Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo priemones tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčių problemoms spręsti

Briuselis, 2011 m. gruodžio 15 d. ES piliečiai, paveldėję turtą užsienyje, dažnai gauna mokesčių sąskaitas iš daugiau negu vienos valstybės narės. Iš tiesų, kraštutiniais atvejais mokesčių suma netgi gali prilygti visai užsienyje paveldėto turto vertei, nes kelios valstybės narės gali pareikšti savo teisę apmokestinti tą patį paveldėtą turtą arba užsienyje paveldėtą turtą apmokestinti didesniu tarifu negu turtą, paveldėtą vietoje. Piliečiai gali būti priversti parduoti paveldėtą turtą, kad galėtų sumokėti mokesčius, o mažos įmonės, jų savininkams mirus, gali patirti sunkumų dėl turto perleidimo. Šioms problemos spręsti Komisija šiandien priėmė išsamų dokumentų dėl paveldimo turto apmokestinimo paketą. Komunikate, rekomendacijoje ir darbiniame dokumente Komisija nagrinėja problemas ir pateikia sprendimus, susijusius su tarpvalstybiniu paveldimo turto mokesčiu ES. Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Benjaminas Franklinas kartą pasakė, kad nieko nėra tikra, išskyrus mirtį ir mokesčius. Deja, atrodo, kad sudėjus šiuos du drauge, atsiranda labai daug netikrumo. Dėl diskriminacijos ir dvigubo apmokestinimo tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčių našta piliečiams gali būti nepakeliama. Nedideli valstybių narių taisyklių pakeitimai, kuriais jos būtų labiau susietos tarpusavyje, galėtų duoti apčiuopiamos naudos šimtams tūkstančių žmonių visoje Europoje. Toks yra mūsų tikslas.“

Šiandienos komunikate pažymima, kad yra dvi pagrindinės problemos, susijusios su tarpvalstybiniais paveldimo turto mokesčiais ES.

Pirmoji yra dvigubas arba daugkartinis apmokestinimas, kai daugiau negu viena valstybė narė pareiškia teisę apmokestinti tą patį paveldimą turtą. Dėl skirtingų nacionalinių taisyklių, dvišalių paveldimo turto mokesčio konvencijų trūkumo ir nepakankamų dvigubo apmokestinimo lengvatų mechanizmų piliečiai gali būti du ar daugiau kartų apmokestinti už tą patį paveldėtą turtą. Valstybės narės turi teisę savo nuožiūra taikyti nacionalines paveldimo turto mokesčio taisykles, jei tik jos atitinka ES nediskriminavimo ir laisvo judėjimo taisykles. Komisija nesiūlo valstybėms narėms derinti paveldimo turto apmokestinimo taisyklių. Vietoj to ji rekomenduoja plačiau ir lanksčiau taikyti nacionalines dvigubo apmokestinimo lengvatų priemones, kad būtų surastas būdas, kaip pragmatiškai, greitai ir taupiai išspręsti didelės mokesčių naštos problemą, su kurią susiduria daugelis piliečių. Šiandieninio paketo rekomendacijoje siūloma, kaip valstybės narės galėtų pagerinti esamas nacionalines priemones, skirtas užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos dvigubo apmokestinimo lengvatos. Joje nurodyta, ką daryti tais atvejais, kai apmokestinimo teises turi kelios valstybės narės. Komisija ragina valstybes nares įtraukti tinkamus sprendimus į nacionalinius teisės aktus arba administracinę praktiką.

Antroji paveldimo turto apmokestinimo problema yra ta, kad piliečiai gali būti diskriminuojami. Kai kurios valstybės narės taiko didesnį apmokestinimo mokesčio tarifą, jeigu turtas, miręs asmuo ir (arba) jo įpėdinis yra ne jos teritorijoje. Tokiais atvejais ES teisė yra aiški: valstybės narės privalo laikytis Sutartyse nustatytų pagrindinių nediskriminavimo ir laisvo judėjimo principų. Šiandien skelbiamame darbiniame dokumente nustatomi nediskriminacinio paveldimo turto ir dovanų apmokestinimo principai, panaudojant teismų praktiką jiems iliustruoti. Tai padės valstybėms narėms priderinti savo nuostatas prie ES teisės, tuo pačiu geriau supažindinant piliečius su taisyklėmis, kurių privalo laikytis valstybės narės.

Nors tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčių problemos gali turėti labai rimtą neigiamą poveikį piliečiams, vietinių ir tarpvalstybinių paveldimo turto mokesčių pajamos sudaro labai nedidelę dalį – mažiau nei 0,5 % – visų valstybių narių mokestinių pajamų. Tarpvalstybinius paveldimo turto atvejus vertinant atskirai, ši procentinė dalis būtų dar kur kas mažesnė.

Tolesni veiksmai

Komisija pradės diskusijas su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų tinkamą šios rekomendacijos įgyvendinimą. Be to, ji yra pasirengusi padėti visoms valstybėms narėms suderinti savo paveldimo turto apmokestinimo įstatymus su ES teise. Po 3 metų Komisija pateiks vertinimo ataskaitą, kurioje atskleis, kaip pasikeitė situacija, ir remdamasi ja nuspręs, ar reikia imtis tolesnių priemonių nacionaliniu arba ES lygiu. Tuo tarpu Komisija, kaip Sutarčių sergėtoja, toliau imsis būtinų veiksmų prieš diskriminacinius valstybių narių apmokestinimo taisyklių aspektus.

Visą komunikato, rekomendacijos ir Komisijos tarnybų darbinio dokumento tekstą galima rasti  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Daugiau informacijos rasite MEMO/11/917

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar