Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt maatregelen voor om problemen met successiebelasting in grensoverschrijdende situaties aan te pakken

Brussel, 15 december 2011 – EU-burgers die goederen in het buitenland erven, krijgen vaak een belastingrekening gepresenteerd van meer dan een lidstaat. In extreme gevallen kan het zelfs zo ver gaan dat de belastingen even hoog zijn als de totale waarde van de buitenlandse nalatenschap, omdat verschillende lidstaten de heffingsbevoegdheid opeisen over dezelfde nalatenschap of omdat zij nalatenschappen in het buitenland zwaarder belasten dan in het binnenland. Burgers kunnen genoodzaakt zijn om geërfde goederen te verkopen, alleen maar om de belastingen te betalen, en kleine bedrijven kunnen bij het overlijden van de eigenaar geconfronteerd worden met problemen bij de overdracht. Om dit aan te pakken, heeft de Commissie vandaag een alomvattend pakket maatregelen op het gebied van successiebelasting aangenomen. In een mededeling, een aanbeveling en een werkdocument analyseert zij de problemen en presenteert zij oplossingen voor grensoverschrijdende successiebelasting in de EU. Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, zei hierover het volgende:

"Benjamin Franklin zei ooit dat er in deze wereld niets zeker is, behalve de dood en belastingen. De combinatie van beide blijkt helaas voor heel wat onzekerheid te zorgen. Door discriminatie en dubbele heffing kan successiebelasting in een grensoverschrijdende situatie een zeer fnuikende werking hebben voor burgers. Kleine aanpassingen in de regels van de lidstaten om ze onderling beter op elkaar af te stemmen, kan voor honderdduizenden mensen overal in Europa een écht verschil maken. Dat is wat wij willen bereiken."

In de mededeling van vandaag wordt erop gewezen dat er bij successiebelasting in grensoverschrijdende situaties in de EU twee grote knelpunten zijn.

Het eerste is dat van dubbele of meervoudige belasting, wanneer meer dan een lidstaat dezelfde nalatenschap wil belasten. Uiteenlopende nationale voorschriften, het feit dat er te weinig bilaterale successiebelastingverdragen bestaan, en ontoereikende nationale voorkomingsregelingen voor dubbele belasting kunnen ertoe leiden dat burgers tweemaal of meer worden belast over dezelfde nalatenschap. De lidstaten kunnen hun nationale successiebelastingregels naar eigen inzicht vaststellen, op voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met de EU-voorschriften betreffende non-discriminatie en vrij verkeer. De Commissie stelt geen harmonisatie van de successiebelastingregels van de lidstaten voor. In plaats daarvan doet zij een aanbeveling voor een bredere en flexibelere toepassing van de nationale voorkomingsregelingen voor dubbele belasting, om zo tot een pragmatische, snelle en kosteneffectieve oplossing te komen voor de aanzienlijke fiscale lasten waarmee talrijke burgers worden geconfronteerd. In de aanbeveling die in het pakket van vandaag is opgenomen, worden voorstellen gedaan in verband met de wijze waarop de lidstaten de bestaande nationale regelingen kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat dubbele belasting op passende wijze wordt verzacht. De aanbeveling reikt oplossingen aan voor gevallen waarin verschillende lidstaten heffingsbevoegd zijn. De Commissie verzoekt de lidstaten de passende oplossingen in hun nationale wetgeving of bestuurlijke praktijk te integreren.

Het tweede probleem bij successiebelasting is dat burgers kunnen worden geconfronteerd met discriminatie. Sommige lidstaten hanteren een hoger belastingtarief als de nalatenschap, de overledene en/of de erfgenaam zich buiten hun grondgebied bevinden. In dergelijke gevallen is het EU-recht duidelijk: de lidstaten moeten de in het Verdrag neergelegde basisbeginselen van non-discriminatie en vrij verkeer inachtnemen. In het vandaag gepubliceerde werkdocument worden de beginselen van een niet-discriminerende successie- en schenkingsbelasting uiteengezet en met behulp van rechtspraak geïllustreerd. Dit zal de lidstaten helpen om hun regels in overeenstemming te brengen met het EU-recht, en ook de burgers meer inzicht geven in de voorschriften die de lidstaten in acht moeten nemen.

Ofschoon grensoverschrijdende successiebelastingproblemen een zware last kunnen betekenen voor de individuele burger, maken de inkomsten uit successiebelastingen op zowel binnenlandse als grensoverschrijdende nalatenschappen slechts een zeer klein deel uit – minder dan 0,5 % - van de totale inkomsten van de lidstaten. Als alleen naar grensoverschrijdende nalatenschappen wordt gekeken, moet dit cijfer nog veel lager zijn.

Volgende stappen

De Commissie zal in overleg treden met de lidstaten om te garanderen dat de aanbeveling een passende follow-up krijgt. Zij is ook bereid om de lidstaten te helpen om hun successiebelastingwetgevingen in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Over drie jaar zal de Commissie een evaluatieverslag opstellen over de ontwikkelingen ter zake en op basis daarvan beslissen of er verdere stappen moeten worden ondernomen op nationaal of EU-niveau. Ondertussen blijft de Commissie, als hoedster van de Verdragen, optreden tegen discriminerende aspecten van belastingregels van de lidstaten.

De volledige tekst van de mededeling, de aanbeveling en het werkdocument van de diensten van de Commissie kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm.

Voor meer informatie zie MEMO/11/917

Contact:

Emer Traynor (+32-2) 292.15.48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296.64.70


Side Bar