Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Erasmus Mundus -rahoitustukea kansannousun kokeneille arabimaille

16. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio on päättänyt myöntää aiempaan verrattuna yli kaksinkertaisen määrän opiskelu- ja opetusapurahoja, joita voivat hakea nuoret ja korkeakoulujen henkilöstö niissä maissa, jotka olivat mukana arabimaiden kevään kansannousuissa Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Vuosiksi 2011–2012 jo aikaisemmin suunniteltujen 525 apurahan lisäksi eteläisen Välimeren maille osoitetaan varoja 559 ylimääräisen apurahan rahoittamiseen Erasmus Mundus -ohjelmasta, joka on Euroopan komission opiskelija- ja henkilöstövaihtojärjestelmän Erasmuksen kansainvälinen versio. Apurahan saajat voivat suorittaa osan opinnoistaan tai tutkimustyöstään taikka opetusjakson Euroopan unionissa. Komissio lisää myöntämiensä apurahojen määrää parantaakseen niiden henkilöiden opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia, joiden katsotaan voivan ratkaisevasti vahvistaa demokratiaa kyseisellä alueella. Tällä muutoksella EU haluaa vastata arabimaiden kevään tapahtumiin (ks. MEMO11/918).

”Olen erittäin tyytyväinen, että komissio lisää rahoitustukea niille nuorille ja opettajille, jotka ovat olleet demokratiaprosessin eturintamassa eteläisen Välimeren alueella. Se kertoo selvästi, että Eurooppa sitoutuu kannattamaan heidän ajamaansa asiaa”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Erasmus Mundus -apurahoja voivat hakea maailman kaikkien maiden kansalaiset, Euroopan unioni mukaan lukien. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2004, ja siitä lähtien yli 12 000 opiskelijaa, 300 jatkotutkinto-opiskelijaa ja 2 000 opettajaa on saanut apurahan yhteisissä maisterikoulutusohjelmissa tai tohtoritutkinto-ohjelmissa opiskelemista varten.

Lukuvuonna 2011–2012 apurahan on saanut jo noin 6 000 opiskelijaa ja tutkijaa 150 maasta. Näiden apurahojen yhteenlaskettu arvo on ollut 210 miljoonaa euroa. Komissio on osoittanut 10 miljoonan euron lisämäärärahan 559 ylimääräisen apurahan rahoittamiseen eteläisen Välimeren maissa. On odotettavissa, että näihin maihin myönnettävien Erasmus Mundus -apurahojen rahoitusta lisätään edelleen vuosina 2012–2013.

Vuodesta 2004 alkaen yli 75 prosenttia Erasmus Mundus -apurahoista on myönnetty EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille. Heistä yli 3 000 on ollut Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä. Apurahan suuruus riippuu opiskelu- tai harjoittelujakson pituudesta, hakijan koulutustasosta ja lähtömaasta. Euroopan unionissa opiskelevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset saavat vähintään 1 000 euroa kuukaudessa elinkustannuksiin. Euroopan ulkopuolella opiskelevat eurooppalaiset opiskelijat puolestaan saavat vähintään 500 euroa kuukaudessa.

Tausta

Erasmus Mundus -rahoitukselle on kolme yleistä kohderyhmää: opiskelijat, jotka suorittavat maisterikoulutusohjelmia ja tohtorinkoulutusohjelmia, korkeakoulujen väliset kumppanuudet sekä hankkeet, joilla edistetään Euroopan korkeakoulusektoria.

Yhteiset maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat

Vähintään kolmen eurooppalaisen korkea-asteen oppilaitoksen yhteenliittymät voivat anoa EU:n rahoitusta tarjotakseen apurahoja opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat yhteiseen maisterikoulutusohjelmaan tai tohtoriohjelmaan. Ohjelmien on oltava akateemisesti korkealaatuisia, ja niihin on sisällyttävä pakolliset opiskelu- ja tutkimusjaksot vähintään kahdessa korkeakoulussa. 'Yhteistutkinnolla' tarkoitetaan integroitua koulutusohjelmaa, joka suoritetaan vähintään kahdessa korkeakoulussa ja jonka suorittaja saa yhden tutkintotodistuksen. Apurahat myönnetään opiskelijoille kyseisten korkeakoulujen vahvistamien kriteerien perusteella.

Yhteisiin ohjelmiin osallistuu tällä hetkellä yli 160 korkea-asteen oppilaitosta, joista 25 sijaitsee EU:n ulkopuolisissa maissa. Lukuvuonna 2012–2013 apurahoja voidaan myöntää 131:tä yhteistä maisterikoulutusohjelmaa ja 34:ää yhteistä tohtoriohjelmaa varten. Ne kattavat hyvin monenlaisia aihepiirejä kemiasta tietokoneisiin ja kriminologiasta koreografiaan.

Luettelo kaikista Erasmus Mundus -ohjelman yhteisistä maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmista lukuvuonna 2012–2013:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Erasmus Mundus ‑kumppanuudet

Apurahoja on tarjolla myös Erasmus Mundus -kumppanuuksien puitteissa. Niiden avulla opiskelijat, tutkijat ja henkilöstö voivat käydä ulkomaisissa kumppanilaitoksissa opiskelemassa tai opettamassa kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen kestävän ajanjakson. Heinäkuussa 2011 valittiin rahoitettaviksi 46 uutta kumppanuutta, joissa on mukana 369 EU:ssa ja 450 EU:n ulkopuolella sijaitsevaa korkeakoulua. Yhteenliittymissä on oltava vähintään viisi korkea-asteen koulutuslaitosta vähintään kolmesta EU-maasta sekä korkea-asteen koulutuslaitoksia EU:n ulkopuolisista maista. Erityistä huomiota kiinnitetään muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja riskialttiissa tilanteessa oleviin henkilöihin.

Luettelo kaikista Erasmus Mundus -kumppanuuksista:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Euroopan korkea-asteen koulutuksen edistäminen

Tukea myönnetään myös hankkeille, jotka edistävät Euroopan korkeakoulusektorin yhteistyötä tai lisäävät sen vetovoimaa. Vuonna 2011 valittiin seitsemän tällaista hanketta, joihin osallistuu yli 100 kumppania EU:n ulkopuolelta ja joiden aiheina ovat muun muassa ilmastonmuutos ja arkkitehtuuri- ja kulttuurimatkailu ja/tai joilla on jokin alueellinen painopiste. Luettelo hankkeista:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Yhteinen Erasmus

Erasmus Mundus integroidaan komission ehdottamaan uuteen koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaan – yhteinen Erasmus – jonka on määrä käynnistyä vuonna 2014 (Ks. IP/11/1398).

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar