Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bekæmpelse af svig: der er vedtaget nye programmer til bekæmpelse af svig for at beskytte EU's finansielle interesser indtil 2020

Bruxelles, den 19. december 2011. EU's politik for bekæmpelse af svig yder hvert år et betydeligt bidrag til beskyttelse af EU's finansielle interesser og medlemsstaternes budgetter. Den sikrer, at EU's og de enkelte staters budgetter er godt beskyttet, og at pengene bruges til det påtænkte formål og når frem til de rette modtagere.

For at fortsætte sit arbejde på dette område har Europa-Kommissionen i dag vedtaget to forslag om Hercule III- og Pericles 2020-programmerne. Med et budget på henholdsvis 110 mio. EUR og 7,7 mio. EUR vil disse programmer løbe over syv år fra januar 2014.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, udtalte i den forbindelse: "Svig mod EU's budget er ikke en forbrydelse uden ofre. Det angår alle europæiske borgere, fordi det er alles penge. Da EU befinder sig midt i en global økonomisk krise, er det særdeles vigtigt, at vi beskytter indtægterne og sikrer, at borgerne får størst muligt udbytte af EU-midlerne."

Hercule III

Hercule III-programmet er beregnet til at bekæmpe svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter, der påvirker EU's finansielle interesser. Det fokuserer navnlig på samarbejde mellem Kommissionen, via Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og andre europæiske institutioner og organer.

Programmet tager sigte på at sikre ensartet beskyttelse i medlemsstaterne samt i alle EU's institutioner, organer og agenturer. Foranstaltninger under Hercule III-programmet omfatter: teknisk og operationel bistand til medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder i forbindelse med deres bekæmpelse af illegale grænseoverskridende aktiviteter samt faglige uddannelsesaktiviteter.

Det tidligere Hercule-program gav en række betydningsfulde resultater, såsom 70 projekter for teknisk bistand, der finansierede indkøb af avanceret teknisk udstyr til lovhåndhævelsesorganer, som bekæmper svig, samt uddannelse i bekæmpelse af svig til over 5 300 personer hos rets- og politimyndighederne.

Pericles 2020

Pericles 2020-programmet er et program for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på at øge beskyttelsen af eurosedler og -mønter i Europa og resten af verden.

Projekter, der finansieres under Pericles omfatter bl.a. et seminar om "Fællesskabets strategi til beskyttelse af euroen i Middelhavsområdet", et uddannelseskursus om falskmøntneri i Latinamerika og en række udvekslinger af personale mellem myndigheder i og uden for EU.

De næste skridt

Forordningsudkastene vil blive drøftet af Rådet og Europa-Parlamentet med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2012, således at det nye program kan påbegyndes den 1. januar 2014.

Forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for hele EU's budget fortsætter sideløbende (see MEMO/11/468)

Yderligere oplysninger om Hercule III og Pericles 2014-2020, se:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

MEMO/11/921

Lovteksten kan læses her: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar