Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kova su sukčiavimu. Priimtos naujos kovos su sukčiavimu programos ES finansiniams interesams apsaugoti iki 2020 m.

2011 m. gruodžio 19 d., Briuselis. ES kovos su sukčiavimu politika kasmet svariai prisidedama prie ES ir valstybių narių finansinių interesų gynimo. Ja užtikrinama, kad ES ir nacionaliniai biudžetai būtų gerai apsaugoti ir kad pinigai būtų leidžiami numatytiems tikslams ir pasiektų numatytus gavėjus.

Siekdama tęsti darbą šioje srityje, Europos Komisija šiandien priėmė du programų Hercule III ir Pericles 2020 pasiūlymus. Programos, kurių biudžetas atitinkamai 110 mln. eurų ir 7,7 mln. eurų, bus įgyvendinamos septynerius metus nuo 2014 m. sausio mėn.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Sukčiavimas ES biudžeto atžvilgiu nėra nusikaltimas be aukų. Tai nusikaltimas prieš visus Europos piliečius, nes pinigai yra visų mūsų. Dabar, kai Europa yra pačiame pasaulinės finansų krizės įkarštyje, itin svarbu ginti mūsų pajamas ir užtikrinti, kad mūsų piliečiai gautų kuo geriau pasinaudotų ES lėšomis.“

Hercule III

Programa Hercule III skirta kovai su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla, kenkiančia ES finansiniams interesams. Daugiausia dėmesio skiriama Komisijos, veikiančios per Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), valstybių narių kompetentingų institucijų ir kitų Europos institucijų ir įstaigų bendradarbiavimui.

Programa siekiama užtikrinti lygiavertę apsaugą valstybėse narėse ir visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose. Pagal programą Hercule III numatoma: teikti techninę ir operatyvinę paramą valstybių narių teisėsaugos institucijoms, kovojančioms su nelegalia tarpvalstybine veikla ir vykdyti profesinį mokymą;

Ankstesnė programa Hercule davė reikšmingų rezultatų, kaip antai: įgyvendinta 70 techninės pagalbos projektų, pagal kuriuos buvo finansuotas sudėtingos techninės įrangos, skirtos su sukčiavimu kovojančioms teisėsaugos agentūroms, įsigijimas, taip pat surengtas kovos su sukčiavimu mokymas, kuriuo pasinaudojo per 5 300 teisėsaugos darbuotojų.

Pericles 2020

Programa Pericles 2020 yra mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro banknotų ir monetų apsaugai Europoje ir visame pasaulyje užtikrinti.

Pagal programą Pericles, be kita ko, bus finansuojamas seminaras tema „Bendrijos strategija, skirta eurui apsaugoti Viduržemio jūros regione", mokymo kursai apie pinigų padirbinėjimą Lotynų Amerikoje, taip pat ES ir ne ES valdžios institucijų darbuotojų mainai.

Tolesni veiksmai

Taryba ir Europos Parlamentas apsvarstys reglamentų projektus, kad juos būtų galima priimti iki 2012 m. pabaigos ir kad naująją programą būtų galima pradėti vykdyti 2014 m. sausio 1 d.

Drauge bus tęsiamos derybos dėl viso ES biudžeto daugiametės finansinės programos (žr. MEMO/11/468).

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. programas Hercule III ir Pericles galima rasti http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Teisės aktų tekstus galima rasti http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Asmenys ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar