Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Fraudebestrijding: nieuwe fraudebestrijdingsprogramma´s goedgekeurd ter bescherming van de financiële belangen van de EU tot 2020

Brussel, 19 december 2011 - Het EU-fraudebestrijdingsbeleid draagt jaarlijks in belangrijke mate bij aan de bescherming van de financiële belangen van de begrotingen van de EU en de lidstaten. Het verzekert dat de EU- en de nationale begrotingen goed zijn beschermd, dat het geld wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld en dat het bij de juiste begunstigden aankomt.

Om haar werk op dit gebied voort te zetten, heeft de Europese Commissie vandaag twee voorstellen goedgekeurd, een voor het Hercules III‑programma en een voor het Pericles 2020‑programma. Deze programma´s, respectievelijk met een budget van 110 miljoen euro en 7,7 miljoen euro, zullen vanaf januari 2014 zeven jaar lang lopen.

Algirdas Šemeta, commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: “Frauderen met de EU-begroting is geen delict zonder slachtoffers. Het treft alle Europese burgers want het is geld van iedereen. Nu de EU zich middenin een wereldwijde financiële crisis bevindt, is het bij uitstek van belang dat we onze inkomsten beschermen en ervoor zorgen dat onze burgers zoveel mogelijk baat hebben bij EU-middelen.”

Hercules III

Het programma Hercules III is gericht op de bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de EU schaadt. Het legt met name de nadruk op samenwerking tussen de Commissie, via het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de bevoegde instanties in de lidstaten en andere Europese instellingen en organen.

Het programma streeft ernaar gelijkwaardige bescherming te garanderen in de lidstaten en in alle EU-instellingen, ‑organen en –agentschappen. Maatregelen in het kader van het Hercules III-programma houden onder meer in: technische en operationele ondersteuning voor rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten in hun strijd tegen illegale grensoverschrijdende activiteiten, en beroepsopleidingen.

Het voorgaande Hercules-programma heeft belangrijke resultaten opgeleverd, zoals 70 projecten op het gebied van technische bijstand die de aanschaf mogelijk maakten van geavanceerde technische apparatuur voor rechtshandhavingsinstanties in hun strijd tegen fraude, alsook opleidingen in fraudebestrijding voor meer dan 5 300 rechtshandhavingsfunctionarissen.

Pericles 2020

Het programma Pericles 2020 is een uitwisselings‑, bijstands‑ en opleidingsprogramma om de bescherming van eurobankbiljetten en ‑munten in Europa en de rest van de wereld te verbeteren.

Projecten die worden gefinancierd in het kader van het Pericles-programma zijn, onder andere, een seminar over de “communautaire strategie voor de bescherming van de euro in het Middellandse Zeegebied", een opleiding over valsemunterij in Latijns-Amerika, en een aantal uitwisselingen van personeel tussen instanties binnen en buiten de EU.

Volgende stappen

De ontwerpverordeningen zullen door de Raad en het Europees Parlement worden besproken met het oog op goedkeuring tegen het einde van 2012, zodat het nieuwe programma op 1 januari 2014 van start kan gaan.

De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor de hele EU‑begroting zullen parallel daaraan worden voortgezet (zie MEMO/11/468).

Voor meer informatie over de programma´s Hercules III en Pericles 2014-2020, zie:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Voor de wettekst zie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar