Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Обновената Директива за професионалните квалификации ще улесни висококвалифицираните специалисти в намирането на работа в цяла Европа

Брюксел, 19 декември 2011 г. – Успоредно с намаляването1 на населението в трудоспособна възраст, в много държави-членки се прогнозира търсенето на висококвалифицирани специалисти в периода до 2020 г. да нарасне с над 16 милиона работни места2. За да успее Европа да отговори на търсенето, недостигът на работна ръка трябва да бъде елиминиран — например с помощта на мобилни и висококвалифицирани специалисти от други държави-членки на ЕС. Те могат да бъдат основен източник на растеж, но само ако лесно се придвижват до съответните работни места, а това налага квалификациите им в ЕС да бъдат признавани по бърз, лесен и надежден начин. Затова днес Комисията прие предложение за актуализация на Директивата за професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО).

Днешното предложение цели да опрости правилата за мобилност на специалисти в рамките на ЕС, като предложи европейска професионална карта на всички заинтересовани специалисти, която ще позволи по-лесното и бързо признаване на квалификациите. То също така пояснява рамката за потребителите, като приканва държавите-членки да преразгледат обхвата на регламентираните професии и като взема предвид обществената загриженост относно езиковите умения и липсата на ефективно сигнализиране за професионални злоупотреби, особено в сектора на здравеопазването.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Днес Европа е изправена пред много предизвикателства. Едно от тях е нарастващото търсене на висококвалифицирана работна ръка в цяла Европа. Днешното предложение за професионалните квалификации е отговор на необходимостта да се изгради гладко функционираща система за признаване на квалификациите в подкрепа на мобилността на специалистите в цяла Европа. Това ще улесни висококвалифицираните специалисти да се насочват към свободните работни места. Това несъмнено ще бъде от полза за растежа на европейската икономика. Убеден съм, че идеята за европейската професионална карта — вид електронен сертификат — е правилният път напред, тъй като ще опрости и ускори процедурите по признаване на квалификацията на мобилните специалисти.“

Основни елементи на предложението

1. Въвеждането на европейската професионална карта ще предложи на заинтересованите специалисти възможността да се възползват от по-лесното и бързо признаване на техните квалификации. Тя би трябвало да улесни и временната мобилност. Картата ще бъде на разположение според нуждите, изразени от професионалните гилдии (например, медицинските сестри и планинските водачи проявяват силен интерес). Картата, която е свързана с оптимизирана процедура по признаването в рамките на съществуващата Информационна система за вътрешния пазар, ще представлява електронен сертификат, позволяващ на специалистите да предлагат услугите си или да се установяват в друга държава-членка.

2. По-лесен достъп до информация относно признаването на професионалните квалификации: всички граждани, които желаят професионалните им квалификации да бъдат признати, би трябвало да могат да бъдат обслужени на едно гише вместо да бъдат препращани от една на друга държавна институция. Обслужването на едно гише се осъществява от единични звена за контакт, създадени съгласно Директивата за услугите, която позволява на гражданите да получават информация на едно място във връзка с документите, които се изискват за признаването на квалификациите им; там те могат и да изпълнят всички онлайн процедури по признаването.

3. Актуализиране на минималните изисквания за квалификация на лекари, зъболекари, фармацевти, медицински сестри, акушерки, ветеринарни лекари и архитекти: минималните изисквания за тези професии бяха хармонизирани преди 20 — 30 години. Актуализацията отразява развитието на тези професии и образованието в съответната област. Например входното ниво за обучение за медицинска сестра и акушерка е увеличено от 10 на 12 години обща квалификация.

4. Въвеждане на механизъм за предупреждение за специалистите в здравеопазването, за които важи автоматичното признаване: компетентните органи на държавата-членка ще бъдат задължени да предупредят компетентните органи на останалите държави-членки за даден специалист в сектора на здравеопазването, на когото е забранено да упражнява професията си от страна на обществен орган или съдебна инстанция. Това е особено важно, защото има примери за лекари, на които е наложена забрана да практикуват в собствената им държава-членка и които се преместват в чужбина, без останалите държави-членки да са уведомени за това.

5. Въвеждането на общи рамки за обучение и общи тестове, които да заменят общите платформи, би трябвало да създаде възможност механизмът за автоматично признаване да обхване и нови професии.Заинтересованите професии биха могли да се възползват от автоматичното признаване на основата на общ набор от знания, умения и компетентности или от общ тест, който оценява способността на специалистите да упражняват съответната професия.

6. Изготвяне на взаимна оценка за регламентираните професии: чрез директивата се въвежда нов механизъм, за да се гарантира по-голяма прозрачност и да се даде обосновка за регламентираните професии чрез конкретно квалификационно изискване. Държавите-членки следва да предложат списък на регламентираните професии и да обосноват необходимостта от регламентирането им. След това се извършва взаимната оценка, осъществена със съдействието на Европейската комисия.

Контекст:

Директивата за професионалните квалификации е от съществено значение, за да могат специалистите да създадат нов бизнес или да намерят работа в друга държава-членка, която изисква специална квалификация за конкретната професионална дейност. Актуализацията е един от дванадесетте лоста за растеж, както са определени в Акта за единния пазар (IP/11/469).

Предложението се основава на зелена книга на Комисията, издадена през юни (IP/11/767). Днес е публикувано също така и обобщение на отзивите във връзка със зелената книга.

Вж. също MEMO/11/923

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

1 :

Според проучването на Евростат „Europop 2010“ до 2020 г. съотношението ще достигне три заети лица за всеки пенсионер.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Old_age_dependency_ratio_on_1_January_of_selected_years.PNG&filetimestamp=20110609135954

2 :

„Предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка в Европа: средносрочна прогноза до 2020 г. (2010 г.)“, която може да бъде намерена на адрес: http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf


Side Bar