Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio haluaa ratkaista ulkomaanperintöjen vero-ongelmat

Bryssel, 15.12.2011 – EU:n kansalaiset joutuvat usein maksamaan ulkomailta saamastaan perinnöstä veroa useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Äärimmäisissä tapauksissa koko tällaisen perinnön arvo kuluu verojen maksamiseen, koska useat jäsenvaltiot katsovat voivansa käyttää verotusoikeutta samaan perintöön tai verottavat ulkomaanperintöjä raskaammin kuin kotimaanperintöjä. Tällaisissa tilanteissa perilliset voivat joutua myymään perimänsä omaisuuden voidakseen maksaa verot. Lisäksi pienyrityksille voi aiheutua siirto-ongelmia niiden omistajan kuollessa. Komissio hyväksyi tänään kattavan perintöveropaketin näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Pakettiin sisältyy tiedonanto, suositus ja valmisteluasiakirja, joissa komissio analysoi rajatylittävään perintöverotukseen liittyviä ongelmia EU:ssa ja esittää niihin ratkaisuja.

Verotuksesta ja tulliliitosta sekä sisäisestä tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komission jäsen Algirdas Šemeta totesi seuraavaa:

”Benjamin Franklinin mukaan tässä maailmassa ei ole muuta varmaa kuin kuolema ja verot. Valitettavasti kun nämä kaksi yhdistetään, tuloksena on valtava epävarmuus. Ulkomaanperintöihin liittyvällä verosyrjinnällä ja kaksinkertaisella verotuksella voi olla kielteiset vaikutukset yksityishenkilöihin. Jos jäsenvaltioiden säännöt olisivat edes hieman johdonmukaisempia keskenään, saatavat hyödyt olisivat konkreettisia sadoille tuhansille Euroopan kansalaisille. Tämä on komission perintöveropaketin tavoite.”

Tänään annetun tiedonannon mukaan ulkomailta saatavien perintöjen verotuksessa on EU:ssa seuraavat kaksi pääongelmaa:

Ensimmäinen ongelma on kaksin- tai moninkertainen verotus, jossa useampi kuin yksi jäsenvaltio katsoo voivansa käyttää verotusoikeutta samaan perintöön. Kansallisten sääntöjen kirjavuus, kahdenvälisten perintöverosopimusten puuttuminen ja jäsenvaltioiden puutteelliset kaksinkertaisen verotuksen huojennustoimenpiteet voivat johtaa siihen, että kansalaisia verotetaan samasta perinnöstä kahteen kertaan tai jopa useampaan kertaan. Jäsenvaltiot voivat vapaasti soveltaa haluamallaan tavalla kansallisia perintösääntöjään, kunhan ne noudattavat EU:n perussopimuksissa vahvistettuja syrjimättömyyden ja vapaan liikkuvuuden periaatteita. Komissio ei ehdota jäsenvaltioiden perintöverosääntöjen yhdenmukaistamista. Sen sijaan se suosittaa, että kansallisia kaksinkertaisen verotuksen huojennustoimenpiteitä sovellettaisiin laajemmin ja joustavammin, jotta kansalaisiin kohdistuva huomattava verorasitus voitaisiin ratkaista käytännöllisellä, nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Tänään annetussa suosituksessa ehdotetaan tapoja, joilla jäsenvaltiot voivat parantaa voimassa olevia kansallisia toimenpiteitä varmistaakseen kaksinkertaisen verotuksen riittävän huojennuksen. Siinä esitetään ratkaisuja tapauksiin, joissa useammalla jäsenvaltiolla on verotusoikeus. Komissio pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään soveltuvia ratkaisuja kansalliseen lainsäädäntöönsä tai hallintomenettelyihinsä.

Toinen perintövero-ongelma on kansalaisiin kohdistuva syrjintä. Jotkin jäsenvaltiot soveltavat korkeampaa verokantaa silloin, kun perinnön, vainajan ja/tai perillisen sijaintipaikka on kyseisen jäsenvaltion ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa EU:n lainsäädäntö on yksiselitteinen: jäsenvaltioiden on noudatettava perussopimuksissa vahvistettuja syrjimättömyyden ja vapaan liikkuvuuden perusperiaatteita. Tänään julkaistussa valmisteluasiakirjassa vahvistetaan syrjimättömän perintö- ja lahjaveron periaatteet käyttäen oikeuskäytäntöä esimerkkinä. Tämä auttaa jäsenvaltioita saattamaan määräyksensä EU:n lainsäädännön mukaisiksi ja samalla lisätä kansalaisten tietoisuutta niistä säännöistä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava.

Vaikka ulkomaanperintöjen verotukseen liittyvillä ongelmilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksityishenkilöihin, kotimaan- ja ulkomaanperinnöistä maksettavien verojen osuus jäsenvaltioiden kokonaisverotuloista on vain 0,5 prosenttia. Pelkkien rajatylittävien tapauksien osuus on vielä tätäkin pienempi.

Seuraavat vaiheet

Komissio käynnistää keskustelut jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että suosituksen perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet. Se on myös valmis auttamaan kaikkia jäsenvaltioita saattamaan perintölainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Komissio esittää kolmen vuoden kuluttua arviointikertomuksen tilanteen kehittymisestä ja päättää sen perusteella, onko kansallisella tai EU:n tasolla tarpeen toteuttaa lisätoimia. Sillä välin komissio jatkaa perussopimusten valvojana tarvittavia toimia poistaakseen syrjivät piirteet jäsenvaltioiden verosäännöistä.

Tiedonanto, suositus ja valmisteluasiakirja ovat kokonaisuudessaan seuraavalla sivustolla:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Lisätietoja, ks. MEMO/11/917

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar