на държавите-членки, съставяне на планове за осигуряване на непрекъснатост на дейността и подобрено планиране на управлението на риска. Тя ще се стреми да осигури финансиране за покриване на евентуалния недостиг на средства и предлага да се повишат инвестициите в съвместни и презгранични обучения. Разпоредбите във връзка с транспорта също ще бъдат усъвършенствани, за да се гарантира незабавно разгръщане на помощта от ЕС.

ЕС разполага с две основни средства за осигуряване на първа реакция при бедствие: хуманитарната помощ и гражданската защита. В Договора от Лисабон се предвижда, че „Съюзът насърчава сътрудничеството между държавите-членки с оглед засилване на ефективността на системите за предотвратяване и защита от природни или предизвикани от човека бедствия“.

През октомври 2010 г. Комисията представи план, озаглавен „Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ“, в който изложи виждането си за по-бърза и по-ефикасна реакция на ЕС при бедствия. Тези предложения получиха политическа подкрепа от държавите-членки и Европейския парламент. Представеното днес предложение за преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на гражданската защита се основава на тези две идеи.

Контекст

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството между 31 европейски държави (27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) при бедствия. Участващите държави обединяват ресурсите си, които могат да бъдат предоставени на засегнати от бедствия страни в целия свят. Когато механизмът бъде задействан, с негова помощ се координира предоставянето на помощ в рамките на Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява механизма посредством Центъра за наблюдение и информация.

От създаването му през 2001 г. механизмът е бил задействан при бедствия в държавите-членки (например при горските пожари в Португалия, наводненията на Балканския полуостров през 2010 г. и взрива в морска база в Кипър през 2011 г. ), но и на много места по света, в т.ч. при неотдавнашните земетресения в Хаити, Чили и Япония.

За повече информация

MEMO/11/927Moving closer to more effective disaster management in Europe

Интернет сайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Интернет сайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar