Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Modernisering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer vil gøre det lettere for erhvervsudøvere at finde kvalificerede job i hele Europa

Bruxelles, den 19. december 2011 – I takt med, at den erhvervsaktive befolkning i mange medlemslande bliver mindre1, forventes efterspørgslen efter højt kvalificeret arbejdskraft frem til 2020 at stige med over 16 mio. job2. Hvis Europa skal kunne opfylde denne efterspørgsel, skal hullerne på arbejdsmarkedet lukkes – for eksempel med mobile og velkvalificerede erhvervsudøvere fra andre EU-medlemsstater. De kan være en afgørende kilde til vækst, men kun hvis de let kan flytte efter ledige stillinger, hvilket kræver, at deres kvalifikationer kan anerkendes i EU på en hurtig, enkel og pålidelig måde. Derfor har Kommissionen i dag vedtaget et forslag om modernisering af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF).

Dagens forslag har til formål at forenkle reglerne for mobilitet for erhvervsudøvere inden for EU ved at tilbyde alle berørte erhverv et europæisk erhvervspas, der skal åbne op for lettere og hurtigere anerkendelse af kvalifikationer. Forslaget giver også mere præcise rammer for forbrugerne, idet medlemsstaterne opfordres til at revidere omfanget af deres lovregulerede erhverv, og imødekommer offentlighedens bekymring vedrørende sprogkundskaber og mangel på en effektiv varslingsmekanisme i tilfælde af faglig forsømmelighed, navnlig i sundhedssektoren.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Europa står over for mange udfordringer i dag. En af dem vil være den øgede efterspørgsel efter højtkvalificerede job i hele EU. Dagens forslag om erhvervsmæssige kvalifikationer imødekommer behovet for et velfungerende system for anerkendelse af kvalifikationer for at støtte mobilitet for erhvervsudøvere i hele Europa. Det vil gøre det nemmere for velkvalificerede erhvervsudøvere at flytte efter ledige stillinger. Dette vil helt sikkert være til gavn for væksten i den europæiske økonomi. Jeg er overbevist om, at ideen om et europæisk erhvervspas – et elektronisk certifikat – er den rigtige vej frem, fordi det vil forenkle og fremskynde proceduren for anerkendelse af mobile erhvervsudøveres kvalifikationer."

Hovedpunkterne i forslagene:

1. Indførelse af et europæisk erhvervspas vil give de berørte erhvervsudøvere mulighed for at opnå en nemmere og hurtigere anerkendelse af deres kvalifikationer. Erhvervspasset bør også fremme midlertidig mobilitet. Passet stilles til rådighed i overensstemmelse med de behov, som de forskellige erhvervsgrupper giver udtryk for (f.eks. har sygeplejersker og bjergførere udtrykt stor interesse for at anvende et sådant pas). Passet er tilknyttet en optimeret anerkendelsesprocedure, som finder sted inden for rammerne af det eksisterende informationssystem for det indre marked (IMI), og vil blive udstedt i form af et elektronisk certifikat, der giver erhvervsudøvere mulighed for at levere tjenesteydelser eller etablere sig i en anden medlemsstat.

2. Bedre adgang til information om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer: Alle borgere, der ønsker at få deres erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, bør kunne henvende sig et enkelt sted, frem for at skulle gå fra den ene offentlige instans efter den anden. Denne funktion bør varetages af de kvikskranker (PSC - Point of Single Contact), der blev oprettet i henhold til direktivet om tjenesteydelser. Her vil borgerne kunne få al information om de dokumenter, der er nødvendige for at få deres kvalifikationer anerkendt, og her vil de også kunne foretage alle online-anerkendelsesprocedurer.

3. Ajourføring af minimumskrav for uddannelse for læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger og arkitekter: Minimumsuddannelseskravene for disse erhverv blev harmoniseret for 20 eller 30 år siden. De er blevet ajourført for at afspejle udviklingen inden for disse erhverv og deres uddannelser. F.eks. er optagelsesniveauet på sygeplejerske‑ og jordemoruddannelserne blevet opgraderet fra 10 til 12 års almen uddannelse.

4. Indførelse af en varslingsmekanisme for sundhedspersonale, der er omfattet af automatisk anerkendelse: De kompetente myndigheder i et medlemsland vil være forpligtet til at advare kompetente myndigheder i alle andre medlemslande om en person i sundhedssektoren, som af en offentlig myndighed eller en domstol har fået forbud mod at udøve sit erhverv. Dette er særlig vigtigt, da der har været eksempler på, at læger, som har fået forbud mod at praktisere i deres hjemland, flytter til udlandet for at arbejde, uden at andre medlemslande har været underrettet.

5. Gennem indførelse af fælles uddannelsesrammer og fælles uddannelsestests, der erstatter de fælles platforme, bør det være muligt at udvide mekanismen for automatisk anerkendelse til nye erhverv. Berørte erhvervsudøvere vil kunne opnå automatisk anerkendelse på baggrund af et bestemte fælles vidensgrundlag, bestemte fælles kvalifikationer og kompetencer eller på baggrund af en fælles test, som vurderer erhvervsudøveres evne til at udøve deres erhverv.

6. Gensidig evaluering inden for regulerede erhverv: Der er indført en ny mekanisme i direktivet, som skal sikre større gennemsigtighed og berettigelse for de regulerede erhverv gennem et særligt kvalifikationskrav. Medlemsstaterne vil skulle fremlægge en liste over deres lovregulerede erhverv og begrunde behovet for regulering. Dette bør følges op af en gensidig evalueringsindsats med Europa-Kommissionens hjælp.

Baggrund:

Direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer er af afgørende betydning for at give erhvervsudøvere mulighed for at starte en ny virksomhed eller at finde et job i et andet medlemsland, der kræver særlige kvalifikationer til en specifik erhvervsmæssig aktivitet. Modernisering er en af de tolv løftestænger for vækst, som er anført i akten for det indre marked (IP/11/469).

Forslaget bygger på en grønbog, som Kommissionen offentliggjorde i juni i år (IP/11/767). Et resumé af høringssvarene vedrørende grønbogen er også blevet offentliggjort i dag.

Se også MEMO/11/923

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

I henhold til Eurostats Europop-undersøgelse fra 2010: Der vil være tre erhvervsaktive for hver pensionsmodtager inden 2020.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (2010), findes på: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar