Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Komise navrhuje opatření pro řešení problémů v oblasti dědické daně v případě dědictví ze zahraničí

Brusel 15. prosince 2011 – Občané EU, kteří zdědí majetek v zahraničí, jsou často nuceni platit daň ve více než jednom členském státě. V krajních případech dokonce celá hodnota majetku zděděného v zahraničí padne na zaplacení daně, protože několik členských států může požadovat zaplacení daně ze stejného dědictví nebo zdaňuje dědictví ze zahraniční vyšší sazbou než místní dědictví. Může se stát, že občané musí zděděný majetek prodat jen proto, aby měli prostředky na zaplacení daně, a malým podnikům v případě úmrtí vlastníka hrozí potíže při převodu. K řešení těchto problémů Komise dnes přijala komplexní balíček týkající se dědických daní. Ve sdělení, doporučení a pracovním dokumentu Komise analyzuje problémy a navrhuje řešení související s placením daní z dědictví v zahraničí v EU. Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, boj proti podvodům a audit, k tomu uvedl:

„Benjamin Franklin kdysi řekl, že nic není jisté kromě smrti a daní. Bohužel, jak se zdá, spojením obou vzniká obrovská nejistota. Zátěž dědické daně z majetku v zahraničí může mít v důsledku diskriminace a dvojího zdanění neblahé důsledky pro občany. Malé změny v předpisech členských států v zájmu větší soudržnosti by mohly přinést ulehčení statisícům lidí v celé Evropě. A to je cílem našeho úsilí. "

Pokud jde o dědické daně z majetku v zahraničí v EU, dnešní sdělení poukazuje zejména na dva hlavní problémy:

Prvním je dvojí nebo několikanásobné zdanění, jestliže si více než jeden členský stát činí nárok na zdanění stejného dědictví. Rozdílné vnitrostátní předpisy, neexistence dvoustranných úmluv o dědické dani a nedostatečná vnitrostátní opatření na odstranění dvojího zdanění mohou způsobit, že občané jsou nuceni platit daň z téhož dědictví dvakrát i vícekrát. Členské státy mohou uplatňovat vlastní pravidla pro daň z dědictví podle svého uvážení, pokud jsou v souladu s předpisy EU týkajícími se zákazu diskriminace a práva volného pohybu. Komise nenavrhuje harmonizaci předpisů členských států v oblasti dědické daně. Místo toho doporučuje širší a pružnější uplatňování vnitrostátních opatření k odstranění dvojího zdanění jako praktické, rychlé a úsporné řešení značné daňové zátěže, která se dotýká mnoha občanů. V doporučení, jež je součástí dnes zveřejněného balíčku opatření, se navrhuje, jak by členské státy mohly zlepšit stávající vnitrostátní opatření, aby bylo zajištěno, že bude vhodným způsobem odstraněno dvojí zdanění. Uvádí řešení pro případy, kdy právo vyžadovat zaplacení daně má několik členských států. Komise vyzývá členské státy, aby zavedly odpovídající řešení do vnitrostátních právních předpisů nebo správních postupů.

Druhým problémem, s nímž se mohou občané v oblasti dědických daní setkat, je diskriminace. Některé členské státy uplatňují vyšší daňovou sazbu, pokud se majetek, zůstavitel anebo dědic nacházejí mimo jejich území. V takových případech hovoří právní předpisy EU jasně: členské státy jsou povinny respektovat základní zásady nediskriminace a volného pohybu stanovené ve smlouvách. Pracovní dokument, který byl dnes rovněž zveřejněn, stanoví zásady nediskriminační dědické a darovací daně a pro ilustraci uvádí příklady z judikatury Soudního dvora. To pomůže členským státům uvést svá ustanovení do souladu s právními předpisy EU a zároveň zvýšit informovanost občanů o pravidlech, která musí členské státy respektovat.

Ačkoli problémy související s placením dědické daně z majetku v zahraničí se mohou závažným způsobem dotýkat jednotlivců, příjmy z vnitrostátních dědických daní a daní z dědictví v zahraničí představují velmi malý podíl – méně než 0,5 % – celkových příjmů z daní v členských státech. Přeshraniční případy samy musí nutně tvořit mnohem menší podíl.

Další kroky

Komise zahájí jednání s členskými státy, aby zajistila, že na základě doporučení budou přijata odpovídající následná opatření. Kromě toho je připravena pomáhat všem členským státům v úsilí o uvedení jejich dědického práva do souladu s právními předpisy EU. Komise do tří let předloží hodnotící zprávu o vývoji situace a na jejím základě rozhodne, zda jsou nezbytná další opatření na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU. Mezitím Komise jako strážce smluv bude nadále přijímat nezbytná opatření, aby zabránila projevům diskriminace v daňových předpisech členských států.

Úplné znění sdělení, doporučení a pracovního dokumentu útvarů Komise je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

Další informace viz MEMO/11/917

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar