Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin nykyaikaistaminen helpottaa ammattipätevyyttä vaativan työpaikan löytämistä Euroopassa

Bryssel 19. joulukuuta 2011 – Työikäisten määrä vähenee monissa EU:n jäsenvaltioissa1, minkä vuoksi arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä korkean ammattitaidon omaavien ihmisten kysyntä nousee yli 16 miljoonan työpaikan verran2. Jos Euroopassa halutaan täyttää tämä kysyntä, on työvoiman saatavuuden puutteet korjattava – esimerkiksi siten, että muista EU:n jäsenvaltioista tulee päteviä ammattilaisia. He voivat olla olennainen kasvutekijä, mutta vain jos heidän on helppo mennä sinne missä työpaikat ovat. Tämä edellyttää sitä, että heidän pätevyytensä voidaan EU:ssa tunnustaa nopeasti, yksinkertaisesti ja luotettavasti. Tämän vuoksi komissio hyväksyi tänään ehdotuksen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin nykyaikaistamisesta (direktiivi 2005/36/EY).

Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa sääntöjä, joita sovelletaan ammatti-ihmisten liikkuvuuteen EU:ssa. Kaikille ammateille, jotka sitä haluavat, tarjotaan eurooppalainen ammattikortti, jonka ansiosta ammattipätevyys voidaan tunnustaa helpommin ja nopeammin. Järjestelmä selkiytyy myös kuluttajille, kun jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen säänneltyjen ammattiensa soveltamisalaa ja kun otetaan kantaa yleisön huolenaiheisiin, jotka koskevat kielitaitoa ja ammatillisia väärinkäytöksiä koskevia varoituksia varsinkin terveydenhoitoalalla.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan Euroopalla on nykyisin paljon haasteita. ”Yksi niistä on korkean ammattitaidon työpaikkojen kysynnän lisääntyminen kaikkialla EU:ssa. Tänään hyväksytyllä ammattipätevyyttä koskevalla ehdotuksella pyritään saamaan aikaan sujuvasti toimiva järjestelmä ammattipätevyyden tunnustamiseksi, jotta ammatti-ihmiset voivat Euroopassa muuttaa toiseen maahan töihin. Ammatti-ihmisten on sen ansiosta helpompi mennä sinne missä on työpaikkoja. Tämä on varmasti hyödyllistä Euroopan talouden kasvulle. Olen vakuuttunut siitä, että eurooppalainen ammattikortti – joka olisi elektroninen todistus – on oikea tapa edetä, sillä se yksinkertaistaa ja nopeuttaa työtä hakevien ammatti-ihmisten pätevyyden tunnustamismenettelyjä.”

Ehdotuksen keskeiset kohdat:

1. Eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotto tarjoaa ammatti-ihmisille mahdollisuuden hyötyä pätevyyksiensä helpommasta ja nopeammasta tunnustamisesta. Sen pitäisi myös helpottaa väliaikaista liikkuvuutta. Kortti myönnetään ammateille, jotka ilmoittavat tarvitsevansa sellaista (esimerkiksi sairaanhoitajat ja vuoristo-oppaat ovat osoittaneet voimakasta kiinnostusta tällaisen kortin käyttöön). Kortti liittyy nykyisessä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) suoritettavaan optimoituun tunnustusmenettelyyn ja on muodoltaan sähköinen todistus, jonka ansiosta ammatti-ihminen voi tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa tai sijoittautua sinne.

2. Ammattipätevyyksien tunnustamisesta saa paremmin tietoa: kaikkien, jotka haluavat, että heidän ammattipätevyytensä tunnustetaan, pitäisi voida saada asia hoidettua yhdellä luukulla ilman että täytyy ottaa yhteyttä moniin virastoihin. Tämän ”yhden luukun” pitäisi olla palveludirektiivin nojalla perustettu yhteyspiste, josta kansalaiset saavat tietoa siitä, mitä asiakirjoja pätevyyksien tunnustamiseen tarvitaan ja jossa he voivat myös suorittaa kaikki tunnustamismenettelyt verkossa.

3. Koulutuksen vähimmäisvaatimukset päivitetään lääkäreille, hammaslääkäreille, proviisoreille, sairaanhoitajille, kätilöille, eläinlääkäreille ja arkkitehdeille. Koulutuksen vähimmäisvaatimukset näille ammateille yhdenmukaistettiin 20 tai 30 vuotta sitten. Ne on ajanmukaistettu vastaamaan näiden ammattien ja alan koulutuksen kehitystä. Esimerkiksi sairaanhoitajan ja kätilön koulutukseen pääsyyn vaadittu koulutustaso on nostettu 10 vuodesta 12 vuoteen.

4. Otetaan käyttöön varoitusmekanismi, kun terveydenhoitoalan ammattilaisen pätevyys voidaan tunnustaa automaattisesti: Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varoitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jos viranomaiset tai tuomioistuin ovat kieltäneet jotain terveydenhoitoalan ammattilaista harjoittamasta ammattiaan. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että on ollut esimerkkejä siitä, että lääkäriltä on kielletty ammatinharjoitus kotijäsenvaltiossa, mutta hän on muuttanut toiseen jäsenvaltioon työskentelemään, eikä tämä jäsenvaltio ole ollut tietoinen kiellosta.

5. Yhteisen koulutuskehyksen ja yhteisten kokeiden käyttöönotto. Näillä korvattaisiin yhteiset vähimmäisvaatimukset, ja niiden ansiosta pitäisi olla mahdollista laajentaa automaattinen tunnustaminen uusiin ammatteihin. Halukkaat ammatit voisivat hyötyä automaattisesta tunnustamisesta, joka perustuu yhteisiin tietoja, taitoja ja pätevyyksiä koskeviin vaatimuksiin tai yhteisiin kokeisiin, joissa arvioidaan ammattihenkilön kyky harjoittaa ammattia.

6. Säänneltyjen ammattien vastavuoroinen arviointi: Direktiivissä otetaan käyttöön uusi mekanismi, jotta voitaisiin erityisen kelpoisuusvaatimuksen perusteella varmistaa suurempi avoimuus säännellyistä ammateista ja sääntelyn oikeutus. Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo säännellyistä ammateista ja perusteltava sääntelyn tarve. Tämän jälkeen asia arvioitaisiin vastavuoroisesti Euroopan komission avulla.

Tausta:

Ammattipätevyyttä koskevan direktiivin tärkeä tehtävä on mahdollistaa se, että ammatti-ihmiset voivat panna pystyyn uuden yrityksen tai löytää työpaikan toisessa jäsenvaltiossa ammatissa, joka edellyttää erityispätevyyttä. Nykyaikaistaminen on yksi sisämarkkinapaketin (IP/11/469) kahdestatoista viputekijästä.

Ehdotus perustuu komission kesäkuussa julkistamaan vihreään kirjaan (IP/11/767). Vihreän kirjan aiheuttamista reaktioista on myös julkaistu tänään yhteenveto.

Ks. myös MEMO/11/923

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Yhteydenotto:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Eurostatin Europop 2010 kyselytutkimuksen mukaan on vuonna 2020 jokaista eläkeläistä kohti kolme työssä olevaa ihmistä.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

Raportti Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010), saatavilla osoitteessa: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar