Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Еразмус Мундус: повече стипендии за страните от „Арабската пролет“

16 декември 2011 г. – Европейската комисия увеличи над два пъти броя на стипендиите за образование и преподаване, които се отпускат на млади хора и университетски преподаватели от страните, станали сцена на въстанията по време на „Арабската пролет“ в Северна Африка и Близкия изток. Посредством „Еразмус Мундус“ (международният вариант на „Еразъм“ — схемата на Европейската комисия за обмен на студенти и преподаватели) се отпускат финансови средства за още 559 стипендии за кандидати от южните средиземноморски страни в допълнение към вече заплануваните за 2011 —2012 г. 525 стипендии. Стипендиантите ще могат да проведат част от обучението, изследователската или преподавателската си дейност в Европейския съюз. Комисията увеличава броя на финансираните стипендии, за да насърчи възможностите за учене и обучение на хората, за които се счита, че играят ключова роля за укрепването на демокрацията в региона. Тази инициатива е част от стратегическия отговор на ЕС на „Арабската пролет“ (вж. MEMO/11/918).

„Много се радвам, че Комисията увеличава размера на финансовите средства, опускани за младите хора и учителите, които бяха начело на процеса на демократизация в страните от Южното Средиземноморие. Това е ясно послание за съпричастността ни към тяхната кауза“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

За финансиране по „Еразмус Мундус“ могат да кандидатстват студенти, изследователи и преподаватели от всички страни, включително от Европейския съюз. От началото на схемата, поставено през 2004 г., до днес повече от 12 000 студенти, 300 докторанти и 2 000 преподаватели са получили стипендии за участие в съвместни програми за придобиване на магистърска или докторска степен.

За учебната 2011 — 2012 година близо 6 000 студенти и изследователи от 150 страни вече са получили стипендии, чийто общ размер възлиза на 210 милиона EUR. Комисията предоставя допълнителни 10 милиона EUR за финансирането на още 559 стипендии за страните от Южното Средиземноморие. Очаква се тези страни да се възползват от допълнително повишаване на средствата, отпускани за стипендии и безвъзмездно финансиране по линия на „Еразмус Мундус“ през 2012 — 2013 г.

Над 3/4 от стипендиите, отпуснати по линия на „Еразмус Мундус“ от 2004 г. насам, са били предоставени на стипендианти от страни извън ЕС, в това число над 3000 стипендианти от Северна Африка и Близкия изток. Размерът на стипендиите зависи от продължителността на следването или на периода на обучение, както и от нивото на образование на кандидата и страната на произход. Стипендиантите от страни извън Европейския съюз, които следват на територията му, получават поне 1000 EUR на месец за покриване на разходите си за живот и храна, докато студентите от Европа, които се обучават в университети извън границите на ЕС, получават поне 500 EUR месечно.

Контекст

Финансирането по схемата „Еразмус Мундус“ е насочено към три широки целеви групи: студентите, които участват в съвместни програми за придобиване на магистърска или докторска степен; партньорствата между университети и проектите, насочени към популяризиране на сектора на европейското висше образование.

Съвместни програми за придобиване на магистърска или докторска степен

За финансиране от ЕС може да кандидатства консорциум от поне три висши учебни заведения в Европа или извън нея, с цел отпускане на стипендии на студентите, които се записват за обучение в съвместни програми за придобиване на магистърска или докторска степен. Програмите трябва да са с доказано отлично академично качество и да включват задължителни периоди на обучение и изследователска дейност в поне два университета. „Съвместна степен“ е интегрираната програма за обучение, предлагана от най-малко две висши учебни заведения, след преминаването на която се получава сертификат за единствена степен. На студентите се отпускат стипендии въз основа на критерии, определени от съответните университети.

В момента в съвместни програми участват над 160 висши учебни заведения, в това число 25 институции от страни извън ЕС. През 2012 — 2013 г. за стипендии ще може да се кандидатства по 131 съвместни програми за придобиване на магистърска степен и по 34 съвместни програми за придобиване на докторска степен, обхващащи широк спектър от области — от химия до информатика и от криминология до хореография.

Пълният списък на включените в „Еразмус Мундус“ съвместни програми за придобиване на магистърска степен и съвместни докторски програми за учебната 2012 — 2013 година може да бъде намерен на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Партньорства по „Еразмус Мундус“

Стипендии се предоставят и посредством партньорствата по „Еразмус Мундус“. Тези средства дават възможност на студенти, изследователи и членове на персонала да посетят партньорски институции в други страни с цел обучение или преподаване за период от 3 месеца до 3 години. През месец юли 2011 г. бяха избрани за финансиране 46 нови партньорства, в които участват 369 университета от ЕС и 450 университета от страни извън ЕС. Консорциумите трябва да включват минимум пет висши учебни заведения от най-малко три европейски държави, както и висши учебни заведения от страни извън ЕС.

Специално внимание се обръща на групите в неравностойно положение и на хората в уязвимо положение.

Списъкът с всички партньорства по „Еразмус Мундус” може да бъде намерен на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Популяризиране на европейското висше образование

Подкрепа се предоставя и за проекти, които засилват сътрудничеството или популяризират привлекателността на сектора на европейското висше образование. През 2011 г. бяха подбрани седем такива проекта, в които участват над 100 партньори от страни извън ЕС и които обхващат области като климатичните промени, архитектура и културен туризъм и/или се отличават със силно изразено регионално измерение. Списък с проектите е достъпен на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

Еразъм за всички

Схемата „Еразмус Мундус“ ще бъде включена в предложената от Комисията нова програма за образованието, обучението, младежта и спорта — „Еразъм за всички“ която се очаква да заработи през 2014 г. (Вж. IP/11/1398)

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar