Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Erasmus Mundus: dodatkowe środki dla krajów „arabskiej wiosny”

16 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska ponaddwukrotnie zwiększa liczbę stypendiów edukacyjnych i dydaktycznych dostępnych dla młodzieży i pracowników akademickich z krajów zaangażowanych w wydarzenia „arabskiej wiosny” w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. W uzupełnieniu 525 stypendiów zaplanowanych już na lata 2011-2012, kraje południowej części regionu Morza Śródziemnego otrzymują finansowanie na kolejne 559 stypendiów w ramach Erasmus Mundus – międzynarodowej wersji programu Komisji Europejskiej „Erasmus” dotyczącego wymian studentów i kadry dydaktycznej. Beneficjenci będą mogli spędzić część okresu studiów, badań lub nauczania w Unii Europejskiej. Komisja zwiększa finansowanie stypendiów, aby zaoferować większe możliwości edukacyjne i dydaktyczne osobom, które mogą odegrać kluczową rolę w umacnianiu demokracji w regionie. Działanie to jest częścią strategicznej reakcji UE na „arabską wiosnę” (zob. MEMO/11/918).

„Bardzo się cieszę, że Komisja zwiększa finansowanie dla młodzieży i nauczycieli, którzy odgrywają wiodącą rolę w procesie demokratyzacji południowej części regionu Morza Śródziemnego. Dobitnie świadczy to o naszym zaangażowaniu w sprawę, której się poświęcają” – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Program Erasmus Mundus jest otwarty dla uczestników z całego świata, w tym z Unii Europejskiej. Od czasu uruchomienia programu w 2004 r. ponad 12 000 studentów, 300 doktorantów i 2 000 nauczycieli otrzymało stypendia w zakresie wspólnych studiów magisterskich lub doktoranckich.

W roku akademickim 2011-2012 stypendia o łącznej wartości 210 mln euro otrzymało już około 6 000 studentów i badaczy ze 150 krajów. Komisja przeznaczyła dodatkowe 10 mln euro na sfinansowanie kolejnych 559 stypendiów dla państw południowej części regionu Morza Śródziemnego. Spodziewany jest dalszy wzrost środków przeznaczonych na stypendia w ramach Erasmus Mundus dla tych państw w latach 2012-2013.

Ponad trzy czwarte stypendiów oferowanych w ramach Erasmus Mundus od 2004 r. przyznano osobom w państwach spoza UE; ponad 3 000 z nich trafiło do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wielkość stypendium zależy od czasu trwania studiów lub szkolenia, poziomu edukacyjnego kandydata oraz jego państwa pochodzenia. Osoby spoza Europy studiujące w Unii Europejskiej otrzymują na pokrycie kosztów utrzymania co najmniej 1 000 euro miesięcznie, natomiast studenci z Europy studiujący poza nią otrzymują co najmniej 500 euro na miesiąc.

Ciąg dalszy na kolejnych stronach

Kontekst

Finansowanie w ramach Erasmus Mundus otrzymują trzy główne grupy: studenci podejmujący wspólne studia magisterskie lub doktoranckie, partnerstwa pomiędzy uczelniami oraz projekty promujące europejskie szkolnictwo wyższe.

Wspólne studia magisterskie lub doktoranckie

O finansowanie z UE przeznaczone na stypendia dla studentów zapisujących się na wspólny program studiów magisterskich lub doktoranckich może ubiegać się konsorcjum co najmniej trzech wyższych uczelni w Europie lub poza nią. Programy studiów muszą charakteryzować się wybitną jakością akademicką i obejmować obowiązkowe okresy studiów i badań na co najmniej dwóch uczelniach. „Wspólny program” to zintegrowany program studiów oferowany przez co najmniej dwie wyższe uczelnie, kończący się uzyskaniem jednego dyplomu. Studenci otrzymują stypendia na podstawie kryteriów ustalonych przez uczestniczące uniwersytety.

Obecnie we wspólnych programach uczestniczy ponad 160 uczelni, w tym 25 z państw spoza UE. W roku 2012-2013 stypendia będzie można otrzymać w ramach 131 wspólnych programów studiów magisterskich i 34 wspólnych programów studiów doktoranckich, obejmujących szeroki zakres dziedzin – od chemii po informatykę i od kryminologii po choreografię.

Pełną listę wspólnych programów studiów magisterskich i doktoranckich Erasmus Mundus na rok akademicki 2012-2013 można znaleźć pod adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Partnerstwa Erasmus Mundus

Stypendia są dostępne również w ramach partnerstw Erasmus Mundus. Umożliwiają one studentom, badaczom i pracownikom wyjazdy do instytucji partnerskich za granicą w celu studiów lub nauczania na okres od trzech miesięcy do trzech lat. W lipcu 2011 r. wybrano 46 nowych partnerstw, które otrzymały finansowanie; obejmują one 369 uczelni z państw UE i 450 spoza Unii. Każde konsorcjum musi obejmować co najmniej pięć uczelni z przynajmniej trzech krajów europejskich oraz uczelnie z państw spoza UE. Szczególną uwagę zwraca się na grupy defaworyzowane i osoby w trudnej sytuacji.

Lista wszystkich partnerstw Erasmus Mundus dostępna jest pod adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego

Wspierane są również projekty sprzyjające współpracy lub promujące atrakcyjność europejskiego szkolnictwa wyższego. W 2011 r. wybrano siedem takich projektów z udziałem ponad 100 partnerstw spoza UE, obejmujących takie dziedziny, jak zmiana klimatu, architektura i turystyka kulturalna, oraz charakteryzujących się silną koncentracją regionalną. Lista projektów dostępna jest na stronie:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus dla wszystkich

Program Erasmus Mundus zostanie włączony do nowego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, zaproponowanego przez Komisję pod nazwą „Erasmus dla wszystkich”, którego inaugurację przewidziano na 2014 rok. (Zob. IP/11/1398).

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar