Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Boj proti podvodom: EÚ prijala nové programy na boj proti podvodom na ochranu svojich finančných záujmov do roku 2020

Brusel 9. decembra 2011 – Politika EÚ v oblasti boja proti podvodom každoročne významne prispieva k ochrane finančných záujmov EÚ a rozpočtov členských štátov. Je zárukou riadnej ochrany rozpočtu EÚ i rozpočtov členských štátov, vynakladania peňažných prostriedkov na plánované účely a ich nasmerovania správnym príjemcom.

Európska komisia s cieľom pokračovať vo svojej práci v tejto oblasti dnes prijala dva návrhy programov Hercule III a Pericles 2020. Rozpočtové prostriedky na program Hercule predstavujú 110 miliónov EUR, na program Pericles 2020 7,7 milióna EUR a oba budú prebiehať počnúc januárom 2014 počas siedmich rokov.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, vyhlásil: „Podvody súvisiace s rozpočtom EÚ nie sú trestným činom bez obete. Týkajú sa všetkých európskych občanov, pretože ide o peniaze všetkých. EÚ sa práve nachádza uprostred globálnej finančnej krízy, a preto je mimoriadne dôležité chrániť naše príjmy a zabezpečiť, aby občania v čo najväčšej miere profitovali z fondov EÚ.“

Hercule III

Program Hercule III je venovaný boju proti podvodom, korupcii a všetkým ostatným nelegálnym činnostiam s dosahom na finančné záujmy EÚ. Je zameraný predovšetkým na spoluprácu medzi Komisiou, prostredníctvom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), príslušnými orgánmi v členských štátoch a inými európskymi inštitúciami a orgánmi.

Jeho cieľom je zaistiť rovnakú ochranu v členských štátoch a vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ. K opatreniam v rámci programu Hercule III patria technická a operačná pomoc orgánom presadzovania práva v členských štátoch v ich boji proti nezákonnej cezhraničnej činnosti a odborná príprava.

Predchádzajúci program Hercule priniesol dôležité výsledky, napríklad 70 projektov technickej pomoci, v rámci ktorých sa financoval nákup sofistikovaného technického vybavenia pre orgány presadzovania práva pôsobiace v oblasti boja proti podvodom, ako aj odborná príprava v tejto oblasti pre vyše 5 300 pracovníkov orgánov presadzovania práva.

Pericles 2020

Program Pericles 2020 je programom na výmenu, poskytovanie pomoci a odbornú prípravu s cieľom posilniť ochranu eurobankoviek a euromincí v Európe a na celom svete.

Projekty financované z programu Pericles okrem iného zahŕňajú seminár o „Stratégii Spoločenstva na ochranu eura v oblasti Stredozemia“ a kurzy o falšovaní peňazí v Latinskej Amerike, ako aj celý rad projektov vzájomnej výmeny zamestnancov medzi orgánmi v EÚ a mimo nej.

Ďalšie kroky

Návrh nariadení teraz prerokuje Rada a Európsky parlament, aby sa mohli prijať do konca roku 2012, a nový program by sa tak mohol začať realizovať 1. januára 2014.

Zároveň budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ (MEMO/11/468).

Viac informácií o programoch Hercule III a Pericles 2014 – 2020 nájdete v: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Legislatívny text nájdete pod odkazom: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar