Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Pettustevastane võitlus: võetakse vastu uued pettustevastase võitluse kavad, et kaitsta ELi finantshuve aastani 2020

Brüssel, 19. detsember 2011. ELi pettusevastase võitluse poliitika aitab igal aastal kaasa ELi ja liikmesriikide finantshuvide kaitsele. Tänu sellele on ELi ja liikmesriikide eelarved kindlalt kaitstud, samuti tagatakse, et raha kasutatakse ettenähtud otstarbel ja et see jõuab õigete abisaajateni.

Sellekohase töö jätkamiseks võttis komisjon täna vastu kaks ettepanekut, mis käsitlevad programme Herakles III ja Perikles 2020. Kummagi programmi eelarve on vastavalt 110 miljonit eurot ja 7,7 miljonit eurot ning need käivitatakse alates 2014. aasta jaanuarist ja kestavad seitse aastat.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta märkis: „ELi eelarvega seotud pettuste puhul on tegemist ohvritega kuriteoga. See puudutab kõiki Euroopa kodanikke, kuna mängus on kõigi raha. Kuna praegu vaevleb EL üleüldises finantskriisis, on eriti tähtis kaitsta oma tulusid ja olla kindel, et meie kodanikud saaksid ELi vahenditest võimalikult suurt kasu.”

Herakles III

Programm Herakles III on kavandatud võitluseks pettuste, korruptsiooni ja muu sellise tegevuse vastu, mis kahjustab ELi finantshuve. Eelkõige keskendutakse Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) kui komisjoni esindaja, liikmesriikide pädevate asutuste ning muude Euroopa institutsioonide ja asutuste vahelisele koostööle.

Programmi eesmärk on tagada võrdväärne kaitse nii liikmesriikides kui ka ELi institutsioonides, organites ja asutustes. Programmi Herakles III raames võetavad meetmed hõlmavad järgmist: tehniline ja operatiivtoetus liikmesriikide õiguskaitseasutustele nende võitluses ebaseadusliku piiriülese tegevusega ning erialane ettevalmistus.

Varasem Heraklese programm andis olulisi tulemusi: näiteks rakendati 70 tehnilise abi projekti, mille kaudu rahastati keeruliste tehniliste seadmete soetamist pettustevastase võitlusega tegevatele õiguskaitseasutustele, ning anti pettustevastase võitluse alast koolitust enam kui 5300 õiguskaitsetöötajale.

Perikles 2020

Programmi Perikles 2020 näol on tegemist vahetus-, abi- ja koolitusprogrammiga, et paremini kaitsta euro pangatähti ja münte Euroopas ja mujal maailmas.

Periklese programmi alusel rahastatakse muu hulgas selliseid projekte nagu seminar teemal „Ühenduse strateegia euro kaitsmise kohta Vahemere piirkonnas”, koolituskursus, kus käsitletakse raha võltsimist Ladina-Ameerikas, ning arvukad personalivahetused ELi asutuste ja ELi-väliste asutuste vahel.

Edasised sammud

Määruste eelnõud on arutlusel nõukogus ja Euroopa Parlamendis eesmärgiga võtta need vastu 2012. aastal, et uus programm saaks käivituda 1. jaanuaril 2014.

Paralleelselt jätkatakse läbirääkimisi kogu ELi eelarve mitmeaastase finantsraamistiku üle (vt MEMO/11/468).

Lisateavet programmide Herakles III ja Perikles 2014–2020 kohta saab dokumendist: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Õigusaktide tekstid on saadaval aadressil:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar