Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Evropská komise podepsala s Chorvatskem dohodu o podpoře vzdělávání soudců a státních zástupců

Brusel 15. prosince 2011 – Evropská komise dnes s Chorvatskem podepsala dohodu o pomoci při školení soudců v době před přistoupením země k EU v červenci 2013. Podle dohody, kterou podepsali komisařka EU pro spravedlnost Viviane Readingová a chorvatský ministr spravedlnosti Dražen Bošnjaković, se Chorvatsko bude moci zúčastnit programů EU na podporu vzdělávání soudců, advokátů a dalších pracovníků v soudnictví. Dohoda přichází těsně poté, co Chorvatsko 9. prosince podepsalo přístupovou smlouvu s Evropskou unií (MEMO/11/883), a tím zemi otevřelo možnost stát se 28. členským státem EU.

„Právo EU se může týkat všech právníků v zemích EU. Porozumět právu EU je pro posílení evropského prostoru práva a EU jako Společenství práva naprosto zásadní,“ prohlásila komisařka EU pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Viviane Readingová. „Dnešní dohoda umožní chorvatským soudcům a státním zástupcům, aby se během přístupové fáze zúčastnili projektů justičního vzdělávání. Toto vzdělávání je podstatnou součástí závěrečných příprav Chorvatska na přistoupení k EU. Občanům a podnikům v Chorvatsku se tím umožní, aby ze svého budoucího členství v EU měli co největší prospěch.“

EU poskytuje finanční podporu ve formě spolufinancování činností evropského justičního vzdělávání na vnitrostátní i evropské úrovni. Tato podpora je součástí cíle EU, v jehož rámci 700 000 pracovníků v soudnictví do roku 2020 absolvuje školení o evropském právu (IP/11/1021).

Díky dvou memorandům o porozumění, která byla dnes podepsána, se Chorvatsko bude moci zúčastnit programů EU pro financování civilního a trestního soudnictví. Tyto programy pomáhají na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni při podpoře projektů justičního vzdělávání v oblasti práva EU. Dohoda tak chorvatským soudcům, státním zástupcům a dalším pracovníkům v soudnictví umožní, aby se před přistoupením své země k EU vzdělávali v oblasti evropského práva. Díky tomu se chorvatská justiční akademie bude moci plně zapojit do Evropské sítě pro justiční vzdělávání, která koordinuje evropské aktivity vnitrostátních institucí pro vzdělávání soudců a státních zástupců v Evropě.

Souvislosti

V současné době působí v EU na 1,4 milionu pracovníků v soudnictví, mezi něž se počítají soudci, státní zástupci, advokáti, notáři, soudní úředníci a zaměstnanci soudů. Komise by do roku 2020 alespoň polovině těchto pracovníků v soudnictví ráda umožnila zúčastnit se evropského justičního vzdělávání na místní, vnitrostátní a evropské úrovni. Jejím dalším cílem je zajistit, aby každý pracovník v soudnictví měl během své kariéry možnost zúčastnit se minimálně jednotýdenního školení o právu EU.

Pro splnění tohoto cíle Komise vyzvala jednotlivé vlády, soudní rady, profesní sdružení a instituce justičního vzdělávání jak na unijní, tak na vnitrostátní úrovni, aby se zavázaly začlenit právo EU do svých vzdělávacích programů a navýšit počet kurzů i jejich účastníků.

Komise sama zamýšlí usnadnit přístup k financování EU, jež se zaměřuje na podporu vysoce kvalitních vzdělávacích projektů, včetně elektronického učení. Komise v rámci nového víceletého finančního rámce EU navrhla, aby se z evropského justičního vzdělávání stala jedna z hlavních priorit, jejímž cílem by do roku 2020 bylo každoročně vyškolit 20 000 pracovníků v soudnictví.

V zájmu vytvoření společné evropské justiční kultury založené na vzájemné důvěře Komise počínaje rokem 2014 spustí dvoutýdenní výměnný program pro nové soudce a státní zástupce. Komise vzdělávání podpoří prostřednictvím evropského justičního portálu – jednotného místa EU, pokud jde o právní předpisy a přístup k právu ve všech zemích EU – a sdílením praktických zásad metodiky vzdělávání a jeho hodnocení.

K evropskému justičnímu vzdělávání může dojít buď na začátku vzdělávacího období, nebo během celoživotního vzdělávání. Patří k němu:

  • právní předpisy EU, včetně hmotného a procesního práva a odpovídající judikatury Soudního dvora Evropské unie,

  • znalost vnitrostátních soudních systémů.

Tyto oblasti je možné doplnit jazykovým vzděláním. Systém evropského justičního vzdělávání obsahuje dvě doplňkové složky: běžné aktivity justičního vzdělávání, ať již probíhají na místní, vnitrostátní či evropské úrovni, a přeshraniční výměny.

Komise chce také povzbudit partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak aby došlo k rozvoji inovačních vzdělávacích řešení, mimo jiné díky silným stránkám každého ze stávajících poskytovatelů vzdělávání.

Právní základ

Justiční vzdělávání je podle usnesení Rady z roku 2008 především na zodpovědnosti jednotlivých členských států. Lisabonská smlouva (čl. 81. odst. 2 písm. h) a čl. 82 odst. 1 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie) vyzývá EU k podpoře „dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“ jak v občanských, tak v trestních věcech.

Stockholmský program z roku 2009 vyzval k ráznému opatření EU, jež by podpořilo vnitrostátní úsilí o vzdělávání, jakož i k rozvoji vzdělávacích mechanismů na úrovni EU. Také Evropský parlament v jednom ze svých usnesení shodně podtrhl, že vhodné justiční vzdělávání významně přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a občanům usnadňuje výkon jejich práv.

Další informace:

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Evropská komise – evropské justiční vzdělávání:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Evropská komise – právní otázky při rozšiřování EU:

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar