Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Erasmus Mundus: finansējuma palielinājums arābu pavasara valstīm

2011. gada 16. decembris. Eiropas Komisija ir vairāk nekā divas reizes palielinājusi pieejamo mācību un docēšanas stipendiju skaitu jauniešiem un augstskolu mācībspēkiem no valstīm, kuras bija iesaistītas arābu pavasara nemieros Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos. Papildus 525 stipendijām, kuras jau bija plānots 2011. līdz 2012. gadā piešķirt Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm, tiek piešķirts finansējums vēl 559 stipendijām programmā Erasmus Mundus, kas ir Eiropas Komisijas studentu un mācībspēku apmaiņas programmas Erasmus starptautiskā versija. Stipendijas saņēmēji daļu studiju, pētniecības vai docēšanas laika varēs pavadīt Eiropas Savienībā. Komisija palielina finansējumu stipendijām, lai veicinātu izglītības un apmācības iespējas cilvēkiem, un uzskata to par ļoti svarīgu elementu demokrātijas stiprināšanā šajā reģionā. Šis lēmums ir daļa no ES stratēģiskās reakcijas uz arābu pavasari (sk. MEMO/11/918).

“Esmu ļoti apmierināta, ka Komisija palielina finansējumu, kas pieejams jauniešiem un mācībspēkiem, kuri ir bijuši Vidusjūras dienvidu reģiona demokratizācijas procesa priekšplānā. Šādi tiek sūtīts skaidrs signāls par mūsu atbalstu viņu mērķiem,” sacīja Andrula Vasiliu, Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre.

Erasmus Mundus var pieteikties cilvēki no visas pasaules, tostarp no Eiropas Savienības. Kopš programmas sākšanas 2004. gadā vairāk nekā 12 000 studentu, 300 doktorantu un 2000 mācībspēku ir saņēmuši stipendijas kopīgām maģistra studiju programmām vai doktorantūras programmām.

2011./2012. akadēmiskajā gadā stipendijas EUR 210 milj. apjomā jau ir saņēmuši aptuveni 6 000 studentu un pētnieku no 150 valstīm. Komisija ir sniegusi papildu EUR 10 milj., lai nodrošinātu finansējumu papildu 559 stipendijām Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm. Sagaidāms, ka 2012./2013. gadā šīm valstīm tiks piešķirts vēl lielāks finansējums Erasmus Mundus stipendijām un piešķīrumiem.

Vairāk nekā trīs ceturtdaļas stipendiju, kuras kopš 2004. gada ir pieejamas programmā Erasmus Mundus , ir piešķirti cilvēkiem no valstīm, kas nav ES, tostarp vairāk nekā 3000 cilvēkiem no Ziemeļāfrikas un Tuvajiem Austrumiem. Stipendijas lielums ir atkarīgs no studiju vai apmācības ilguma, saņēmēja izglītības līmeņa un izcelsmes valsts. Eiropas Savienībā studējošie, kuri nav no ES, mēnesī saņem vismaz EUR 1000 dzīvošanas izmaksu segšanai, bet studenti no Eiropas, kuri studē ārpus ES, saņem vismaz EUR 500 mēnesī.

Skatīt turpinājumu

Pamatinformācija

Erasmus Mundus finansējumam ir trīs plašas mērķgrupas: studenti, kuri studē kopīgās maģistra studiju programmās vai doktorantūrās, partnerības starp augstskolām un projekti, kuru mērķis ir popularizēt Eiropas augstākās izglītības nozari.

Kopīgās maģistra studiju programmas un doktorantūras

Vismaz trīs augstākās izglītības iestādes no Eiropas vai ārpus tās var kopīgi pieteikties ES finansējumam, lai piedāvātu stipendijas studentiem, kuri studē kopīgā maģistra studiju programmā vai doktorantūrā. Šajās programmās ir jānodrošina izcila akadēmiskā kvalitāte un jābūt obligātiem studiju un pētniecības periodiem vismaz divās augstskolās. “Kopīgu grādu” iegūst integrētā studiju programmā, kuru apgūst vismaz divās augstākās izglītības iestādēs un pēc kuras pabeigšanas izsniedz vienu diplomu. Studentiem piešķir stipendijas, pamatojoties uz attiecīgo augstskolu noteiktajiem kritērijiem.

Vairāk nekā 160 augstākās izglītības iestādes šobrīd līdzdarbojas kopīgajās programmās, tostarp 25 iestādes ārpus ES. 2012./2013. gadā stipendijām varēs pieteikties 131 kopīgajā maģistra studiju programmā un 34 kopīgajās doktorantūras programmās, aptverot plašu studiju virzienu loku — no ķīmijas līdz datorzinībām un no kriminoloģijas līdz horeogrāfijai.

Visu sarakstu ar Erasmus Mundus kopīgajām maģistra studiju programmām un doktorantūrām 2012./2013.  akadēmiskajam gadam var aplūkot šeit:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Erasmus Mundus partnerības

Stipendijas var saņemt arī no Erasmus Mundus partnerībām. Šādi studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem tiek dota iespēja apmeklēt partneriestādes ārvalstīs, lai studētu vai docētu laika posmā no trim mēnešiem līdz trim gadiem. Finansējuma saņemšanai 2011. gada jūlijā tika atlasītas 46 jaunas partnerības, kurās ir iesaistītas 369 augstskolas no ES un 450 no valstīm, kas nav ES. Šādā konsorcijā jābūt vismaz piecām augstākās izglītības iestādēm no vismaz trim Eiropas valstīm un augstākās izglītības iestādēm no valstīm, kas nav ES. Īpaša uzmanība tiek pievērsta nelabvēlīgām cilvēku grupām un neaizsargātām personām.

Erasmus Mundus partnerību saraksts ir pieejams šeit:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Eiropas augstākās izglītības popularizēšana

Atbalstu sniedz arī projektiem, kas sekmē sadarbību Eiropas augstākās izglītības nozarē vai veicina tās pievilcību. 2011. gadā tika izraudzīti septiņi šādi projekti, kuros bija iesaistīts vairāk nekā 100 partneru ārpus ES, aptverot tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, arhitektūra un kultūras tūrisms un/vai izteikti reģionāli jautājumi. Projektu saraksts aplūkojams šeit:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus visiem

Erasmus Mundus tiks integrēta Komisijas piedāvātajā jaunajā izglītības, apmācības, jauniešu un sporta programmā “Erasmus visiem”, kuru ir paredzēts sākt 2014. gadā. (Skatīt IP/11/1398).

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar