Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija paraksta nolīgumu ar Horvātiju par atbalstu tiesnešu un prokuroru apmācībai

Brisele, 2011. gada 15. decembris. Šodien Eiropas Komisija parakstīja nolīgumu ar Horvātiju, lai palīdzētu apmācīt tiesu iestāžu darbiniekus pirms valsts pievienošanās ES 2013. gada jūlijā. Saskaņā ar nolīgumu, ko parakstīja ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga un Horvātijas Tieslietu ministrs Dražen Bošnjakovic, Horvātija varēs piedalīties ES programmās, kas paredzētas tiesnešu, advokātu un citu praktizējošo juristu apmācības atbalstam. Nolīgums seko Horvātijas Pievienošanās līgumam Eiropas Savienībai, kas tika parakstīts 9. decembrī (MEMO/11/883), sagatavojot valstij ceļu, lai tā kļūtu par ES 28. dalībvalsti.

"Visi praktizējošie juristi ES valstīs var saskarties ar ES tiesībām. Lai nostiprinātu ES tiesiskuma telpu un ES kā tiesību kopienu, ir svarīgi izprast ES tiesības," teica ES tiesiskuma komisāre un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga. "Mūsu šodien parakstītais nolīgums ļaus Horvātijas tiesnešiem un prokuroriem piedalīties Eiropas tiesiskās apmācības projektos, valstij gatavojoties pievienoties ES. Tā ir būtiska daļa no pēdējiem Horvātijas sagatavošanās darbiem, lai pievienotos ES, un palīdzēs apliecināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem Horvātijā, ka nākotnē tie varēs izmantot visas priekšrocības, ko sniedz līdzdalība ES."

ES sniedz finansiālu atbalstu, izmantojot līdzfinansējumu Eiropas tiesiskās apmācības pasākumiem valstu un Eiropas līmenī. Tā ir daļa no ES mērķa līdz 2020. gadam apmācīt Eiropas tiesībās 700 000 praktizējošus juristus (IP/11/1021).

Saskaņā ar diviem saprašanās memorandiem, kas parakstīti šodien, Horvātija varēs piedalīties ES finansējuma programmās civiltiesību un krimināltiesību jomā. Šīs programmas palīdz atbalstīt tiesiskās apmācības projektus ES tiesībās Eiropas, valstu un reģionālā līmenī. Tādējādi nolīgums ļauj Horvātijas tiesnešiem, prokuroriem un citiem praktizējošiem juristiem saņemt apmācību Eiropas tiesībās, pirms valsts pievienosies ES. Tāpat tas ļaus Horvātijas Tiesu akadēmijai pilnībā iesaistīties Eiropas Tiesiskās apmācības tīklā, kas koordinē Eiropas pasākumus, kurus Eiropā valstu mācību struktūras rīko tiesnešiem un prokuroriem.

Pamatinformācija

Pašlaik ES ir apmēram 1,4 miljoni praktizējošu juristu, tostarp tiesneši, prokurori, advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesu darbinieki. Komisija vēlas nodrošināt, lai līdz 2020. gadam vismaz puse no šiem praktizējošajiem juristiem piedalītos Eiropas tiesiskajā apmācībā vietējā, valsts un Eiropas līmenī. Tā ir izvirzījusi papildu mērķi nodrošināt to, ka visi praktizējošie juristi savas karjeras laikā iegūst iespēju piedalīties vismaz vienu nedēļu ilgā apmācībā par ES tiesībām.

Lai to panāktu, Komisija ir aicinājusi valstu valdības, Eiropas Tiesu iestāžu padomes, profesionālās organizācijas un tiesiskās apmācības iestādes ES un valstu līmenī iesaistīties ES tiesību iekļaušanā mācību programmās, kursu satura paplašināšanā un dalībnieku skaita palielināšanā.

Komisija no savas puses vēlas veicināt piekļuvi ES finansējumam, lai atbalstītu augstas kvalitātes mācību projektus, tostarp e-mācības. Saskaņā ar jauno ES daudzgadu finanšu shēmu Komisija ir ierosinājusi Eiropas tiesisko apmācību kā galveno prioritāti ar mērķi līdz 2020. gadam apmācīt vairāk nekā 20 000 praktizējošu juristu.

Lai palīdzētu izveidot vienotu Eiropas tiesisko kultūru, kuras pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, Komisija no 2014. gada uzsāks divu nedēļu apmaiņas programmu jaunajiem tiesnešiem un prokuroriem. Komisija atbalstīs apmācību, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, kas ir Eiropas vienotais kontaktpunkts attiecībā uz tiesību aktiem un piekļuvi tiesām visās ES valstīs, kā arī izplatot praktiskas vadlīnijas par apmācības metodoloģijām un izvērtēšanu.

Eiropas tiesisko apmācību var veikt sākotnējos mācību posmos vai mūžizglītības ietvaros. Tā attiecas uz:

  • ES tiesību aktiem, tostarp materiālajām un procesuālajām tiesībām, sasaistot tos ar atbilstošajiem gadījumiem no Eiropas Savienības Tiesas tiesu prakses;

  • zināšanām par valstu tiesību sistēmām.

Šīs jomas var papildināt ar valodu mācīšanu. Eiropas tiesiskās apmācības shēmā ir arī divi papildu elementi: vispārīgi tiesiskās apmācības pasākumi, kas notiek vietējā, valsts vai Eiropas līmenī, un pārrobežu apmaiņa.

Komisija mudinās arī publiskā un privātā sektora partnerības, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus apmācībai, tostarp izmantojot visu esošo apmācības nodrošinātāju labākās spējas.

Juridiskais pamats

Par tiesisko apmācību galvenokārt atbild valsts, kā to noteikusi Padome savā 2008. gada rezolūcijā. Lisabonas līgums (Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 82. panta 1. punkta c) apakšpunkts) aicina Savienību "atbalstīt tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku mācības" civiltiesību un krimināltiesību jomā.

2009. gada Stokholmas programma aicināja ES pārliecināti rīkoties, atbalstot valstu apmācības centienus, kā arī izstrādājot ES līmeņa apmācības mehānismus. Arī Eiropas Parlaments savā rezolūcijā ir uzstājīgi uzsvēris, ka pienācīga tiesiskā apmācība būtiski uzlabo iekšējā tirgus darbību un atvieglo iedzīvotājiem viņu tiesību izmantošanu.

Papildu informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Eiropas Komisija – Eiropas tiesiskā apmācība

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Eiropas Komisija – tiesību jautājumi ES paplašināšanās ietvaros

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar