Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Kutsekvalifikatsioonide direktiivi ajakohastamine lihtsustab spetsialistidel erialase töö leidmist kogu Euroopas

Brüssel, 19. detsember 2011 – Kuna tööealine elanikkond väheneb paljudes liikmesriigis,1 suureneb prognoosi kohaselt nõudlus kõrge kvalifikatsiooniga inimeste järele aastatel 2011–2020 enam kui 16 miljoni töökoha võrra2. Sellise nõudluse rahuldamiseks tuleb Euroopal lahendada tööjõu probleemid – näiteks liikuvate ja hästi kvalifitseeritud spetsialistide abil teistest ELi liikmesriikidest. Nemad võivad olla majanduskasvu peamiseks allikaks, kuid üksnes sel juhul, kui töökohariiki minek on lihtne, mis omakorda nõuab nende kvalifikatsioonide kiiret, lihtsat ja usaldusväärset tunnustamist ELis. Seepärast võttis komisjon täna vastu ettepaneku kutsekvalifikatsioonide direktiivi (direktiiv 2005/36/EÜ) ajakohastamise kohta.

Tänase ettepaneku eesmärk on lihtsustada eeskirju, milles käsitletakse spetsialistide liikuvust ELi riikide vahel, ja pakkuda kõigile huvitatud kutsealadele Euroopa kutsekaarti, mis võimaldab kvalifikatsioonide lihtsamat ja kiiremat tunnustamist. Ettepanekuga selgineb süsteem ka tarbijatele, kuna liikmesriike kutsutakse üles vaatama reguleeritud kutsealade kohaldamisala läbi. Lisaks käsitletakse selles üldsuse muret seoses keeleoskusega ja tõhusa hoiatussüsteemi puudumisega kutsealaste rikkumiste korral, eelkõige tervishoiusektoris.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles:Praegu seisab Euroopa ees palju katsumusi. Üks neist on järjest suurenev nõudlus kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade järele kogu Euroopas. Täna kutsekvalifikatsioonide kohta esitatud ettepanekus on arvestatud ka vajadust kvalifikatsioonide tunnustamise hästitoimiva süsteemi järele, et toetada spetsialistide liikuvust Euroopas. Sellega lihtsustatakse kvalifitseeritud kutsetöötajate jaoks võimalusi suunduda sinna, kus on vabu töökohti. See on kahtlemata kasulik Euroopa majanduskasvu seisukohalt. Ma olen veendunud, et Euroopa kutsekaardi (elektrooniline tunnistus) idee on õige tee, sest see aitab spetsialistide tunnustamisprotsessi lihtsustada ja kiirendada.”

Ettepaneku põhielemendid

1. Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtt annab huvitatud spetsialistidele võimaluse, et nende kvalifikatsioonide tunnustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks. See peaks hõlbustama ka ajutist liikuvust. Kaarti saavad kasutada sellest huvitatud kutsealad (näiteks on suurt huvi sellise kaardi kasutamise vastu näidanud üles õed ja mägigiidid). Kaart on seotud optimeeritud tunnustamismenetlusega, mis toimub olemasoleva siseturu infosüsteemi (IMI) raames. Selline kaart kujutab endast elektroonilist tunnistust, tänu millele saavad kutsetöötajad osutada teenuseid ja tegutseda teises liikmesriigis.

2. Parem juurdepääs kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitlevale teabele: kõik kodanikud, kes taotlevad kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, peaksid saama asjakohast teavet ühest kohast, mitte aga käima mööda eri ametiasutusi. Selliseks kohaks peaks olema teenuste direktiiviga loodud ühtne kontaktpunkt, kust kodanikud saaksid teavet kvalifikatsioonide tunnustamiseks vajalike dokumentide kohta ning kus saaks veebipõhiselt teha kõiki tunnustamismenetluse toiminguid.

3. Koolituse miinimumnõuete ajakohastamine arstide, hambaarstide, proviisorite, õdede, ämmaemandate, veterinaararstide ja arhitektide puhul: kõnealuste kutsealade koolitamise miinimumnõudeid ühtlustati 20 või 30 aastat tagasi. Koolitusnõuete ajakohastamise tingis kutsealade ja hariduse areng nendes valdkondades. Näiteks nõutakse õenduse ja ämmaemanda kutsealale õppima asumisel 12aastast üldharidust senise 10 aasta asemel.

4. Hoiatusmehhanismi kasutuselevõtt automaatset tunnustamist taotlenud tervishoiutöötajate puhul: liikmesriigi pädevad asutused on kohustatud hoiatama teiste liikmesriikide pädevaid asutusi tervishoiutöötaja eest, kellel ametiasutus või kohus on keelanud kutsealal tegutseda. See on eriti oluline, kuna on esinenud juhtumeid, kus arstid, kellel on keelatud oma päritoluliikmesriigis tegutseda, lähevad tööle välismaale, ning teised liikmesriigid ei ole sellisest keelust teadlikud.

5. Ühise koolitusraamistiku ja ühiste eksaminõuete kasutuselevõtt, millega asendatakse ühised platvormid, peaks pakkuma võimalust laiendada automaatse tunnustamise mehhanismi uutele kutsealadele. Huvitatud kutsetöötajate automaatse tunnustamise eelduseks on teadmisi, oskusi ja pädevusi hõlmavad ühised kriteeriumid või ühised eksaminõuded, mille alusel hinnatakse nende suutlikkust vastaval kutsealal tegutseda.

6. Reguleeritud kutsealade vastastikune hindamine: direktiiviga kehtestatakse uus mehhanism, millega tagatakse suurem läbipaistvus ja mille kohaselt peavad liikmesriigid täpsemalt põhjendama, miks kutseala on konkreetsete kvalifikatsiooninõudega reguleeritud. Liikmesriigid peavad esitama reguleeritud kutsealade loetelu ning põhjendused selliste kutsealade reguleerimiseks. Seejärel toimub vastastikune hindamine ning komisjon hõlbustab selle läbiviimist.

Taust

Tänu kutsekvalifikatsioonide direktiivile on spetsialistidel võimalik teises liikmesriigis luua uus ettevõte või leida uus töökoht kutsealal, kus on nõutav vastav kvalifikatsioon. See on üks ühtse turu aktiga majanduskasvu tagamiseks ette nähtud kaheteistkümnest meetmest (IP/11/469).

Ettepanek põhineb komisjoni juunis väljaantud rohelisel raamatul (IP/11/767). Lisaks avaldati täna rohelisele raamatule antud vastuste kokkuvõte.

Vt ka MEMO/11/923

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Eurostati uuringu „Europop 2010” põhjal on aastaks 2020 iga pensionäri kohta kolm töötavat inimest. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

„Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010)”; kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar