Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την άρση των εμποδίων στη φορολογία των διασυνοριακών κληρονομιών εντός της ΕΕ

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2011 – Οι πολίτες της ΕΕ που κληρονομούν περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με φορολογικά σημειώματα προς πληρωμή, προερχόμενα από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Πράγματι, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει να καταβληθεί σε φόρους ακόμα και ολόκληρη η αξία ενός διασυνοριακά κληρονομούμενου αγαθού λόγω του ότι πλείονα κράτη μέλη είναι δυνατόν να βεβαιώνουν φόρους για την ίδια κληρονομιά ή να φορολογούν τις κληρονομιές στην αλλοδαπή με υψηλότερο συντελεστή από τον αντίστοιχο για τις κληρονομιές στην ημεδαπή. Οι πολίτες μπορεί να εξαναγκάζονται να πωλούν κληρονομημένα περιουσιακά στοιχεία, απλά και μόνο για να καλύψουν τους φόρους, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κληρονομικής διαδοχής με τον θάνατο των ιδιοκτητών τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια πλήρη δέσμη μέτρων σχετικά με τη φορολογία των κληρονομιών. Μέσα από μια ανακοίνωση, μια σύσταση και ένα έγγραφο εργασίας, η Επιτροπή εξετάζει διεξοδικά τα προβλήματα και παρουσιάζει λύσεις που άπτονται των προβλημάτων φορολογίας των διασυνοριακών κληρονομιών εντός της ΕΕ. Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία, τα τελωνεία, την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, κ. Algirdas Šemeta, δήλωσε τα εξής:

«Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είπε, κάποτε, ότι σ'αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν είναι βέβαιο, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους. Όταν όμως, δυστυχώς, συνδυάζονται τα δύο, φαίνεται ότι η αβεβαιότητα που δημιουργείται είναι τεράστια. Το πλήγμα του φόρου διασυνοριακής κληρονομιάς μπορεί να είναι καίριο για τους πολίτες, λόγω της δυσμενούς μεταχείρισης και της διπλής φορολογίας. Μικρές αλλαγές στη νομοθεσία των κρατών μελών, ώστε να καταστούν πιο συνεκτικές μεταξύ τους, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πραγματικά οφέλη για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι που στοχεύουμε να επιτύχουμε.»

Στη σημερινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα όταν αντιμετωπίζονται θέματα φορολογίας διασυνοριακών κληρονομιών εντός της ΕΕ:

Το πρώτο είναι η διπλή ή και πολλαπλή φορολόγηση, όταν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη διεκδικούν το δικαίωμα να φορολογήσουν την ίδια κληρονομιά. Αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες, έλλειψη διμερών συμβάσεων φόρου κληρονομίας, καθώς και ανεπαρκή εθνικά μέτρα απαλλαγής από τη διπλή φορολογία μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να φορολογούνται οι πολίτες δύο φορές ή περισσότερο για την ίδια κληρονομιά. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν τους εθνικούς κληρονομικούς κανόνες κατά το δοκούν από τη στιγμή που οι κανόνες αυτοί είναι σύμφωνοι με εκείνους της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων και την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή δεν προτείνει τυχόν εναρμόνιση των κανόνων φόρου κληρονομίας των κρατών μελών. Αντ’αυτού, συνιστά μια ευρύτερη και πιο ευέλικτη εφαρμογή των εθνικών μέτρων απαλλαγής από τη διπλή φορολογία, έτσι ώστε να παρέχουν μια ρεαλιστική, ταχεία και οικονομικώς αποδοτική λύση όσον αφορά τις σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες. Η σύσταση που διατυπώνεται στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης μέτρων υποδεικνύει τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα ισχύοντα εθνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ελάφρυνση από τη διπλή φορολογία. Εκθέτει λύσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες πλείονα κράτη μέλη έχουν φορολογικά δικαιώματα. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις κατάλληλες λύσεις στην εθνική νομοθεσία ή στις διοικητικές πρακτικές τους.

Το δεύτερο πρόβλημα φόρου κληρονομιών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι οι διακρίσεις. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή όταν τα περιουσιακά στοιχεία, ο κληρονομούμενος ή/και ο κληρονόμος βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η νομοθεσία της ΕΕ είναι σαφής: τα κράτη μέλη υποχρεούνται να σέβονται τις βασικές αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ελεύθερης κυκλοφορίας, οι οποίες ορίζονται από τις Συνθήκες Το έγγραφο εργασίας που δημοσιεύτηκε σήμερα προσδιορίζει τις αρχές που διέπουν τη φορολόγηση κληρονομιών και δωρεών χωρίς εφαρμογή διακρίσεων, χρησιμοποιώντας τη νομολογία για να τις προβάλλει. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις διατάξεις τους προς ό,τι προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία, με ταυτόχρονη αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τους κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη.

Αν και σε ατομικό επίπεδο οι πολίτες μπορεί να θίγονται σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα φορολογίας διασυνοριακών κληρονομιών, τα έσοδα από τους φόρους εγχώριων και διασυνοριακών κληρονομιών συνιστούν πολύ μικρό μερίδιο - λιγότερο από το 0,5% - των συνολικών φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη. Μόνες τους, οι διασυνοριακές περιπτώσεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρότερο μερίδιο αυτού του ποσοστού.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει συζητήσεις με τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί στη σύσταση η κατάλληλη συνέχεια. Επιπλέον, είναι έτοιμη να συνδράμει όλα τα κράτη μέλη στο έργο της εναρμόνισης των νομοθεσιών τους περί φόρου κληρονομιών με την ενωσιακή νομοθεσία. Σε 3 χρόνια, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης η οποία θα δείχνει πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, και θα αποφασίσει σε αυτή τη βάση κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο. Στο μεταξύ, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, συνεχίζει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα καταπολέμησης των χαρακτηριστικών εκείνων της φορολογικής νομοθεσίας των κρατών μελών που εισάγουν διακρίσεις.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, της σύστασης και του εγγράφου εργασίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/11/917

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar