Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija ir Kroatija pasirašė susitarimą dėl paramos teisėjų ir prokurorų mokymui

Briuselis, 2011 m. gruodžio 15 d. Šiandien Europos Komisija ir Kroatija, kuri 2013 m. liepos mėn. rengiasi tapti ES nare, pasirašė susitarimą dėl paramos Kroatijos teisininkų mokymui. Susitarime, kurį pasirašė už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding ir Kroatijos Teisingumo ministras Draženas Bošnjakovic, nustatyta, kad Kroatija galės dalyvauti ES programose, pagal kurias remiamas teisėjų, advokatų ir kitų praktikuojančių teisininkų mokymas. Šis susitarimas sudarytas netrukus po gruodžio 9 d. įvykusio Kroatijos ir Europos Sąjungos Stojimo sutarties pasirašymo (MEMO/11/883), kuris leis šiai šaliai tapti 28-ąja ES valstybe nare.

„Visi ES šalyse dirbantys teisininkai gali susidurti su ES teise. Siekdami stiprinti ES teisingumo erdvę ir Europos Sąjungą kaip teisinę bendruomenę, turime užtikrinti, kad specialistai gerai išmanytų ES teisę, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Šiandien sudarytas susitarimas atvers Kroatijos teisėjams ir prokurorams galimybę dalyvauti Europos teisininkų mokymo projektuose artėjant šalies narystei ES. Tai labai svarbi galutinio Kroatijos pasiruošimo stojimui į ES dalis, padėsianti užtikrinti, kad būsimoji narystė ES būtų kuo naudingesnė Kroatijos piliečiams ir įmonėms.“

ES teikia finansinę paramą iš dalies finansuodama nacionalinio ir Europos lygmens Europos teisininkų mokymo projektus. Vienas iš ES tikslų – iki 2020 m. surengti ES teisės mokymus 700 000 praktikuojančių teisininkų (IP/11/1021).

Kaip numatyta šiandien pasirašytuose dviejuose susitarimo memorandumuose, Kroatija galės dalyvauti ES civilinei ir baudžiamajai teisenai skirtose finansavimo programose. Šių programų lėšomis taip pat remiami Europos, nacionalinio ir regioninio lygmens teisininkams skirti ES teisės mokymo projektai. Taigi šiuo susitarimu Kroatijos teisėjams, prokurorams ir kitiems praktikuojantiems teisininkams atveriama galimybė dalyvauti ES teisės mokymuose dar prieš šaliai tampant ES nare. Be to, Kroatijos Teismų akademija nuo šiol galės kaip visateisė narė dalyvauti Europos teisėjų mokymo tinklo veikloje. Šis tinklas koordinuoja nacionalinių mokymo įstaigų rengiamus Europos teisėjų ir prokurorų mokymo projektus.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu ES dirba maždaug 1,4 mln. praktikuojančių teisininkų – teisėjų, prokurorų, advokatų, notarų, antstolių ir teismų darbuotojų. Komisija ketina iki 2020 m. bent pusei šių praktikuojančių teisininkų suteikti galimybę dalyvauti Europos teisininkų mokymuose vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Be to, ji sieks užtikrinti, kad visi praktikuojantys teisininkai per savo karjerą sudalyvautų bent savaitę trunkančiuose ES teisės kursuose.

Todėl Komisija paragino nacionalines vyriausybes, teismų tarybas, profesines organizacijas ir nacionalines bei ES teisės mokymo įstaigas įtraukti ES teisė į savo rengiamo mokymo programas ir didinti kursų ir jų dalyvių skaičių.

Savo ruožtu Komisija ketina supaprastinti aukštos kokybės mokymo projektams, kaip antai e. mokymasis, skiriamo ES finansavimo tvarką. Įsigaliojus naujai daugiametei finansinei programai, Komisija siūlo paskelbti Europos teisininkų mokymą prioritetine veiklos sritimi ir iki 2020 m. užtikrinti, kad mokymuose kasmet sudalyvautų daugiau kaip 20 000 praktikuojančių teisininkų.

Siekdama paspartinti bendros tarpusavio pasitikėjimu grindžiamos Europos teismų kultūros raidą, nuo 2014 m. Komisija rengs dviejų savaičių trukmės neseniai pradėjusių dirbti teisėjų ir prokurorų mainus. Komisija prisidės prie mokymo savo Europos e. teisingumo portalu – vieno langelio principu veikiančia ES duomenų baze apie visų ES šalių teisės sistemas ir kreipimosi į teismą procedūras, taip pat pateikdama praktinių mokymo metodikos ir vertinimo gairių.

Europos teisininkų mokymas gali vykti pirminio mokymo etapu ar per visą karjerą trunkantį tęstinį mokymą. Jis apima šias sritis:

  • ES teisę, įskaitant materialinę ir proceso teisę, bei susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką,

  • žinias apie nacionalines teisės sistemas.

Be šių kursų, gali būti rengiami kalbų mokymai. Europos teisininkų mokymo sistemą sudaro du vienas kitą papildantys elementai – vietiniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu organizuojami bendrieji teisininkų mokymai ir tarptautiniai mainai.

Be to, Komisija ragins steigti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, kurios galėtų pasiūlyti naujoviškų mokymo sprendimų, taip pat pasinaudoti visų esamų mokymo institucijų privalumais.

Teisinis pagrindas

Kaip nustatyta 2008 m. Tarybos rezoliucijoje, už teisininkų mokymą pirmiausia atsakingos valstybės narės. Lisabonos sutartyje (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalies h punkte ir 82 straipsnio 1 dalies c punkte) ES raginama „remti teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų mokymą“, susijusį su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

2009 m. Stokholmo programoje ES raginama didinti paramą nacionaliniams mokymo projektams ir kurti ES lygmens mokymo sistemą. Savo rezoliucijoje Europos Parlamentas taip pat ne kartą pabrėžia, kad gerai parengti teisininkai gali labai prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir piliečių galimybės lengviau naudotis savo teisėmis.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Europos Komisija. Europos teisininkų mokymas

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europos Komisija. Teisingumo klausimai ES plėtros požiūriu

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar