Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio tukemaan Kroatian tuomareiden ja syyttäjien koulutusta

Bryssel 15. joulukuuta 2011 – Tänään Euroopan komissio allekirjoitti Kroatian kanssa sopimuksen, jonka mukaan se auttaa Kroatian lainkäyttöviranomaisia valmistelemaan maan liittymistä Euroopan unionin jäseneksi heinäkuussa 2013. Sopimuksen allekirjoittivat EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding ja Kroatian oikeusministeri Dražen Bošnjakovic. Sen myötä Kroatia voi osallistua EU:n ohjelmiin, joista tuetaan tuomareiden, lakimiesten ja muiden oikeusalalla toimivien koulutusta. Sopimus on jatkoa sille, että Kroatia allekirjoitti Euroopan unionin kanssa 9. joulukuuta (MEMO/11/883) liittymissopimuksen, jonka myötä sen on tarkoitus tulla EU:n 28. jäsenvaltioksi.

”Kaikki oikeusalalla EU-maissa työskentelevät saattavat tarvita työssään eurooppaoikeuden tuntemusta. Sen syvällinen ymmärtäminen on tärkeää Euroopan oikeusalueen vahvistamiseksi ja EU:n tukemiseksi oikeuteen perustuvana yhteisönä”, sanoi EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”Tänään tekemämme sopimuksen myötä kroatialaiset tuomarit ja syyttäjät voivat osallistua ennen liittymistä eurooppalaisiin oikeusalan koulutushankkeisiin. Tämä on tärkeä osa Kroatian viimeisiä liittymistä edeltäviä valmisteluja, ja näin varmistetaan, että Kroatian kansalaiset ja yritykset pääsevät hyötymään tulevasta EU-jäsenyydestään mahdollisimman paljon.”

EU tukee eurooppalaista oikeusalan koulutusta yhteisrahoittamalla jäsenvaltioiden ja EU:n tason hankkeita. Tavoitteena on antaa eurooppaoikeutta koskevaa koulutusta 700 000:lle oikeusalan ammattilaiselle vuoteen 2020 mennessä (IP/11/1021). Tänään allekirjoitetun kahden yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella kroatialaiset syyttäjät, tuomarit ja muut oikeusalan toimijat voivat nyt osallistua EU:n siviili- ja rikosoikeudellisiin rahoitusohjelmiin jo ennen Kroatian liittymistä unioniin. Lisäksi Kroatian oikeusakatemialla on oikeus osallistua Euroopan juridiseen koulutusverkostoon, joka koordinoi Euroopan tuomareiden ja syyttäjien kansallisten koulutusjärjestelmien toimintaa.

Tausta

EU:ssa on nykyisin noin 1,4 miljoonaa oikeusalan ammattilaista, jotka ovat esimerkiksi tuomareita, syyttäjiä, asianajajia, notaareita, haastemiehiä ja tuomioistuinten jäseniä. Komissio haluaa antaa ainakin puolelle heistä mahdollisuuden osallistua eurooppalaiseen oikeudelliseen koulutukseen joko paikallisella, kansallisella tai EU:n tasolla vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on myös, että kaikki alalla työskentelevät pääsisivät uransa aikana osallisiksi vähintään viikon kestävästä eurooppaoikeuden koulutuksesta.

Tavoitteen toteuttamiseksi komissio on kehottanut kansallisia hallituksia, tuomarineuvostoja, alan ammatillisia järjestöjä ja EU:n sekä kansallisen tason laitoksia sitoutumaan siihen, että ne sisällyttävät eurooppaoikeuden koulutusohjelmiinsa ja lisäävät kurssien ja osallistujien määrää.

Komissio aikoo helpottaa EU-rahoituksen saamista laadukkaita koulutushankkeita varten. Tämä koskee esimerkiksi sähköisen oppimisen hankkeita. Komissio on ehdottanut EU:n uuden monivuotisen rahoituskehyksen perusteella, että Euroopan oikeusalan koulutus asetettaisiin keskeiseksi painopisteeksi ja yli 20 000 oikeusalan ammatin harjoittajaa koulutettaisiin vuosittain vuoteen 2020 mennessä.

Tukeakseen vastavuoroiseen luottamukseen perustuvaa eurooppalaista oikeuskulttuuria komissio käynnistää vuonna 2014 kahden viikon vaihto-ohjelman uusille tuomareille ja syyttäjille. Komissio tukee koulutusta Euroopan e-Justice-oikeusportaalin kautta. Portaali on EU:n keskitetty palvelu, josta saa tietoa lainsäädännöstä ja oikeussuojan saatavuudesta kaikissa EU-maissa. Komissio antaa myös käytännön neuvoja koulutusmenetelmistä ja koulutuksen arvioinnista.

Eurooppalaista oikeusalan koulutusta voidaan järjestää sekä peruskoulutuksena että osana elinikäistä oppimista. Tällainen koulutus kattaa

  • EU-lainsäädännön, kuten aineellinen oikeus ja prosessioikeus, sekä näitä kysymyksiä koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön

  • kansallisten oikeusjärjestelmien tuntemuksen.

Lisäksi voidaan tarjota kielikoulutusta. Eurooppalainen oikeusalan koulutus käsittää kaksi toisiaan täydentävää osiota: yleisen oikeusalan koulutuksen paikallisella, kansallisella tai eurooppalaisella tasolla, ja rajat ylittävän vaihtotoiminnan.

Komissio kannustaa myös yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia kehittämään innovatiivisia koulutusratkaisuja muun muassa luomalla nykyisten koulutustentarjoajien vahvuuksiin perustuvaa koulutusta.

Oikeusperusta

Oikeudellinen koulutus on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, kuten neuvoston päätöslauselmassa vuodelta 2008 korostetaan. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (81 artiklan 2 kohdan h alakohta ja 82 artiklan 1 kohdan c alakohta) EU:ta kehotetaan ”tukemaan tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutusta” sekä siviili- että rikosoikeudellisissa asioissa.

Tukholman ohjelmassa vuodelta 2009 EU:ta kehotettiin ryhtymään tehokkaisiin toimiin kansallisen koulutustoiminnan tukemiseksi ja EU:n tason koulutusohjelmien kehittämiseksi. Euroopan parlamentti on korostanut johdonmukaisesti antamassaan päätöslauselmassa, että asianmukaisella oikeudellisella koulutuksella parannetaan huomattavasti sisämarkkinoiden toimintaa ja helpotetaan kansalaisten mahdollisuutta harjoittaa oikeuksiaan.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Euroopan komissio – eurooppalainen oikeusalan koulutus

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Euroopan komissio – EU:n laajenemiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu::

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32 2 296 24 06

Mina Andreeva +32 2 299 13 82


Side Bar