Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen undertegner aftale med Kroatien om støtte til uddannelse af dommere og anklagere

Bruxelles, den 15. december 2011 – Europa-Kommissionen har i dag undertegnet en aftale med Kroatien om at bistå med uddannelse af aktører i landets retsvæsen forud for landets tiltrædelse af Den Europæiske Union i juli 2013. Ifølge aftalen, som er undertegnet af Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender, og Kroatiens justitsminister, Dražen Bošnjakovic, vil Kroatien kunne deltage i EU-programmer om uddannelse af dommere, advokater og andre aktører i retsvæsenet. Aftalen kommer efter Kroatiens undertegnelse af tiltrædelsestraktaten med Den Europæiske Union den 9. december 2011 (MEMO 11/883), der baner vej for, at landet bliver EU's 28. medlemsstat.

"Alle aktører i retsvæsenet i EU-landene kan blive berørt af EU-retten. At forstå EU-retten er afgørende for at styrke det retlige område i EU og styrke EU som et retsfællesskab", sagde Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender. "Vores aftale i dag vil give Kroatiens dommere og anklagere mulighed for at deltage i uddannelsesprojekter for retsvæsenets aktører i EU op til tiltrædelsen. Det er et vigtigt led i Kroatiens sidste forberedelser til medlemskab af EU og vil hjælpe borgere og erhvervsliv i Kroatien med at drage størst mulig fordel af deres kommende EU-medlemskab."

EU yder finansiel støtte gennem samfinansiering af europæiske uddannelsesprojekter for retsvæsenets aktører på nationalt og europæisk niveau. Det er et led i EU's mål om få 700 000 personer i de juridiske erhverv uddannet i EU-ret inden 2020 (IP/11/1021).

Ifølge de to hensigtserklæringer, der er undertegnet i dag, vil Kroatien kunne deltage i EU's finansieringsprogrammer på det civil- og strafferetlige område. Disse programmer bidrager med støtte til uddannelsesprojekter for retsvæsenets aktører i EU-ret på europæisk, nationalt og regionalt niveau. Aftalen giver derfor kroatiske dommere, anklagere og øvrige aktører i retsvæsenet mulighed for at modtage uddannelse i EU-ret, før landet tiltræder Den Europæiske Union. Den giver også Kroatiens dommerakademi mulighed for fuldt ud at deltage i det europæiske netværk for retlig uddannelse – som koordinerer de nationale uddannelsesstrukturers europæiske aktiviteter for dommere og anklagere i EU.

Baggrund

Der er ca. 1,4 millioner udøvere af de juridiske erhverv i EU, herunder dommere, anklagere, advokater, notarer, fogeder og ansatte ved domstolene. Kommissionen vil gøre det muligt for mindst halvdelen af disse udøvere af juridiske erhverv at deltage i EU-uddannelse for retsvæsenets aktører på lokalt, nationalt eller europæisk plan inden 2020. Kommissionen har også sat sig det mål at sikre, at alle udøvere af de juridiske erhverv får mindst en uges uddannelse i EU-ret i løbet af deres karriere.

Med henblik herpå har Kommissionen opfordret de nationale regeringer, domstolsadministrationerne, erhvervssammenslutninger og institutioner, der udbyder uddannelse for retsvæsenets aktører, både på EU-plan og på nationalt plan om at påtage sig at inddrage EU-retten i deres uddannelsesprogrammer og at øge antallet af kurser og kursusdeltagere.

Kommissionen har selv til hensigt at gøre det lettere at få adgang til EU-finansiering for at støtte uddannelsesprojekter af høj kvalitet, herunder e-læring. Inden for EU's nye flerårige finansielle ramme har Kommissionen foreslået, at EU-uddannelse for retsvæsenets aktører bliver gjort til en af topprioriteterne med henblik på at uddanne over 20 000 udøvere af de juridiske erhverv om året inden 2020.

For at bidrage til at bygge en fælles europæisk retskultur på grundlag af gensidig tillid vil Kommissionen lancere et to ugers udvekslingsprogram for nye dommere og anklagere fra 2014. Kommissionen vil støtte uddannelse gennem den europæiske e-Justice Portal – EU's kvikskranke for love og adgang til retsvæsenet i alle EU-landene – og ved at udveksle praktiske retningslinjer for uddannelsesmetoder og evaluering.

EU-uddannelse af retsvæsenets aktører kan foregå som led i grunduddannelsen eller under videre- eller efteruddannelse. Det omfatter:

  • EU-lovgivning, herunder materielle og processuelle regler, sammen med relevant retspraksis ved Den Europæiske Unions Domstol

  • kendskab til nationale retssystemer.

Disse elementer kan understøttes af sprogundervisning. Ordningen for EU-uddannelse af retsvæsenets aktører omfatter to dele, der supplerer hinanden: uddannelse af retsvæsenets aktører generelt, uanset om de arrangeres på lokalt plan, nationalt plan eller EU-plan, og udveksling på tværs af landegrænserne.

Kommissionen vil også tilskynde til partnerskaber mellem det offentlige og det private med henblik på at udvikle innovative uddannelsesløsninger, bl.a. ved at bygge på fordelene ved alle eksisterende uddannelsesudbydere.

Retsgrundlag

Uddannelse af retsvæsenets aktører er primært medlemsstaternes ansvar, hvilket også er fremhævet i Rådets resolution fra 2008. Lissabontraktaten (artikel 81, stk. 2, litra h), og artikel 82, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde opfordrer til "at støtte uddannelse af dommere og anklagere samt andet personale i retsvæsenet" i både civil- og strafferetlige anliggender.

I Stockholmprogrammet fra 2009 blev der opfordret til, at EU traf indgribende foranstaltninger til at støtte uddannelsesbestræbelser i medlemsstaterne og udvikle uddannelsestiltag på EU-plan. Europa-Parlamentet har også i en beslutning understreget, at grundig uddannelse af retsvæsenets aktører bidrager væsentligt til at forbedre det indre markeds funktion og gøre det lettere for borgerne at udøve deres rettigheder.

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Europa-Kommissionen - Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Europa-Kommissionen – Retlige anliggender i relation til EU's udvidelse

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Website for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar