Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie tekent overeenkomst met Kroatië inzake steun voor justitiële opleiding

Brussel, 15 december 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag met Kroatië een overeenkomst ondertekend om het land te helpen bij de opleiding van zijn justitieel personeel voor het in juli 2013 toetreedt tot de EU. Volgens de door EU-commissaris voor Justitie Vivane Reding en de Kroatische minister van Justitie Dražen Bošnjakovic ondertekende overeenkomst zal Kroatië kunnen deelnemen aan EU-programma's ter ondersteuning van de opleiding voor rechters, advocaten en andere juridische beroepsbeoefenaars. Deze overeenkomst sluit aan op de ondertekening van een toetredingsverdrag met de Europese Unie op 9 december (MEMO/11/883), wat voor het land het pad effent om de achtentwintigste lidstaat van de EU te worden.

"Alle beoefenaars van juridische beroepen in de EU-landen kunnen met EU-recht te maken krijgen. Een goed inzicht in het recht van de EU is onontbeerlijk voor de versterking van de EU als rechtsruimte," zei EU-commissaris voor Justitie en vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding. "De overeenkomst die wij vandaag ondertekend hebben, zal Kroatische rechters en openbare aanklagers toelaten om deel te nemen aan Europese justitiële opleidingsprojecten in de aanloop naar de toetreding. Dit is een wezenlijk onderdeel van Kroatiës laatste voorbereidingen om toe te treden tot de EU en helpt ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven het beste halen uit hun toekomstige EU-lidmaatschap."

De EU voorziet in financiële steun door middel van medefinanciering voor Europese justitiële opleidingsactiviteiten op nationaal en Europees niveau. Dit maakt deel uit van de doelstelling van de EU om 700 000 beoefenaars van juridische beroepen tegen 2020 een opleiding in Europees recht te laten volgen (IP/11/1021).

Volgens de twee vandaag ondertekende memoranda van overeenstemming zal Kroatië kunnen deelnemen aan de financieringsprogramma's van de EU voor civiel recht en strafrecht. Deze programma's helpen justitiële opleidingsprojecten in EU-recht op Europees, nationaal en regionaal niveau te ondersteunen. De overeenkomst laat Kroatische rechters, openbare aanklagers en andere juridische beroepsbeoefenaars toe om opleiding te volgen in Europees recht vóór het land toetreedt tot de EU. De Kroatische Gerechtelijke Academie zal ook volwaardig kunnen deelnemen aan het Europees netwerk voor justitiële opleidingen dat de Europese activiteiten van nationale opleidingsstructuren voor rechters en openbare aanklagers in Europa coördineert.

Achtergrond

Er zijn thans ongeveer 1,4 miljoen beoefenaars van juridische beroepen in de EU, waaronder rechters, openbare aanklagers, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en justitieel personeel. De Commissie wil ervoor zorgen dat tegen 2020 ten minste de helft van die beoefenaars van juridische beroepen kan deelnemen aan een justitiële opleiding op plaatselijk, nationaal of Europees niveau. Een andere doelstelling is ervoor te zorgen dat alle beoefenaars van juridische beroepen tijdens hun loopbaan een opleiding over het EU-recht van ten minste een week kunnen volgen.

Daarvoor moeten nationale regeringen, raden voor justitie, beroepsverenigingen en instellingen voor justitiële opleiding op EU- en nationaal niveau het EU-recht in hun leerprogramma's opnemen, meer opleidingen organiseren en meer deelnemers bereiken.

De Commissie zelf zal de EU-financiering van kwalitatief hoogwaardige opleidingsprojecten, met inbegrip van e-learning, toegankelijker maken. De Commissie heeft voorgesteld de Europese justitiële opleiding binnen het nieuwe meerjarige financieel kader van de EU een grotere prioriteit te geven, zodat tegen 2020 jaarlijks meer dan 20 000 beoefenaars van juridische beroepen een opleiding kunnen volgen.

Om te helpen bouwen aan een gemeenschappelijke Europese justitiële cultuur op basis van wederzijds vertrouwen, zal de Commissie vanaf 2014 beginnen met een uitwisselingsprogramma van twee weken voor nieuw benoemde rechters en openbare aanklagers. De Commissie zal opleiding via het Europees e-justitieportaal, het elektronisch loket van de EU met informatie over de rechtsstelsels en de toegang tot justitie in alle EU-landen, ondersteunen en praktische richtsnoeren inzake opleidingsmethoden en evaluatie opstellen.

De Europese justitiële opleiding kan bestaan uit een basisopleiding en voortgezette opleidingen over de volgende onderwerpen:

  • EU-wetgeving: materieel recht, procesrecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

  • nationale gerechtelijke systemen.

Die opleidingen kunnen met taalcursussen gepaard gaan. De Europese justitiële opleiding bestaat uit twee onderdelen die elkaar aanvullen: algemene opleidingsactiviteiten op plaatselijk, nationaal of Europees niveau en grensoverschrijdende uitwisselingen.

De Commissie zal aanmoedigen dat innovatieve oplossingen op het gebied van opleiding door publiek-private partnerschappen worden ontwikkeld, waarbij zal worden gebouwd op de sterke punten van alle bestaande aanbieders van opleidingen.

Rechtsgrondslag

Justitiële opleiding is in de eerste plaats een nationale bevoegdheid, wat in 2008 in een resolutie van de Raad werd bevestigd. Het Verdrag van Lissabon (artikel 81, lid 2, onder h), en artikel 82, lid 1 onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) vereist dat de EU zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken "de opleiding van magistraten en justitieel personeel ondersteunt".

Het programma van Stockholm van 2009 vraagt om sterke EU-maatregelen die de nationale inspanningen op het gebied van opleiding ondersteunen en om de ontwikkeling van opleidingsmechanismen op EU-niveau. Ook het Europees Parlement heeft in een resolutie steeds beklemtoond dat een goede justitiële opleiding significant bijdraagt aan de verbetering van de werking van de interne markt en het voor de burgers eenvoudiger maakt hun rechten uit te oefenen.

Voor meer informatie:

Newsroom van het directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Europese Commissie - Europese justitiële opleiding

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europese Commissie - Kwesties betreffende justitie bij de uitbreiding van de EU

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact :

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar