Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon kavandab meetmeid, mille abil lahendada piiriüleseid pärandimaksuprobleeme

Brüssel, 15. detsember 2011. Välismaalt pärandust saavatele ELi kodanikele esitatakse sageli maksuteade rohkem kui ühes liikmesriigis. Tegelikkuses võib ka nii juhtuda, et makse nõutakse sisse kogu piiriülese pärandvara väärtuses, sest mitu liikmesriiki võivad väita, et neil on õigus üht ja sama pärandvara maksustada, või nad maksustavad välismaalt saadud pärandvara kohapealsest pärandvarast palju kõrgema määraga. Kodanikud võivad olla sunnitud müüma päritud vara maksude katteks ning väikeettevõtjatel võib omaniku surma korral olla üleandmisraskusi. Selliste probleemide kõrvaldamiseks võttis komisjon täna vastu üksikasjaliku pärandimaksupaketi. Komisjoni teatises, soovituses ja töödokumendis analüüsitakse ELis piiriülese pärandimaksuga seoses esinevaid probleeme ja pakutakse neile lahendusi. Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta märkis järgmist:

„Omal ajal väitis Benjamin Franklin, et peale surma ja maksude ei ole siin ilmas miski kindel. Kahjuks aga võivad need kaks nähtust koos tekitada hulga selgusetust. Piiriülene pärandimaks ning sellega kaasnev diskrimineerimine ja topeltmaksustamine võivad olla inimeste jaoks tõeliseks koormaks. Kui liikmesriigid teeksid väikesi muudatusi oma eeskirjadesse ja prooviksid neid omavahel ühtlustada, võiksid sellest saada kasu sajad tuhanded inimesed kogu Euroopas. Seda eesmärki me püüamegi saavutada.”

Täna avaldatud teatises osutatakse kahele põhiprobleemile seoses piiriülese pärandimaksuga ELis.

Esimene probleem on topelt- või mitmekordne maksustamine, kui vähemalt kaks liikmesriiki väidavad, et neil on õigus üht ja sama pärandvara maksustada. Liikmesriikide lahknevate eeskirjade, kahepoolsete pärandimaksukonventsioonide vähesuse ning puudulike siseriiklike topeltmaksustamise vältimise meetmete tõttu võib tekkida olukord, et inimesed peavad ühe ja sama pärandvara eest tasuma pärandimaksu kaks korda või rohkemgi. Liikmesriikidel on lubatud kohaldada endale sobivaid siseriiklikke pärimiseeskirju, tingimusel et need on kooskõlas mittediskrimineerimist ja vaba liikumist käsitlevate ELi eeskirjadega. Komisjon ei kavatse liikmesriikide pärandimaksueeskirju ühtlustada. Selle asemel soovitatakse liikmesriikidel ulatuslikumalt ja paindlikumalt kohaldada topeltmaksustamise vältimise meetmeid, et pragmaatiliselt, kiiresti ja kulutõhusalt leevendada paljude inimeste üüratut maksukoormat. Täna vastuvõetud paketis sisalduvas soovituses jagatakse liikmesriikidele nõuandeid selle kohta, kuidas nad võiksid oma kehtivaid topeltmaksustamise vältimise meetmeid piisaval määral tõhustada. Selles pakutakse lahendusi juhtudeks, kui mitmel liikmesriigil on maksustamisõigus. Komisjon kutsub liikmesriike üles viima oma siseriiklikku õigusesse või haldustavadesse sisse probleemile lahendust pakkuvad asjakohased meetmed.

Teine pärandimaksuga seotud probleem seisneb selles, et inimesed võivad end tunda diskrimineerituna. Mõni liikmesriik kohaldab kõrgemat maksumäära juhul, kui pärandvara, pärandaja ja/või pärija asuvad väljaspool nende territooriumi. Sel juhul ütleb ELi õigus selge sõnaga järgmist: liikmesriigid on kohustatud järgima aluslepingute kohaseid mittediskrimineerimise ja vaba liikumise üldpõhimõtteid. Täna avaldatud töödokumendis esitatakse mittediskrimineeriva pärandi- ja kinkemaksu põhimõtted ning neid illustreeritakse kohtulahenditega. See aitab liikmesriikidel viia oma sätted kooskõlla ELi õigusega ning samal ajal suurendada oma kodanike teadlikkust eeskirjadest, mida liikmesriigid peavad järgima.

Kuigi üksikisikutele võib piiriülene pärandimaks tekitada tõsiseid probleeme, on siseriiklikest ja piiriülestest pärandimaksudest saadava tulu osa liikmesriikide kogu maksutulus väga väike – alla 0,5%. Üksnes piiriüleste juhtude puhul peab see näitaja olema veel palju väiksem.

Edasised sammud

Komisjon alustab soovituse nõuetekohase järgmise tagamiseks liikmesriikidega arutelu. Peale selle on ta valmis abistama kõiki liikmesriike pärimisseaduse ELi õigusega vastavusse viimisel. Kolme aasta pärast esitab komisjon hindamisaruande olukorra arengu kohta ja otsustab, kas liikmesriikide või ELi tasandil on vaja võtta täiendavaid meetmeid. Vahepeal aga jätkab komisjon kui aluslepingute täitmise järelevalvaja vajalikku tegevust, et kõrvaldada liikmesriikide maksustamiseeskirjadest diskrimineerivad elemendid.

Komisjoni teatise, soovituse ja talituste töödokumendi täielik tekst on saadaval veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Lisateabe saamiseks vt MEMO/11/917

Kontaktisikud :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar