Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen undertecknar avtal med Kroatien om stöd till utbildning av domare och åklagare

Bryssel den 15 december 2011 – I dag undertecknade Europeiska kommissionen ett avtal med Kroatien om stöd till utbildning av landets domare och åklagare före anslutningen till EU i juli 2013. Enligt avtalet, som undertecknades av EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding och Kroatiens justitieminister Dražen Bošnjakovic, kommer Kroatien att kunna delta i EU:s program för stöd till utbildning av domare, advokater och andra rättstillämpare. Avtalet följer på Kroatiens undertecknande av anslutningsfördraget med Europeiska unionen den 9 december (MEMO/11/883), som banar väg för landet att bli EU:s 28:e medlemsland.

”Alla rättstillämpare i EU-länderna kan komma i kontakt med EU-lagstiftning” säger EU:s rättvisekommissionär och vice ordförande Viviane Reding. ”Förståelse för EU:s lagstiftning är avgörande för att stärka EU:s område för rättvisa och EU som en rättsgemenskap. Dagens avtal gör det möjligt för kroatiska domare och åklagare att delta i EU-projekt för rättslig utbildning under tiden fram till anslutningen. Detta är en avgörande del av Kroatiens slutliga förberedelser inför anslutningen till EU och kommer att bidra till att medborgare och företag i Kroatien får ut mesta möjliga av det kommande EU-medlemskapet.”

EU ger ekonomiskt stöd genom att samfinansiera europeisk rättslig utbildning på nationell och europeisk nivå. Det är en del av EU:s mål att utbilda 700 000 rättstillämpare i EU-lagstiftning till 2020 (IP/11/1021).

Inom ramen för de två samförståndsavtal som undertecknats idag kommer Kroatien att kunna delta i EU:s finansieringsprogram på det civilrättsliga och straffrättsliga området. Dessa program bidrager med stöd till projekt för utbildning i EU-rätt på europeisk, nationell och regional nivå. Avtalet gör det därmed möjligt för kroatiska domare, åklagare och andra rättstillämpare för att få utbildning i EU-lagstiftning före landets anslutning till EU. Det ger också den kroatiska rättsakademin möjlighet att fullt ut delta i det europeiska nätverket för rättslig utbildning som samordnar de nationella utbildningsstrukturernas verksamhet på Europanivå för domare och åklagare i Europa.

Bakgrund

Det finns för närvarande omkring 1,4 miljoner rättstillämpare i EU, t.ex. domare, åklagare, advokater, notarier, exekutionstjänstemän och domstolspersonal. Kommissionen vill göra det möjligt för minst hälften av dessa rättstillämpare att delta i europeisk rättslig utbildning lokalt, nationellt eller på EU-nivå senast 2020. Ett annat mål är att se till att alla rättstillämpare får tillgång till minst en veckas utbildning i EU-rätt under sin yrkeskarriär.

För att uppnå detta har kommissionen uppmanat de nationella regeringarna, domstolsverk eller motsvarande förvaltningsmyndigheter, yrkesorganisationer samt institutioner och organisationer som tillhandahåller rättslig utbildning, både på EU-nivå och nationellt, att förbinda sig att integrera unionsrätt i sina utbildningsprogram och öka antalet kurser och utbildningsplatser.

Kommissionen kommer i sin tur att underlätta tillgången till EU-finansiering för att stödja högkvalitativa utbildningsprojekt, inklusive e-lärande. Inom den nya fleråriga finansieringsramen bör den europeiska rättsliga utbildningen utgöra en förstarangsprioritering för stöd till utbildning av över 20 000 rättstillämpare per år fram till 2020.

För att skapa en gemensam europeisk rättskultur som grundar sig på ömsesidigt förtroende kommer Europeiska kommissionen att införa ett tvåveckors utbytesprogram för nya domare och åklagare från 2014 och framåt. Kommissionen kommer också att stödja utbildning genom den europeiska e-juridikportalen, EU:s ”one-stop-shop” om lagstiftning och tillgång till rättslig prövning i alla EU-länder – och genom utbyte av praktiska riktlinjer för utbildningsmetoder och utvärdering.

Europeisk rättslig utbildning kan ske i början av en utbildning eller som en del av livslångt lärande. Det omfattar följande:

  • Unionens regelverk, inklusive materiell rätt och processrätt och tillhörande rättspraxis från Europeiska unionens domstol.

  • Kunskaper i nationella rättssystem.

Dessa delar kan stärkas ytterligare genom språkutbildning. Det europeiska rättsliga utbildningsprogrammet omfattar två delar som kompletterar varandra: allmän rättslig utbildning på lokal eller nationell nivå eller EU-nivå, och gränsöverskridande utbytesverksamhet.

Kommissionen kommer också att uppmuntra offentlig-privata partnerskap för att ta fram innovativa undervisningslösningar, bland annat genom att bygga vidare på utbildningsleverantörernas starkaste sidor.

Rättslig grund

Rättslig utbildning är i första hand ett nationellt ansvar, vilket understryks i rådets resolution från 2008. I Lissabonfördraget (artiklarna 81.2 h och 82.1 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) uppmanas EU att ”stödja utbildningen av domare och övrig personal inom rättsväsendet” både inom civilrätt och straffrätt.

I Stockholmsprogrammet från 2009 efterlyses kraftfulla EU-åtgärder för att stödja nationella utbildningsinsatser och utveckla utbildningen på EU-nivå. Europaparlamentet har också i en resolution betonat att lämplig rättslig utbildning på ett betydelsefullt sätt bidrar till en bättre fungerande inre marknad och gör det lättare för medborgarna att utöva sina rättigheter.

Närmare upplysningar

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Europeiska kommissionen – europeisk rättslig utbildning

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europeiska kommissionen – rättsliga frågor i EU:s utvidgning

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar