Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Erasmus Mundus: meer financiering voor landen van de Arabische lente

16 december 2011 – De Europese Commissie trekt meer dan twee keer zo veel onderwijssubsidies uit voor jongeren en universiteitsmedewerkers uit landen die betrokken waren bij de opstanden van de "Arabische lente” in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Financiering voor 559 extra beurzen, bovenop de 525 die al voor 2011-2012 waren gepland, wordt toegekend aan landen van het zuidelijk Middellandse-Zeegebied via Erasmus Mundus, de internationale versie van Erasmus, het uitwisselingsprogramma voor studenten en docenten van de Europese Commissie. De begunstigden kunnen gedurende een periode in de Europese Unie studeren, onderzoek doen of lesgeven. De Commissie trekt meer financiering uit voor subsidies om de onderwijs- en opleidingsmogelijkheden te vergroten voor personen die als essentieel worden beschouwd voor de versterking van de democratie in de regio. Het initiatief maakt deel uit van de strategische reactie van de EU op de Arabische lente (zie MEMO/11/918).

"Ik ben zeer verheugd over het feit dat de Commissie meer middelen uittrekt voor jongeren en docenten die een voortrekkersrol hebben vervuld in het democratiseringsproces in het zuiden van het Middellandse-Zeegebied. Dit is een duidelijk signaal van onze betrokkenheid bij hun doel", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd.

Erasmus Mundus staat open voor kandidaten uit de hele wereld, waaronder de Europese Unie. Sinds de regeling in 2004 van start is gegaan, hebben meer dan 12 000 studenten, 300 promovendi en 2 000 docenten beurzen ontvangen voor gezamenlijke masteropleidingen of doctoraatprogramma's.

In het academisch jaar 2011-2012 hebben al ongeveer 6 000 studenten en onderzoekers uit 150 landen beurzen gekregen voor een totaalbedrag van 210 miljoen EUR. De Commissie heeft 10 miljoen EUR extra uitgetrokken om de 559 extra beurzen voor landen in het zuidelijk Middellandse-Zeegebied te financieren. Deze landen zullen in 2012-2012 waarschijnlijk nog meer financiering ontvangen voor Erasmus Mundus-beurzen en -subsidies.

Van de subsidies die sinds 2004 via Erasmus Mundus zijn verleend, is ruim driekwart toegekend aan mensen uit derde landen, waaronder meer dan 3 000 uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De hoogte van de beurs is afhankelijk van de duur van de studie of opleidingsperiode, het opleidingsniveau van de kandidaat en het land van oorsprong. Niet-Europeanen die in de Europese Unie studeren, ontvangen minstens 1 000 EUR per maand om in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl Europese studenten die buiten Europa studeren minstens 500 EUR per maand ontvangen.

Meer volgt.

Achtergrond

De drie belangrijkste doelgroepen voor Erasmus Mundus-financiering zijn: studenten die gezamenlijke masteropleidingen en doctoraatprogramma's volgen, partnerschappen tussen universiteiten, en projecten om het hoger onderwijs in Europa te bevorderen.

Gezamenlijke masteropleidingen en doctoraten

Een consortium van minstens drie instellingen voor hoger onderwijs in of buiten Europa kan EU-financiering aanvragen voor beurzen voor studenten die deelnemen aan een gezamenlijke masteropleiding of doctoraat. De programma's dienen aan te tonen dat zij van uitstekende academische kwaliteit zijn en verplichte studie- en onderzoekstijdvakken aan minstens twee universiteiten omvatten. Een “gezamenlijke graad” is een geïntegreerd studieprogramma dat door ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs wordt aangeboden en leidt tot één graad. De studenten ontvangen een beurs op basis van criteria die door de universiteiten zelf worden vastgesteld.

Meer dan 160 instellingen voor hoger onderwijs nemen momenteel deel aan gezamenlijke programma's, waaronder 25 instellingen in derde landen. In 2012-2013 kan voor 131 gezamenlijke masteropleidingen en 34 gezamenlijke doctoraatprogramma’s een beurs worden aangevraagd; deze bestrijken de meest uiteenlopende vakgebieden, van scheikunde tot informatica en van criminologie tot choreografie.

De volledige lijst van de gezamenlijke masteropleidingen en doctoraatprogramma’s van Erasmus Mundus voor het academisch jaar 2012-2013 is hier te vinden:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php.

Erasmus Mundus-partnerschappen

Er worden ook subsidies verleend in het kader van Erasmus Mundus-partnerschappen. Hiermee kunnen studenten, onderzoekers en medewerkers voor een periode van drie maanden tot drie jaar aan partnerinstellingen in het buitenland studeren of lesgeven. In juli 2011 zijn 46 nieuwe partnerschappen geselecteerd voor financiering; hierbij zijn 369 universiteiten in de EU en 450 universiteiten buiten de EU betrokken. Consortia moeten uit minimaal vijf instellingen voor hoger onderwijs uit minstens drie Europese landen en instellingen voor hoger onderwijs uit derde landen bestaan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen en mensen in een kwetsbare positie.

Een lijst van alle partnerschappen van Erasmus Mundus is beschikbaar op:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php.

Bevordering van het Europese hoger onderwijs

Er wordt tevens steun verleend voor projecten die de samenwerking verbeteren of de aantrekkelijkheid van het Europees hoger onderwijs bevorderen. In 2011 zijn zeven van dergelijke projecten geselecteerd waarbij meer dan honderd partners uit derde landen betrokken zijn. De projecten hebben betrekking op thema’s als klimaatverandering, architectuur en cultureel toerisme en/of hebben een sterke regionale focus. Een lijst van de projecten is beschikbaar op:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php.

Erasmus voor iedereen

Erasmus Mundus zal worden geïntegreerd in het door de Commissie voorgestelde nieuwe programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport – Erasmus voor iedereen – dat in 2014 van start zal gaan. (Zie IP/11/1398).

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar