Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia navrhuje opatrenia na vyriešenie problémov v oblasti dane z dedičstva v cezhraničných situáciách

Brusel 15. decembra 2011 – Občania EÚ, ktorí zdedia majetok v zahraničí, sú často povinní zaplatiť daň vo viac než jednom členskom štáte. V extrémnych prípadoch sa dokonca môže stať, že musia zaplatiť daň vo výške celkovej hodnoty majetku zdedeného v zahraničí, pretože viaceré členské štáty si môžu uplatniť právo predmetné dedičstvo zdaniť alebo zdaňujú dedičstvo v zahraničí výrazne vyššou sadzbou ako dedičstvo na vlastnom území. Občania môžu byť donútení predať zdedený majetok, len aby mohli uhradiť splatné dane, a malé podniky môžu mať po úmrtí majiteľa problémy s jeho prevodom. Komisia s cieľom ponúknuť riešenie týchto problémov dnes prijala komplexný balík o zdaňovaní dedičstva. V oznámení, odporúčaní a pracovnom dokumente zistené problémy preskúmala a predstavuje riešenia v otázke dane z dedičstva v cezhraničnej situácii v EÚ. Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, vyhlásil:

„Benjamin Franklin kedysi povedal, že nič nie je isté, len smrť a dane. Žiaľ, keď sa tieto dve veci spoja, nie je istých mnoho vecí. Zaťaženie v podobe cezhraničnej dane z dedičstva, predovšetkým v dôsledku diskriminácie a dvojitého zdanenia, môže občanov finančne ochromiť. Malé zmeny pravidiel členských štátov tak, aby boli jednotnejšie, by mohli priniesť pre státisíce ľudí na celom území Európy hmatateľné výhody. A to je naším cieľom.“

V oznámení, ktoré sa dnes prijalo, sa zdôraznili dva hlavné problémy v oblasti cezhraničnej dane z dedičstva v EÚ:

prvým je dvojité alebo viacnásobné zdanenie v prípade, keď viac si ako jeden členský štát uplatní nárok na zdanenie jedného dedičstva. Rozličné vnútroštátne pravidlá, nedostatok dvojstranných dohovorov o dani z dedičstva a neprimerané vnútroštátne opatrenia na úľavu pri dvojitom zdanení môžu mať za následok, že občania sú z jedného a toho istého dedičstva povinní zaplatiť daň dva alebo viackrát. Členské štáty môžu uplatňovať vnútroštátne pravidlá o dedičstve podľa vlastného uváženia, pokiaľ sú v súlade s pravidlami EÚ o nediskriminácii a voľnom pohybe. Komisia nenavrhuje žiadnu harmonizáciu pravidiel jednotlivých členských štátov v oblasti dane z dedičstva. Namiesto toho odporúča širšie a pružnejšie uplatňovanie vnútroštátnych opatrení na úľavu pri dvojitom zdanení s cieľom poskytnúť pragmatické, rýchle a nákladovo efektívne riešenia v situáciách, keď mnohí občania čelia veľkému daňovému zaťaženiu. V odporúčaní z dnešného balíka sa členským štátom navrhuje spôsob, ako by mohli zlepšiť platné vnútroštátne opatrenia tak, aby zaručili primeranú úľavu pri dvojitom zdanení. Ponúka riešenia v prípadoch, keď viaceré členské štáty majú právo zdanenia. Komisia vyzýva členské štáty, aby do svojej vnútroštátnej legislatívy alebo administratívnych postupov zaviedli vhodné riešenia.

Druhým problémom, s ktorým sa občania pri dani z dedičstva môžu stretnúť, je diskriminácia. Niektoré členské štáty uplatňujú vyššiu sadzbu, ak sa majetok, zosnulý a/alebo dedič nachádzajú mimo ich územia. V takých prípadoch sú právne predpisy EÚ jednoznačné: členské štáty sú povinné dodržiavať základné zásady nediskriminácie a voľného pohybu ukotvené v zmluvách. V pracovnom dokumente, zverejnenom dnes, sa uvádzajú zásady nediskriminácie pri dani z dedičstva a darovania, pričom na ich ilustráciu slúži judikatúra. Slúži teda ako pomôcka pre členské štáty, aby svoje ustanovenia zladili s právnymi predpismi EÚ, a zároveň pre občanov, aby sa mohli bližšie informovať o pravidlách, ktoré členské štáty musia dodržiavať.

Hoci problémy súvisiace s cezhraničným zdaňovaním dedičstva môžu mať vážne dôsledky pre jednotlivcov, príjmy z dane z dedičstva v domácej i cezhraničnej situácii predstavujú len veľmi malý podiel na celkových daňových príjmoch členských štátov – menej ako 0,5 %. Samotné cezhraničné prípady musia predstavovať oveľa menšie číslo než uvedený údaj.

Ďalšie kroky

Komisia otvorí diskusiu s členskými štátmi, aby zabezpečila primerané následné kroky na základe odporúčania. Navyše je pripravená všetkým členským štátom poskytnúť podporu pri zlaďovaní ich právnych predpisov o dedičstve s právnymi predpismi EÚ. O 3 roky predstaví hodnotiacu správu o vývine situácie a na jej základe sa rozhodne, či budú na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ potrebné ďalšie opatrenia. Medzičasom vo svojej funkcii ochrancu zmlúv naďalej prijíma potrebné kroky na boj proti diskriminačným prvkom zdaňovacích pravidiel jednotlivých členských štátov.

Úplné znenie oznámenia, odporúčania a pracovného dokumentu útvarov Komisie je dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Ďalšie informácie - pozri MEMO/11/917.

Kontaktné osoby :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar