Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/155

Strasbourg, 15. veebruar 2011

Komisjon tunnustab Euroopa Parlamendi otsust kiita heaks bussireisijate õigusi käsitlev määrus

Euroopa Komisjon tunnustab Euroopa Parlamendi tänast otsust, millega võeti pärast pingelisi läbirääkimisi vastu bussireisijate õigusi käsitlev määrus. Kuna õigusaktid lennuki, rongi või laevaga reisijate õiguste kohta on juba välja töötatud, valmib maanteetransporti kasutavate reisijate õigusi käsitleva määrusega lõplikult kõigi transpordiliikide kasutajaid hõlmav ELi õigusraamistik. Bussireisijad, eriti puuetega reisijad ja piiratud liikumisvõimega inimesed saavad kasutada uusi õigusi, mis kaitsevad neid reisimisel kogu Euroopa Liidus.

Transpordi eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Tänu uuele määrusele laienevad reisijate õigused nüüdsest ka bussitranspordile. Maanteedel reisijatel on õigus saada samasugustele põhilistele kvaliteedinõuetele vastavaid teenuseid igal pool Euroopa Liidus reisides. Bussireisijate õigusi käsitleva määruse vastuvõtmisega hõlmab ELi reisijate kaitse kõiki transpordiliike. Olen väga rahul, et EL on loonud esimese reisijate õiguste integreeritud valdkonna, mis hõlmab kõiki transpordiliike maailmas.“

Bussireisijate õigusi käsitlev määrus võeti vastu veidi pärast määrust (EL) nr 1177/2010 (mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi), mis jõustub detsembris 2012.

Nüüd, kui kõik transpordiliigid on ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega kaetud, koostab komisjon teatise, milles vaadatakse üle reisijate kaitset käsitlevad sätted kõigis transpordisektorites, et suurendada nende ühtsust ja tõhusust üha enam kasutatavate ühendvedude kontekstis.

Pikamaa (s.t üle 250 km) bussiveoteenuste puhul kehtivad muu hulgas järgmised uued õigused:

 • reisijatele tagatakse kaitse liiklusõnnetusest tingitud surma, vigastuse või varalise kahju korral (riiklikus õiguses ei tohi maksimaalne summa olla väiksem kui 220 000 eurot reisija kohta ja 1 200 eurot pagasiühiku kohta);

 • reisijatele tagatakse kaitse eelkõige seoses õnnetusest tulenevate praktiliste esmavajadustega (võimalus pakkuda kuni kaheks ööks majutust hotellis kogumaksumusega 80 eurot öö);

 • konkreetne tasuta abi puuetega inimestele ja piiratud liikumisvõimega inimestele nii bussijaamades kui ka bussis ning vajaduse korral ka tasuta transport abistajatele;

 • tagatakse hüvitis või ümbersuunamisvõimalus, kui bussireis on üle broneeritud või tühistatakse või kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit.

 • piisav abi (suupisted, toit ja jook), kui enam kui kolme tunni pikkune reis tühistatakse või hilineb rohkem kui 90 minutit;

 • vedajad on kohustatud võimaldama veoteenuseta jäänud reisijatele vajaduse korral hotellimajutuse kaheks ööks maksumusega kuni 80 eurot öö, v.a raskete ilmastikutingimuste ja suurte loodusõnnetuste korral;

 • kui eeldatav väljasõit hilineb rohkem kui 120 minutit või kui reis tühistatakse ning kui vedaja ei suuda pakkuda reisijale mõnda muud ümbersuunamisvõimalust ega hüvitist, hüvitatakse 50% piletihinnast.

Peale selle kehtivad kõikide teenuste (alla ja üle 250 km) puhul järgmised õigused:

 • reisijat ei tohi otseselt ega kaudselt diskrimineerida tema rahvuse pärast;

 • puuetega inimestel ja piiratud liikumisvõimega inimestel on õigus mittediskrimineerivale kohtlemisele ning rahalisele hüvitisele juhul, kui nende liikumisvahendid on liiklusõnnetuse tõttu hävinud või kannatada saanud;

 • kehtestatakse miinimumeeskirjad reisiinfo kohta, mida kõik reisijad peavad saama enne reisi ja reisi kestel, samuti üldine info selle kohta, millised õigused on reisijatel bussijaamas ja bussis;

 • kõigile reisijatele peab olema kättesaadav vedajapoolne kaebuste käsitlemise kord;

 • igas liikmesriigis tegutsevad sõltumatud asutused, kelle ülesanne on jõustada määrus ja vajaduse korral määrata karistused.

Järgmised sammud

Pärast Euroopa Parlamendi tänast hääletust ja nõukogu 31. jaanuaril 2011 antud kinnitust võetakse määrus ametlikult vastu homme. Loodetavasti avaldatakse see veel enne suve. Määrust hakatakse kohaldama kaks aastat pärast selle vastuvõtmist.


Side Bar