Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска КомисияСъобщение за медиите

Комисията предлага мерки за решаване на проблемите, свързани с трансграничното данъчно облагане при наследяване

Брюксел, 15 декември 2011 г. — Гражданите на ЕС, които наследяват собственост в чужбина, често трябва да плащат данък в две или повече държави-членки. В някои изключителни случаи за плащане на данъци може да се използва дори цялата стойност на наследените задгранични активи, тъй като е възможно няколко държави-членки да предявят данъчни права върху една и съща наследена собственост или да облагат имущество, наследено в чужда държава, с по-високи данъци отколкото наследства в собствената държава. Може да се наложи гражданите да продадат наследените активи само за да платят данъците, а малките предприятия могат да срещнат затруднения при прехвърляне на собственост при смъртта на собственика. За да реши тези проблеми днес Комисията прие всеобхватен пакет относно данъчното облагане на наследствата. Комисията подготви съобщение, препоръка и работен документ, в които анализира проблемите и предлага решения, свързани с трансграничното данъчно облагане при наследяване в ЕС. Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви:

„Преди време Бенджамин Франклин беше казал, че нищо в този свят не е сигурно, освен смъртта и данъците. За нещастие, като съберете и двете, несигурността като че ли става огромна. Тежестта на трансграничното данъчно облагане при наследяване може да е непосилна за гражданите поради дискриминацията и двойното данъчно облагане. Малки промени в правилата на държавите-членки, с цел тяхното хармонизиране, може да донесе реална полза на стотици хиляди хора в цяла Европа. Това е и нашата цел.“

В днешното съобщение се посочват два основни проблема, свързани с трансграничното данъчно облагане при наследяване в ЕС.

Първият от тях е двойното или многократното данъчно облагане, когато две или повече държави-членки предявят права за облагане на едно и също наследство. Поради различията в националните правила, недостатъчния брой двустранни спогодби относно данъчното облагане на наследствата, както и неадекватните национални мерки за данъчни облекчения при двойно облагане могат да доведат до двойно или многократно облагане на граждани за едно и също наследство. Държавите-членки могат да прилагат националните правила относно наследствата, които считат за подходящи, доколкото те са в съответствие с правилата на ЕС за недискриминация и свободно движение. Комисията не предлага мерки за хармонизиране на правилата на държавите-членки относно данъчното облагане при наследяване. Препоръчва се вместо това по-широко и по-гъвкаво прилагане на националните мерки за облекчение на двойното данъчно облагане, така че да се осигури прагматично, бързо и рентабилно решение на проблема със значителната данъчна тежест, пред който са изправени много граждани. С препоръката в днешния пакет на държавите-членки се предлагат възможности за подобряване на съществуващите национални мерки, за да се гарантира адекватно облекчение на двойното данъчно облагане. В нея са посочени решения за случаи, при които няколко държави-членки имат данъчни права. Комисията приканва държавите-членки да въведат съответните решения в националните законодателства или в административните практики.

Вторият проблем, с който могат да се сблъскат гражданите при данъчното облагане при наследяване, е дискриминацията. Някои държави-членки прилагат по-висока данъчна ставка, ако активите, починалият и/или наследникът се намират извън тяхната територия. В такива случаи законодателството на ЕС е ясно: Държавите-членки са задължени да спазват основните принципи за недискриминация и свободно движение, заложени в Договорите. В работния документ, публикуван днес, са разгледани принципите за недискриминация при данъчното облагане на наследствата и даренията, като за илюстрация се използват случаи от съдебната практика. Това ще помогне на държавите-членки да приведат разпоредбите си в съответствие със законодателството на ЕС, като в същото време ще се повиши осведомеността на гражданите по отношение на правилата, които трябва да спазват държавите-членки.

Въпреки че проблемите, свързани с трансграничното данъчно облагане при наследяване могат сериозно да засегнат отделните граждани, приходите от данъците при местните и трансграничните наследявания представляват много малък дял (по-малко от 0,5 %) от общите данъчни приходи на държавите-членки. А само трансграничните случаи носят приходи, които са далеч по-малки.

Какво предстои

Комисията ще започне обсъждания с държавите-членки, за да се увери, че след публикуване на препоръката се предприемат съответните действия. Освен това Комисията изразява своята готовност да подпомага държавите-членки за привеждане на съответните им законодателства относно данъчното облагане при наследяване в съответствие със законодателството на ЕС. След три години Комисията ще представи доклад за напредъка, който да покаже какво е постигнато, и на тази основа ще реши дали са необходими допълнителни мерки на национално равнище или на равнището на ЕС. Междувременно Комисията, като пазител на Договорите, продължава да предприема необходимите стъпки за премахване на дискриминационните аспекти на правилата за данъчно облагане на държавите-членки.

Пълният текст на съобщението, препоръката и работния документ на службите на Комисията можете да намерите на:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

За повече информация: MEMO/11/917

За контакти :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar