Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon kirjutab alla kokkuleppele Horvaatiaga kohtunike ja prokuröride koolituse toetamise kohta

Brüssel, 15. detsember 2011. Täna kirjutas Euroopa Komisjon alla kokkuleppele, mille alusel toetatakse Horvaatia kohtunike koolitamist enne Horvaatia ühinemist ELiga 2013. aasta juulis. Kokkulepe, millele kirjutasid alla ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ja Horvaatia justiitsminister Dražen Bošnjakovic, võimaldab Horvaatial osaleda ELi kohtunike, advokaatide ja muude õigusala töötajate koolitamise toetamise programmides. Alles hiljuti, 9. detsembril, kirjutati alla Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise lepingule (MEMO/11/883), mille kohaselt saab Horvaatiast ELi 28. liikmesriik.

ELi õigusküsimuste volinik ning komisjoni asepresident Viviane Reding ütles, et ELi õigusega puutuvad kokku kõik ELi õigusala töötajad ning et ELi õigusruumi tugevdamiseks ja ELi õigustiku rakendamiseks tuleb seda õigustikku hästi tunda. „Täna allakirjutatud kokkulepe võimaldab Horvaatia kohtunikel ja prokuröridel veel enne riigi ühinemist ELiga osaleda Euroopa õigusala töötajate koolituse projektides. Sellisel koolitusel on oluline koht Horvaatia viimastes ettevalmistustes ELiga ühinemiseks ning selle eesmärk on aidata Horvaatia kodanikel ja ettevõtjatel hakata kasutama kõiki ELi liikmesusest tulenevaid võimalusi,” lisas volinik.

ELi toetus seisneb riiklikul ja Euroopa tasandil pakutava Euroopa õigusalase koolituse kaasrahastamises. Eesmärk on pakkuda 2020. aastaks Euroopa õiguse alast koolitust 700 000 õigusala töötajale (IP/11/1021).

Täna kirjutati alla kahele vastastikuse mõistmise memorandumile, mis annavad Horvaatiale võimaluse osaleda kahes ELi tsiviil- ja kriminaalõiguse rahastamise programmis. Nende programmidega toetatakse Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil ELi õiguse alase koolituse programme. Seega pakutakse kokkuleppe kohaselt Horvaatia kohtunikele, prokuröridele ja teistele õigusala töötajatele Euroopa õiguse alast koolitust enne riigi ühinemist ELiga. Horvaatia Kohtuakadeemia aga ühineb Euroopa õigusalase koolituse võrgustikuga, mis koordineerib liikmesriikide kohtunike ja prokuröride koolituse korraldamist Euroopas.

Taust

Praegu on ELis umbes 1,4 miljonit õigusala töötajat – kohtunikku, prokuröri, advokaati, notarit, kohtutäiturit ja kohtutöötajat. Euroopa Komisjon soovib võimaldada vähemalt pooltele neist 2020. aastaks Euroopa õiguse alast koolitust kas kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil. On seatud ka lisaeesmärk: tagada, et kõik õigusvaldkonna spetsialistid osaleksid karjääri jooksul vähemalt ühenädalasel ELi õiguse koolitusel.

Selleks on komisjon kutsunud liikmesriikide valitsusi, kohtunike kutseorganisatsioone ja kohtunikke koolitavaid institutsioone nii ELi kui ka liikmesriigi tasandil lisama koolituskavadesse ELi õiguse ning suurendama kursuste mahtu ja nendel osalejate arvu.

Komisjon ise kavatseb lihtsustada kvaliteetsete koolitusprojektide, sealhulgas e‑õppe projektide rahastamist ELi vahenditest. ELi uues mitmeaastases finantsraamistikus on komisjon teinud ettepaneku muuta Euroopa kohtunike koolitus esmatähtsaks ja koolitada 2020. aastaks välja rohkem kui 20 000 õigusvaldkonna spetsialisti.

Vastastikusel usaldusel põhineva ühtse Euroopa kohtukultuuri loomiseks käivitab komisjon alates 2014. aastast kahenädalase vahetusprogrammi vastsetele kohtunikele ja prokuröridele. Komisjon toetab koolitust praktiliste juhiste jagamisega koolitusmetoodika ja hindamise kohta ning Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu. See portaal on ühtne juurdepääsupunkt kõikide ELi riikide õigusaktidele ja kohtutele.

Euroopa õiguse alane koolitus võib toimuda nii põhikoolituse kui ka elukestva õppe raames. Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • ELi õigus, sealhulgas materiaal- ja menetlusõigus ning Euroopa Liidu Kohtu asjakohane kohtupraktika;

  • liikmesriikide õigussüsteemid.

Nendele teemadele lisaks võib pakkuda keelekoolitust. Kohtunike Euroopa õiguse alasel koolitusel on kaks teineteist täiendavat osa: üldine koolitus kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil ning piiriülene vahetus.

Komisjon kutsub üles looma era- ja avaliku sektori partnerlusi, et arendada uuenduslikke koolituslahendusi, toetudes muu hulgas juba tegutsevate koolituse pakkujate kogemustele.

Õiguslik alus

Kohtunike koolituse eest vastutavad peaasjalikult liikmesriigid, nagu on osutatud nõukogu 2008. aasta resolutsioonis. Lissaboni lepingus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõike 2 punkt h ja artikli 82 lõike 1 punkt c) kutsutakse ELi toetama kohtunike ja kohtutöötajate koolitust nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades.

2009. aasta Stockholmi programmis kutsuti üles võtma tõhusaid ELI meetmeid, et toetada liikmesriikide koolitustegevust, ning looma ELi tasandi koolitussüsteem. Euroopa Parlament on oma resolutsioonis rõhutanud asjaolu, et korralik kohtunike koolitus aitab oluliselt kaasa siseturu toimimisele ja lihtsustab kodanike õiguste kasutamist.

Täiendav teave:

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Euroopa Komisjon – Euroopa õigusalane koolitus

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Euroopa Komisjon –ELi laienemise käigus käsitletavad õigusküsimused

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar