Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Program Erasmus Mundus: zvýšenie finančných prostriedkov pre krajiny arabskej jari

16. decembra 2011 – Európska komisia viac ako zdvojnásobila počet grantov na vzdelávanie a vyučovanie, ktoré sú k dispozícii pre mladých ľudí a zamestnancov univerzít z krajín zapojených do povstaní „arabskej jari“ v severnej Afrike a na Strednom východe. K 525 štipendiám plánovaným na roky 2011 – 2012 sa pridajú finančné prostriedky na ďalších 559 štipendií, ktoré sa pridelia krajinám južného Stredozemia prostredníctvom programu „Erasmus Mundus“, medzinárodnej verzie programu Európskej komisie Erasmus, ktorý je určený na výmenu študentov a zamestnancov. Príjemcovia budú môcť stráviť časť svojich štúdií, obdobia výskumu alebo vyučovania v Európskej únii. Komisia zvyšuje svoje grantové financovanie, aby podporila príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu pre jednotlivcov, ktorí predstavujú kľúč na posilnenie demokracie v regióne. Toto opatrenie je súčasťou strategickej reakcie EÚ na arabskú jar (pozri MEMO/11/918).

„Som veľmi rada, že Komisia zvyšuje finančné prostriedky pre mladých ľudí a učiteľov, ktorí boli na čele demokratizačného procesu v južnom Stredozemí. Vysiela sa tým jasný signál o našom záväzku v ich veci,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Erasmus Mundus je otvorený pre žiadateľov z celého sveta vrátane Európskej únie. Od začatia programu v roku 2004 vyše 12 000 študentov, 300 doktorandov a 2 000 profesorov získalo štipendium pre spoločné kurzy magisterského štúdia alebo doktorandské študijné programy.

V akademickom roku 2011/2012 približne 6 000 študentov a výskumníkov zo 150 krajín už dostalo štipendiá v celkovej hodnote 210 miliónov EUR. Komisia poskytla dodatočných 10 miliónov EUR na financovanie ďalších 559 štipendií pre krajiny južného Stredozemia. Očakáva sa, že tieto krajiny budú mať prospech z ďalšieho zvyšovania finančných prostriedkov na štipendiá a granty v rámci programu Erasmus Mundus v akademickom roku 2012/2013.

Vyše tri štvrte grantov ponúknutých prostredníctvom programu Erasmus Mundus od roku 2004 sa udelilo ľuďom z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, z čoho bolo vyše 3 000 poskytnutých osobám zo severnej Afriky a Stredného východu. Výška štipendia závisí od dĺžky štúdia alebo odbornej prípravy, úrovne vzdelania kandidáta a krajiny pôvodu. Ľudia z mimoeurópskych krajín študujúci v Európskej únii dostávajú minimálne 1 000 EUR mesačne na svoje životné náklady, zatiaľ čo európski študenti študujúci mimo Európy dostávajú minimálne 500 EUR mesačne.

Pokračovanie ďalej

Súvislosti

Na financovanie prostredníctvom programu Erasmus Mundus existujú tri široké cieľové skupiny: študenti spoločných kurzov magisterského štúdia a doktorandi; partnerstvá medzi univerzitami a projekty zamerané na podporu sektora európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Spoločné kurzy magisterského štúdia a doktorandské študijné programy

Konzorcium zložené z minimálne troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z Európy alebo mimo nej môže požadovať finančné prostriedky EÚ na poskytovanie štipendií študentom zapísaným do spoločných kurzov magisterského štúdia alebo doktorandských študijných programov. Programy musia preukázať vynikajúcu akademickú kvalitu a zahŕňať povinné obdobia štúdia a výskumu minimálne na dvoch univerzitách. „Spoločný program“ je integrovaný študijný program, ktorý poskytujú minimálne dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorého výsledkom je udelenie jediného diplomu. Študentom sa udeľujú štipendiá založené na kritériách stanovených príslušnými univerzitami.

Vyše 160 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sa v súčasnosti zúčastňuje na spoločných programoch, medzi ktoré patrí aj 25 inštitúcií z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. V akademickom roku 2012/2013 sa budú môcť podať žiadosti o štipendium týkajúce sa 131 spoločných kurzov magisterského štúdia a 34 spoločných doktorandských programov, ktoré budú pokrývať širokú škálu predmetov, od chémie až po výpočtovú techniku a od kriminológie až po choreografiu.

Úplný zoznam spoločných kurzov magisterského štúdia a doktorandských študijných programov v rámci programu Erasmus Mundus na akademický rok 2012/2013 možno nájsť na webovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Partnerstvá v rámci programu Erasmus Mundus

Granty sa takisto udeľujú prostredníctvom partnerstiev Erasmus Mundus. Tieto umožňujú študentom, výskumným pracovníkom a zamestnancom navštíviť partnerské inštitúcie v cudzine, aby študovali alebo vyučovali počas obdobia v trvaní tri mesiace až tri roky. V júli 2011 bolo na financovanie vybraných 46 nových partnerstiev, do ktorých je zapojených 369 univerzít z EÚ a 450 univerzít mimo EÚ. Konzorciá musia zahŕňať minimálne päť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z minimálne troch európskych krajín a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Osobitná pozornosť sa venuje znevýhodneným skupinám a ľuďom v zraniteľnej situácii.

Zoznam všetkých partnerstiev v rámci programu Erasmus Mundus je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Podpora európskeho vysokoškolského vzdelávania

Podpora sa takisto poskytuje projektom, ktoré uľahčujú spoluprácu alebo propagujú atraktívnosť sektora európskeho vysokoškolského vzdelávania. V roku 2011 bolo vybraných sedem takýchto projektov, do ktorých bolo zapojených vyše 100 partnerov mimo EÚ a ktoré zahŕňali témy, ako sú napríklad zmena klímy, cestovný ruch zameraný na architektúru a kultúru a/alebo silné regionálne zameranie. Zoznam projektov je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus pre všetkých

Erasmus Mundus sa stane súčasťou navrhnutého nového programu Komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s názvom Erasmus pre všetkých, ktorý by mal začať v roku 2014. (Pozri IP/11/1398).

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar