Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия подписва споразумение с Хърватия за подпомагане на обучението на съдиите и прокурорите

Брюксел, 15 декември 2011 г. — Европейската комисия подписа днес споразумение с Хърватия за подпомагане на обучението на магистратите на страната преди присъединяването ѝ към ЕС през юли 2013 г. По силата на споразумението, подписано между комисаря на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг и хърватския министър на правосъдието Дражен Бошнякович, Хърватия ще може да участва в програмите на ЕС за подпомагане на обучението на съдии, адвокати и представители на други юридически професии. Сключването на споразумението следва подписването с Европейския съюз на договора за присъединяване на 9 декември (MEMO/11/883), който отваря пътя пред страната да стане 28-мата държава-членка на ЕС.

„На всички представители на юридическите професии в държавите от ЕС може да се наложи да се занимават с правото на ЕС. Познаването на правото на ЕС е изключително важно за укрепването на пространството на правосъдие на ЕС и на самия Европейския съюз като правова общност,“ заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието и заместник-председател на Комисията Вивиан Рединг. „Днешното споразумение ще позволи хърватските съдии и прокурори да участват в европейските проекти за съдебно обучение в периода до присъединяването. То е съществена част от заключителния етап на подготовката на Хърватия за присъединяване към ЕС и ще спомогне гражданите и предприятията в страната да извлекат максимална полза от бъдещото си членство в ЕС.“

ЕС предоставя финансово подпомагане чрез съфинансиране на дейностите по европейско съдебно обучение на национално и европейско равнище. Това е част от целта на ЕС до 2020 г. 700 000 юристи да преминат обучение по европейско право (IP/11/1021).

Съгласно двата меморандума за разбирателство, подписани днес, Хърватия ще може да участва в програмите на ЕС за финансиране в областта на гражданското правосъдие и наказателното правосъдие. Тези програми са насочени към подпомагане на проекти за съдебно обучение по право на ЕС на европейско, национално и регионално равнище. Ето защо споразумението дава възможност хърватски съдии, прокурори и други представители на юридическите професии да преминат обучение по европейско право преди присъединяването на страната към ЕС. То ще позволи също така хърватската Съдебна академия да участва пълноправно в Европейската мрежа за съдебно обучение, чрез която се съгласуват европейските дейности на националните структури за обучение на съдии и прокурори в Европа.

Контекст

Понастоящем има около 1,4 милиона представители на юридическите професии в ЕС, в това число съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и служители на съда. Комисията желае да даде възможност поне на половината от тях до 2020 г. да участват в европейско съдебно обучение на местно, национално или европейско равнище. Тя си постави допълнителна цел да гарантира, че по време на кариерата си всички юристи ще могат да се възползват поне от едноседмично обучение по право на ЕС.

За да постигне тази цел, Комисията призова националните правителства, висшите съдебни съвети, професионалните органи и институциите за съдебно обучение както на равнище ЕС, така и на национално равнище да се ангажират с включването на правото на ЕС в програмите си на обучение и с увеличаване на обема на предлаганите курсове и броя на участниците.

Самата Комисия възнамерява да улесни достъпа до финансиране от ЕС за подпомагане на висококачествени проекти за обучение, в това число електронно обучение. В новата многогодишна финансова рамка на ЕС Комисията предложи европейското съдебно обучение да стане основен приоритет, като целта е в периода до 2020 г. всяка година повече от 20 000 юристи да преминават обучение.

За да подпомогне изграждането на обща европейска съдебна култура на основата на взаимно доверие, от 2014 г. нататък Комисията ще постави началото на двуседмична програма за обмен за нови съдии и прокурори. Комисията ще подкрепя обучението чрез Европейския портал за електронно правосъдие, който представлява „обслужване на едно гише“ във връзка със законодателствата и достъпа до правосъдие на всички държави от ЕС, и като насърчава споделянето на практически насоки относно методиките и оценяването в областта на обучението.

Европейско съдебно обучение може да се провежда по време на първоначалното обучение или на обучението по-нататък в кариерата. То обхваща:

  • законодателството на ЕС, включително материалното и процесуалното право, както и съответната практика на Съда на Европейския съюз,

  • познаването на националните съдебни системи.

Тези аспекти могат да се допълват от езиково обучение. Европейската схема за съдебно обучение включва два допълващи се компонента — общи дейности в сферата на съдебното обучение, независимо дали са организирани на местно, национално или европейско равнище, и трансграничен обмен.

Комисията ще насърчава и публично-частните партньорства с цел разработването на иновативни решения в сферата на обучението, включително чрез използването на опита на всички съществуващи институции, предоставящи обучение.

Правно основание

Както бе подчертано в резолюцията на Съвета от 2008 г., съдебното обучение е преди всичко национална отговорност. В Договора от Лисабон (член 81, параграф 2, буква з) и член 82, параграф 1, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз) се призовава ЕС да осигури „подкрепа за обучението на магистрати и съдебни служители“ както по граждански, така и по наказателни дела.

В Стокхолмската програма от 2009 г. бе отправен призив за енергични действия на ЕС в подкрепа на националните усилия в сферата на обучението, както и за разработването на механизми за обучение на равнище ЕС. Европейският парламент също така систематично подчертава в своята резолюция, че подходящото съдебно обучение допринася значително за подобряването на функционирането на вътрешния пазар и способства за това гражданите да упражняват правата си.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm

Европейска комисия — Европейско съдебно обучение

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm

Европейска комисия — Въпроси, свързани с правосъдието във връзка с разширяването на ЕС

http://ec.europa.eu/justice/international-relations/enlargement/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar