Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Erasmus Mundus: flere penge til det arabiske forår

16. december 2011 – Europa-Kommissionen har mere end fordoblet antallet af uddannelses- og undervisningsstipendier for unge og universitetspersonale fra de lande i Nordafrika og Mellemøsten, der oplevede en hel række omvæltninger i 2011 – kendt som det arabiske forår. Der vil blive afsat midler til yderligere 559 stipendier ud over de 525, der allerede var planlagt for 2011-2012, i de sydlige Middelhavslande gennem "Erasmus Mundus", den internationale udgave af Europa-Kommissionens Erasmus-udvekslingsordning for studerende og universitetspersonale. Modtagerne vil få mulighed for at gennemføre en del af deres studier eller forskning eller en undervisningsperiode i EU. Kommissionen øger sine tilskud til fremme af lærings- og uddannelsestilbud for enkeltpersoner, som betragtes som afgørende for styrkelsen af demokratiet i regionen. Tiltaget indgår i EU's strategiske reaktion på det arabiske forår (se MEMO/11/918).

"Jeg er meget tilfreds med, at Kommissionen øger støtten til unge mennesker og lærere, der har stået i spidsen for demokratiseringsprocessen i det sydlige Middelhavsområde. Dette sender et klart signal om vores vilje til at støtte deres sag," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Erasmus Mundus er åben for ansøgere fra hele verden, herunder EU. Siden lanceringen af ordningen i 2004 har over 12 000 studerende, 300 ph.d.-studerende og 2 000 undervisere modtaget stipendier til fælles kandidatkurser eller ph.d.-programmer.

I det akademiske år 2011/2012 har omkring 6 000 studerende og forskere fra 150 lande allerede modtaget stipendier for i alt 210 mio. EUR. Kommissionen stiller yderligere 10 mio. EUR til rådighed til de ekstra 559 stipendier beregnet på de sydlige Middelhavslande. Disse lande forventes at få gavn af de yderligere midler til Erasmus Mundus-stipendier i 2012/13.

Over tre fjerdedele af den støtte, der er blevet ydet gennem Erasmus Mundus siden 2004, er gået til modtagere i ikke-EU-lande, herunder over 3 000 fra Nordafrika og Mellemøsten. Størrelsen af stipendiebeløbene afhænger af længden af studieopholdet, modtagerens uddannelsesniveau og oprindelseslandet. Ikke-europæere, der studerer i EU, modtager mindst 1 000 EUR pr. måned til dækning af deres leveomkostninger, mens europæiske studerende, der studerer uden for Europa, modtager mindst 500 EUR pr. måned.

Fortsættes

Baggrund

Der er tre brede målgrupper for støtte fra Erasmus Mundus: studerende, der deltager i fælles kandidatkurser og ph.d.-studier, partnerskaber mellem universiteter samt projekter med henblik på at fremme de europæiske videregående uddannelser.

Fælles kandidatkurser og ph.d.-studier

Et konsortium bestående af mindst tre højere læreanstalter i Europa eller andre steder kan ansøge om EU-støtte til at tilbyde stipendier til studerende, der indskriver sig på et fælles kandidatkursus eller et ph.d.-studium. Programmerne skal kunne dokumentere ekstraordinær akademisk kvalitet og omfatte obligatoriske studie- og forskningsperioder på mindst to universiteter. Et "fælles kursus" er et integreret studieprogram, der tilbydes af mindst to højere læreanstalter, og som munder ud i et enkelt eksamensbevis. De studerende får stipendier baseret på kriterier fastsat af de pågældende højere læreanstalter.

Over 160 højere læreanstalter deltager i øjeblikket i fælles programmer, herunder 25 læreanstalter i ikke-EU-lande. 131 fælles kandidatkurser og 34 fælles ph.d.-programmer vil være åbne for stipendieansøgninger i 2012/13, dækkende en bred vifte af fag lige fra kemi til it og fra kriminologi til koreografi.

En komplet liste over fælles kandidatkurser og ph.d.-programmer i Erasmus Mundus-regi for det akademiske år 2012/13 kan findes her:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Erasmus Mundus-partnerskaber

Der ydes også støtte gennem Erasmus Mundus-partnerskaber. Disse giver studerende, forskere og personale mulighed for at besøge partnerinstitutioner i udlandet med henblik på at studere eller undervise for en periode på mellem tre måneder og tre år. I juli 2011 blev der udvalgt 46 nye partnerskaber med henblik på støtte. I disse partnerskaber deltager 369 højere læreanstalter i EU og 450 højere læreanstalter i ikke-EU-lande. Konsortierne skal omfatte mindst fem højere læreanstalter fra mindst tre forskellige europæiske lande og højere læreanstalter fra ikke-EU-lande. Der lægges særlig vægt på dårligt stillede grupper og befolkningsgrupper i en sårbar situation.

En liste over alle Erasmus Mundus-partnerskaber findes her:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Fremme af videregående uddannelse i Europa

Der ydes endvidere støtte til projekter, som fremmer samarbejdet inden for de videregående uddannelser i Europa eller disses attraktivitet. I 2011 blev syv sådanne projekter udvalgt, omfattende over 100 partnere fra ikke-EU-lande, som dækker emner som f.eks. klimaændringer, arkitektur og kulturturisme og/eller har et stærkt regionalt fokus. En liste over projekter findes her:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Erasmus for alle

Erasmus Mundus vil blive integreret i Kommissionens foreslåede nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport – Erasmus for Alle – som forventes iværksat i 2014. (Se IP/11/1398).

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar