Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår løsninger på afgifts-problemerne i forbindelse med arv på tværs af landegrænserne

Bruxelles, den 15. december 2011 – EU-borgere, der modtager arv fra udlandet, konfronteres ofte med et afgiftskrav fra mere end en medlemsstat. I ekstreme tilfælde er der risiko for, at den samlede værdi af de aktiver, der arves på tværs af landegrænser, skal betales i afgift, fordi flere medlemsstater kan gøre krav på afgifter af samme arv eller beskatter udenlandsk arv hårdere end indenlandsk arv. Der er borgere, der kan blive tvunget til at sælge de aktiver, de arver, blot for at kunne betale afgifterne, og små virksomheder kan løbe ind i overdragelsesproblemer ved deres ejeres død. For at tackle disse problemer har Kommissionen i dag vedtaget en omfattende pakke af forslag om arveafgift. Der er tale om en meddelelse, en henstilling og et arbejdsdokument, hvori Kommissionen analyserer problemerne forbundet med arv på tværs af landegrænserne i EU og præsenterer løsninger på disse problemer. Algirdas Šemeta, der er kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, gav pakken følgende ord med på vejen:

"Benjamin Franklin sagde engang, at intet er sikkert med undtagelse død og skatter. Når man kombinerer de to, opstår der desværre en enorm usikkerhed. Grænseoverskridende arveafgifter kan være lammende for borgerne på grund af forskelsbehandling og dobbelbeskatning. Selv små ændringer af medlemsstaternes regler for at skabe større overensstemmelse mellem dem kan være til stor fordel for hundreder af tusinder af personer i hele Europa. Det er det, vi stræber efter."

I sin meddelelse peger Kommissionen på to hovedproblemer i forbindelse med arveafgifter på tværs af landegrænserne i EU:

Det første problem hedder dobbeltbeskatning eller endda multibeskatning, som forekommer, når flere medlemsstater hævder at have ret til at beskatte samme arv. Divergerende nationale regler, manglende bilaterale overenskomster om arveafgifter og utilstrækkelig lempelse for dobbeltbeskatning kan resultere i, at borgere beskattes to eller flere gange af samme arv. Medlemsstaterne har ret til at anvende deres nationale arveafgiftsregler som de vil, så længe de respekterer principperne om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed. Kommissionen foreslår ikke en harmonisering af medlemsstaternes arveafgiftsregler, men anbefaler til gengæld en mere smidig håndhævelse af de nationale lempelser for dobbeltbeskatning for at sikre en pragmatisk, hurtigere og omkostningseffektiv løsning på den betydelige skattebyrde, der rammer mange borgere. Den henstilling, der indgår i pakken, indeholder forslag til, hvordan medlemsstaterne kan forbedre deres nationale foranstaltninger med henblik på at give adgang til passende lempelser for dobbeltbeskatning. Der redegøres for de forskellige løsninger, der kan gribes til, når flere medlemsstater har ret til beskatning. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at indbygge disse løsninger i deres nationale lovgivning eller administrative praksis.

Det andet arveafgiftsproblem, som borgerne kan løbe ind i, hedder forskelsbehandling. Nogle medlemsstater opererer med en højere afgiftssats, hvis aktiverne, den afdøde og/eller arvingen er hjemmehørende uden for deres område. EU-logivningen er utvetydig på dette område: Medlemsstaterne skal overholde traktatens grundlæggende principper om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed. I det arbejdsdokument, der offentliggøres i dag, gennemgås principperne for ikke-diskriminerede arve- og gaveafgift med udgangspunkt i retspraksis. Dette vil hjælpe medlemsstaterne med at bringe deres regler i overensstemmelse med EU-retten og forbedre borgernes kendskab til de regler, som medlemsstaterne skal overholde.

Skønt problemerne forbundet med arveafgifter på tværs af grænserne kan skabe alvorlige problemer for enkeltpersoner, tegner indtægterne fra arveafgifter i de enkelte medlemsstater sig for en meget lille andel – mindre end 0,5 % – af de samlede indtægter i medlemsstaterne. De grænseoverskridende tilfælde må repræsentere en langt mindre andel.

Næste skridt

Kommissionen vil indlede drøtelser med medlemsstaterne for at sikre en passende opfølgning af henstillingen. Den er desuden rede til at bistå samtlige medlemsstater med at bringe deres arvelovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Om cirka tre år agter Kommissionen at udsende en rapport med en evaluering af, hvordan situationen har udviklet sig, og på grundlag heraf vil den tage stilling til, om der skal træffes yderligere foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan. I mellemtiden vil Kommissionen fortsætte med, i sin rolle som traktatens vogter, at skride ind over for diskriminerende elementer i medlemsstaternes beskatningsregler.

Hele meddelelsen, henstillingen og arbejdsdokumentet findes på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

For yderligere oplysninger se MEMO/11/917

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar