Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bedrägeribekämpning: nya program för bedrägeribekämpning har antagits för att skydda EU:s ekonomiska intressen fram till 2020

Bryssel den 19 december 2011. EU:s politik för bedrägeribekämpning spelar en avgörande roll för skyddet av EU:s och medlemsstaternas ekonomiska intressen och budgetar för varje år. Tack vare denna politik är EU-budgeten och de nationella offentliga finanserna välskyddade, och man kan garantera att medlen används för de ändamål de är avsedda för och når dem de är avsedda för.

För att fortsätta på den vägen antog Europeiska kommissionen i dag två förslag till programmen Hercule III och Pericles 2020. Dessa program ska löpa i sju år från januari 2014, med en budget på 110 miljoner euro respektive 7,7 miljoner euro.

- man ska inte tänka att bedrägerier mot EU-budgeten inte skadar någon. Det berör hela EU:s allmänhet, eftersom det är allmänhetens pengar. EU är i dag mitt i en ekonomisk kris, så det är särskilt viktigt att vi skyddar våra inkomster och ser till att allmänheten får största möjliga nytta av EU-medlen, sade Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter, tullar, bedrägeribekämpning och revision."

Hercule III

Programmet Hercule III syftar till at bekämpa bedrägerier, korruption och annan brottslighet som berör EU:s ekonomiska intressen. Det är särskilt inriktat på samarbete mellan kommissionen (företrädd av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)), EU-ländernas myndigheter och andra europeiska institutioner och organ.

Programmet ska garantera lika skydd i medlemsstaterna och alla EU-institutioner, EU-organ och EU-kontor. Programverksamheten omfattar tekniskt och operationellt stöd till EU-ländernas tillsynsmyndigheter i deras kamp mot illegal gränsöverskridande verksamhet, samt fortbildning.

Resultaten från det tidigare programmet Hercule var mycket tillfredsställande och omfattar 70 projekt för tekniskt stöd som finansierat inköp av avancerad teknisk utrustning för tillsynsmyndigheternas kamp mot bedrägerier, men också fortbildning i bedrägeribekämpning för över 5 300 personer i de brottsbekämpande myndigheterna.

Pericles 2020

Pericles 2020 är ett program för utbyte, stöd och fortbildning som ska öka skyddet av eurosedlar och euromynt i Europa och hela världen.

Bland de projekt som finansierats under programmet Pericles märks bland annat ett seminarium om en gemenskapstrategi för skydd av euron i Medelhavsområdet, en fortbildningskurs om falskmynteri i Latinamerika och ett antal personalutbyten mellan myndigheter i och utanför EU.

Nästa steg

Utkastet till förordning kommer att diskuteras i rådet och Europaparlamentet och kan komma att antas i slutet av 2012, så att det nya programmet kan starta den 1 januari 2014.

Förhandlingar om de fleråriga budgetramarna för hela EU:s budget kommer att löpa parallellt (se MEMO/11/468)

Ytterligare uppgifter om programmen Hercule III och Pericles 2014-2020 finns på:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Lagtexten finns på: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar