Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Európska komisia podpísala s Chorvátskom dohodu o podpore odbornej prípravy sudcov a prokurátorov

Brusel 15. decembra 2011 – Európska komisia dnes podpísala s Chorvátskom dohodu o pomoci pri príprave chorvátskeho súdnictva pred pristúpením krajiny k EÚ v júli 2013. V rámci dohody, podpísanej komisárkou EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovou a chorvátskym ministrom spravodlivosti Draženom Bošnjakovicom, sa Chorvátsko bude môcť zúčastňovať na programoch EÚ na podporu odbornej prípravy sudcov, advokátov a príslušníkov ostatných právnických profesií. Dohoda prichádza krátko potom, ako Chorvátsko 9. decembra podpísalo s Európskou úniou prístupovú zmluvu (MEMO/11/883), ktorá mu otvorila cestu stať sa 28. členským štátom EÚ.

„Právo EÚ sa môže dotýkať všetkých príslušníkov právnických profesií v krajinách EÚ. Pochopenie práva EÚ je nevyhnutné na posilnenie priestoru spravodlivosti EÚ a Európskej únie ako spoločenstva práva,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Naša dnešná dohoda umožní chorvátskym sudcom a prokurátorom zúčastňovať sa počas prístupovej fázy na projektoch európskej odbornej justičnej prípravy. To je podstatnou súčasťou záverečnej prípravy Chorvátska na pristúpenie k EÚ a pomôže občanom a podnikom v Chorvátsku čo najlepšie využívať ich budúce členstvo v EÚ.“

EÚ poskytuje finančnú podporu prostredníctvom spolufinancovania aktivít v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy na vnútroštátnej a európskej úrovni. Táto podpora je súčasťou cieľa EÚ vyškoliť 700 000 príslušníkov právnických profesií v oblasti práva EÚ do roku 2020 (IP/11/1021).

Na základe dvoch memoránd o porozumení, ktoré boli dnes podpísané, sa Chorvátsko bude môcť zúčastňovať na programoch EÚ pre financovanie civilnej a trestnej justície. Tieto programy pomáhajú podporovať projekty odbornej justičnej prípravy v oblasti práva EÚ na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Dohoda preto umožní chorvátskym sudcom, prokurátorom a príslušníkov ostatných právnických profesií vyškoliť sa v európskom práve pred pristúpením krajiny k EÚ. Umožní takisto chorvátskej justičnej akadémii plne sa zapájať do Európskej siete odbornej justičnej prípravy, ktorá koordinuje európske aktivity vnútroštátnych inštitúcií pre odbornú prípravu sudcov a prokurátorov v Európe.

Kontext

V EÚ je v súčasnosti okolo 1,4 milióna príslušníkov právnických profesií vrátane sudcov, prokurátorov, advokátov, notárov, súdnych exekútorov a súdnych zamestnancov. Komisia chce dosiahnuť, aby sa do roku 2020 aspoň polovica z nich mohla zúčastniť na európskej justičnej odbornej príprave na miestnej, národnej alebo európskej úrovni. Okrem toho chce zaistiť, aby všetci odborníci z právnej praxe absolvovali počas svojej kariéry aspoň jedno týždňové školenie venované právu EÚ.

Na tento účel Komisia vyzvala národné vlády, rady pre súdnictvo, odborné organizácie a inštitúcie odbornej justičnej prípravy na európskej a vnútroštátnej úrovni, aby sa zaviazali začleniť právo EÚ do ich školiacich programov a zvýšiť objem kurzov a účastníkov.

Komisia sama plánuje uľahčiť prístup k finančným prostriedkom EÚ na podporu vysokokvalitných projektov odbornej prípravy vrátane elektronického vzdelávania. V rámci nového viacročného finančného rámca EÚ Komisia navrhla stanoviť európsku justičnú odbornú prípravu za hlavnú prioritu s cieľom vyškoliť viac než 20 000 príslušníkov právnických profesií do roku 2020.

Aby pomohla vybudovať európsku justičnú kultúru založenú na vzájomnej dôvere, Komisia zavedie od roku 2014 dvojtýždenný výmenný program pre nových sudcov a prokurátorov. Komisia bude podporovať odbornú prípravu prostredníctvom Portálu európskej elektronickej justície – jednotného kontaktného miesta pre právne predpisy a prístup k justícii vo všetkých krajinách EÚ – a prostredníctvom spoločného využívania praktických usmernení týkajúcich sa vzdelávacích metód a hodnotenia.

Európska odborná justičná príprava sa môže uskutočňovať na začiatku vzdelávania alebo počas celoživotného vzdelávania. Zahŕňa:

  • právne predpisy EÚ vrátane hmotného a procesného práva spolu so zodpovedajúcou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie,

  • poznatky o justičných systémoch v členských štátoch.

Tieto dva okruhy môže dopĺňať jazykové vzdelávanie. Program európskej odbornej justičnej prípravy zahŕňa dve ďalšie doplnkové zložky: aktivity v oblasti odbornej justičnej prípravy všeobecne, či už sú organizované na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni, a cezhraničné výmeny.

Komisia bude tiež podporovať verejno-súkromné partnerstvá s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia v odbornej príprave, pričom bude okrem iného stavať na silných stránkach existujúcich poskytovateľov odbornej prípravy.

Právny základ

Za odbornú justičnú prípravu sú zodpovedné najmä členské štáty, ako sa zdôrazňuje v uznesení Rady z roku 2008. Lisabonská zmluva [články 81 ods. 2 písm. h) a 82 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie] obsahuje výzvu, aby EÚ prijala opatrenia zamerané na „podporu vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov“ v občianskych aj trestných veciach.

Štokholmský program z roku 2009 obsahoval výzvu na prijatie dôrazných krokov na úrovni EÚ s cieľom podporiť vnútroštátnu odbornú prípravu, ako aj vyvinúť mechanizmy odbornej prípravy na úrovni EÚ. Aj Európsky parlament v jednom svojom uznesení zdôraznil, že náležitá odborná justičná príprava výrazne prispieva k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a umožňuje občanom ľahšie uplatniť svoje práva.

Ďalšie informácie

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Európska komisia – európska odborná justičná príprava:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Európska komisia – justičné otázky v kontexte rozšírenia EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar