Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Boj proti goljufijam: Komisija sprejela dva nova programa za boj proti goljufijam za zaščito finančnih interesov EU do leta 2020

Bruselj, 19. decembra 2011 – Politika EU za boj proti goljufijam vsako leto pomembno prispeva k zaščiti finančnih interesov proračunov Unije in držav članic. Zagotavlja, da so proračun EU in nacionalni proračuni dobro zaščiteni, da so sredstva uporabljena za predvidene namene in da pridejo v roke pravih upravičencev.

Za nadaljnji razvoj dela na tem področju je Evropska komisija danes sprejela dva predloga za programa Herkul III in Periklej 2020. Programa se bosta začela izvajati januarja 2014, trajala bosta sedem let, njuna proračuna pa bosta znašala 110 milijonov evrov oziroma 7,7 milijonov evrov.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je povedal: „Goljufije v škodo proračuna EU imajo lahko velike posledice. Zadevajo vse evropske državljane, ker gre za njihov denar. V času globalne finančne krize je še zlasti pomembno zaščititi naše prihodke in državljanom omogočiti, da imajo od skladov EU čim več koristi.

Herkul III

Program Herkul III je namenjen boju proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodujejo finančnim interesom EU. Osredotoča se zlasti na sodelovanje med Komisijo (prek Evropskega urada za boj proti goljufijam OLAF), pristojnimi organi v državah članicah ter drugimi evropskimi institucijami in organi.

Program zagotavlja enako zaščito v državah članicah ter vseh institucijah, organih in agencijah EU. Med ukrepe iz programa Herkul III spadata tudi ti tehnična in operativna podpora organom kazenskega pregona držav članic v njihovem boju proti nezakonitim čezmejnim dejavnostim in strokovno usposabljanje osebja.

S predhodnim programom Herkul so bili doseženi pomembni rezultati. Omeniti velja 70 projektov tehnične pomoči, s katerimi se je financirala vrhunska tehnična oprema za boj proti goljufijam za organe kazenskega pregona, ter usposabljanje za boj proti goljufijam za več kot 5 300 zaposlenih v teh organih.

Periklej 2020

Program Periklej 2020 je program izmenjave, pomoči in usposabljanja za okrepitev zaščite evrskih bankovcev in kovancev v Evropi in po svetu.

Projekti, financirani iz programa Periklej, med drugim zajemajo seminar o „Strategiji Skupnosti za zaščito evra v Sredozemlju“, usposabljanje o ponarejanju denarja v Latinski Ameriki in številne izmenjave osebja med organi znotraj in zunaj EU.

Naslednji ukrepi

O osnutkih uredb bosta razpravljala Svet in Evropski parlament, sprejeti pa naj bi bili do konca leta 2012, tako da bi se nova programa lahko začela izvajati 1. januarja 2014.

Vzporedno bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU (glej MEMO/11/468).

Dodatne informacije o programih Herkul in Periklej 2014–2020 so na voljo na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Zakonodajno besedilo je na voljo na: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/.

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar