Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Díky modernizaci směrnice o uznávání odborných kvalifikací si odborníci snáze najdou kvalifikovanou práci v celé Evropě

Brusel 19. prosince 2011 – V mnoha členských státech ubývá obyvatel v produktivním věku1, a proto se předpokládá, že do roku 2020 se poptávka po vysoce kvalifikovaných lidech zvýší o více než 16 milionů pracovních míst2. Má-li se Evropa s touto poptávkou vypořádat, je třeba nedostatek pracovních sil zaplnit – například prostřednictvím mobilních a vysoce kvalifikovaných odborníků z jiných členských států EU. Mohou být klíčovým zdrojem růstu, ale jen tehdy, pokud mohou snadno přejít tam, kde jsou volná pracovní místa. Jejich kvalifikace však musí být v EU uznávána rychle, jednoduše a spolehlivě. Komise dnes proto přijala návrh na modernizaci směrnice o uznávání odborných kvalifikací (směrnice 2005/36/ES).

Dnešní návrh si klade za cíl zjednodušit pravidla mobility odborníků v rámci EU. Pro všechny profese, které projeví zájem, bude k dispozici evropský profesní průkaz, jenž uznávání kvalifikací usnadní a zrychlí. Návrh rovněž vyjasňuje rámec pro spotřebitele. Vyzývá členské státy, aby přezkoumaly rozsah svých regulovaných povolání, a reaguje na obavy veřejnosti, které se týkají jazykových dovedností a chybějících účinných varování v případě zanedbání odborné péče, zejména ve zdravotnictví.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, k tomu uvedl: „Evropa dnes čelí mnoha problémům. Jedním z nich bude zvýšení poptávky po vysoce kvalifikovaných pracovních místech v EU. Dnešní návrh o odborných kvalifikacích reaguje na potřebu mít nekomplikovaný systém uznávání kvalifikací s cílem zvýšit mobilitu odborníků v Evropě. Dobře kvalifikovaní odborníci se budou snáze přemisťovat za volnými pracovními místy. A to bude jistě přínosem pro růst evropského hospodářství. Jsem přesvědčen, že myšlenka evropského profesního průkazu – elektronického osvědčení – je správnou cestou kupředu, protože zjednoduší a urychlí postupy uznávání kvalifikace pro mobilní odborníky.“

Hlavní části návrhu:

1. Zavedení evropského profesního průkazu nabídne zainteresovaným odborníkům možnost dosáhnout uznání své kvalifikace jednodušeji a rychleji. Rovněž by mělo usnadnit dočasnou mobilitu. Průkazy budou k dispozici v souladu s potřebami, jež projeví jednotlivé profese (například zdravotní sestry a horští vůdci vyjádřili velký zájem o používání tohoto průkazu). Průkaz je propojen s optimalizovaným postupem uznávání, který je prováděn v rámci stávajícího systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Bude mít podobu osvědčení v elektronické podobě a odborníkovi umožní poskytovat služby nebo se usadit v jiném členském státě.

2. Lepší přístup k informacím o uznávání odborných kvalifikací: všem občanům, kteří usilují o uznání své odborné kvalifikace, by mělo být umožněno dostavit se na jedno kontaktní místo, aniž by museli navštívit několik různých orgánů veřejné správy. Tímto kontaktním místem by měla být jednotná kontaktní místa (JKM) vytvořená podle směrnice o službách. Občané zde budou moci na jednom místě získat informace o dokumentech požadovaných k uznání jejich kvalifikací a také dokončit všechny on-line postupy uznávání kvalifikace.

3. Aktualizace minimálních požadavků na odbornou přípravu lékařů, zubních lékařů, lékárníků, zdravotních sester, porodních asistentek, veterinárních lékařů a architektů: minimální požadavky na odbornou přípravu těchto profesí byly harmonizovány před 20 nebo 30 lety. Nyní byly aktualizovány, aby odrážely vývoj těchto profesí a vzdělávání v těchto oblastech. Kdo chce například zahájit odbornou přípravu pro ošetřovatelství a porodnictví, musí mít absolvovaných nikoli 10, ale 12 let všeobecného vzdělání.

4. Zavedení mechanismu varování u pracovníků ve zdravotnictví, kteří využívají automatického uznávání: příslušné orgány členského státu budou povinny upozornit příslušné orgány všech ostatních členských států na pracovníka ve zdravotnictví, kterému byl výkon odborné činnosti zakázán orgánem veřejné správy nebo soudem. To je obzvláště důležité, protože docházelo k případům, kdy lékaři, kteří nesměli vykonávat činnost ve svém domovském členském státě, se přestěhovali za prací do zahraničí a jiné členské státy o tom nebyly informovány.

5. Zavedení společných rámců odborné přípravy a společných zkoušek, které nahradí společné platformy, by mělo nabídnout možnost rozšířit mechanismus automatického uznávání na nové profese. Profese, které projeví zájem, by mohly využívat automatického uznávání na základě společného souboru znalostí, dovedností a schopností nebo společných testů, které posoudí schopnost odborníků k výkonu povolání.

6. Vzájemné hodnocení regulovaných povolání: směrnice obsahuje nový mechanismus, který zajistí větší průhlednost, a členské státy budou muset lépe zdůvodnit, proč některé profese regulují prostřednictvím požadavku na zvláštní kvalifikaci. Členské státy budou muset poskytnout seznam svých regulovaných profesí a odůvodnit potřebu regulace. Poté by mělo s pomocí Evropské komise následovat vzájemné hodnocení.

Souvislosti:

Směrnice o odborných kvalifikacích je nezbytná, aby odborníkům umožnila založit si novou společnost nebo najít zaměstnání v jiném členském státě v případě, že pro konkrétní profesní činnost se vyžaduje zvláštní kvalifikace. Modernizace je jedním z dvanácti opatření pro růst stanovených v Aktu o jednotném trhu (IP/11/469).

Návrh navazuje na zelenou knihu Komise vydanou v červnu (IP/11/767). Dnes bylo zveřejněno rovněž shrnutí reakcí na zelenou knihu.

Viz také MEMO/11/923

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

1 :

Podle zjišťování Europop 2010 provedeného Eurostatem: do roku 2020 budou připadat tři pracující na jednoho důchodce.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954.

2 :

Nabídka dovedností a poptávka po nich v Evropě: střednědobý výhled do roku 2020 (2010) je k dispozici na adrese: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf.


Side Bar