Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Ett moderniserat direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer gör det lättare för högkvalificerade att hitta högkvalificerade arbeten i Europa

Bryssel den 19 december 2011 – Eftersom befolkningen i arbetsför ålder minskar1 i många medlemsstater förväntas efterfrågan på högutbildade fram till 2020 öka med över 16 miljoner arbetstillfällen2. Om Europa ska kunna möta denna efterfrågan, måste bristen på arbetskraft åtgärdas, till exempel genom mobila och högkvalificerade människor från andra EU-länder. De kan vara en mycket viktig källa till tillväxt, men bara under förutsättning att de lätt kan bege sig dit arbetstillfällena finns och för det krävs att deras kvalifikationer ska erkännas snabbt, smidigt och tillförlitligt inom EU. Därför har kommissionen i dag antagit ett förslag om att modernisera direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (direktiv 2005/36/EG).

Dagens förslag syftar till att förenkla reglerna för rörlighet för yrkesverksamma inom EU genom att erbjuda ett europeiskt yrkeskort för alla berörda yrken som skulle göra det möjligt att lättare och snabbare erkänna kvalifikationer. I förslaget klargörs också ramen för konsumenterna genom att medlemsstaterna uppmanas att se över vilka yrken som regleras och ta itu med allmänhetens farhågor när det gäller språkkunskaper och brist på effektiva larm om brister inom vissa yrken, särskilt inom hälsovården.

- Europa står inför många utmaningar. En är att möta den ökade efterfrågan på högkvalificerade arbeten i EU. Dagens förslag om yrkeskvalifikationer är ett svar på behovet av att ha ett smidigt system för erkännande av yrkeskvalifikationer för att underlätta rörligheten för yrkesverksamma i Europa. Det kommer att göra det lättare för högkvalificerade yrkesutövare att söka sig dit lediga arbeten finns. Detta kommer utan tvivel att bidra till ökad tillväxt i den europeiska ekonomin. Jag är övertygad om att idén om ett europeiskt yrkeskort – ett elektroniskt certifikat – är rätt väg att gå, eftersom det kommer att förenkla och påskynda erkännanden av rörliga arbetstagare, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster.

Huvudpunkterna i förslaget:

1. Införandet av ett europeiskt yrkeskort gör att berörda yrkesutövare får möjlighet att dra nytta av enklare och snabbare erkännande av yrkeskvalifikationer. Det bör också underlätta tillfällig rörlighet. Kortet kommer att göras tillgängligt i enlighet med de behov som vissa yrkeskategorier framfört. Exempelvis har sjuksköterskor och bergsguider uttryckt ett starkt intresse av att använda ett sådant kort. Kortet är knutet till ett optimerat förfarande för erkännande som utförs inom det befintliga informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och kommer att vara ett elektroniskt certifikat som tillåter att yrkesutövaren erbjuder tjänster eller etablerar sig i en annan medlemsstat.

2. Bättre tillgång till information om erkännande av yrkeskvalifikationer: Alla medborgare som vill få sina yrkeskvalifikationer erkända bör kunna vända sig till en enda kontaktpunkt i stället för att hänvisas från den ena myndigheten till den andra. Kontaktpunkten bör vara de gemensamma kontaktpunkterna (PSC), som inrättats i enlighet med tjänstedirektivet, som kommer att göra det möjligt att få information på ett ställe om de dokument som krävs för att få kvalifikationer erkända och där man också kan fylla i ansökningar på nätet.

3. Uppdatering av minimikrav på utbildningen för läkare, tandläkare, farmaceuter, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer och arkitekter: Minimikraven på utbildningen för dessa yrken harmoniserades för 20 eller 30 år sedan. De har uppdaterats för att återspegla utvecklingen av dessa yrken och utbildningen. Exempelvis måste man nu ha tolv års skolgång i stället för tio år för att kunna bli antagen till sjuksköterske‑ eller barnmorskeutbildning.

4. Införandet av en varningsmekanism för hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas av automatiskt erkännande: behöriga myndigheter i en medlemsstat måste varna behöriga myndigheterna i alla andra medlemsstater om vårdpersonal som har förbjudits att utöva sin yrkesverksamhet av en offentlig myndighet eller en domstol. Detta är särskilt viktigt eftersom det har förekommit exempel på att läkare som förbjudits att arbeta som läkare i sin hemmedlemsstat flyttat utomlands för att arbeta utan att andra medlemsstater känt till yrkesförbudet.

5. Införandet av gemensamma ramar för utbildning och gemensam kontroller av utbildning, som ersätter gemensamma plattformar, bör erbjuda möjligheten att utvidga mekanismen för automatiskt erkännande till nya yrken. Berörda yrken kan omfattas av automatiskt erkännande på grundval av en gemensam uppsättning kunskaper, färdigheter och meriter eller en gemensam kontroll av förmågan att utöva ett yrke.

6. Ömsesidig utvärdering av reglerade yrken: En ny mekanism införs i direktivet som ska ge ökad insyn och motivering av vilka yrkesgrupper som regleras genom ett specifikt kvalifikationskrav. Medlemsstaterna ska lämna en förteckning över sina reglerade yrken och motivera behovet av reglering. Detta bör följas upp genom en ömsesidig utvärdering som kommissionen underlättar.

Bakgrund:

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer är viktigt för att göra det möjligt för högkvalificerade att starta ett nytt företag eller att hitta arbete i en annan medlemsstat som kräver specifika kvalifikationer för en specifik yrkesverksamhet. Moderniseringen är en av tolv åtgärder för tillväxt som anges i inremarknadsakten (IP/11/469).

Förslaget bygger på en grönbok som kommissionen offentliggjorde i juni (IP/11/767). En sammanfattning av reaktionerna på grönboken offentliggjordes i dag.

Se även MEMO/11/923

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32-2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32-2 299 88 94)

1 :

Enligt Eurostats undersökning Europop från 2010 kommer det att finnas tre förvärvsarbetande för varje pensionär år 2020.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010), finns tillgänglig på: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar