Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Grön tillväxt och miljövänliga företag främjas genom ny handlingsplan för miljöinnovation

Bryssel den 15 december 2011 – Miljöinnovation är en viktig byggsten i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Syftet med den nya handlingsplanen för miljöinnovation (EcoAP) är att främja innovation som minskar belastningen på miljön och överbrygga gapet mellan innovation och marknadslansering. Miljövänlig teknik är till fördel för företagen och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. Miljöinnovation spelar därför en viktig roll för Europas ekonomiska konkurrenskraft.

Handlingsplanen för miljöinnovation ingår i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen som bygger på 2004 års handlingsplan för miljöteknik (ETAP). Fokus utvidgas från grön teknik till det bredare begreppet miljöinnovation med inriktning på särskilda flaskhalsar, utmaningar och möjligheter för att genom innovation uppnå miljömål. Handlingsplanen för miljöinnovation omfattar åtgärder som gäller utbud och efterfrågan, forskning och näringsliv samt politiska och finansiella instrument. Miljölagstiftningens centrala roll bekräftas i handlingsplanen som en drivkraft för miljöinnovation och en översyn av miljölagstiftningen planeras. För att kunna utveckla mer innovativ teknik och lansera den på marknaden är forskning och innovation nödvändig. Miljöinnovationens internationella aspekt betonas också liksom nödvändigheten av bättre politisk samordning med internationella partner.

”Den stora innovationsutmaningen för detta århundrade är att utnyttja våra resurser bättre – uppnå mer med mindre – och minska de negativa effekterna av våra aktiviteter, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Europa måste gå i bräschen om vi vill bevara vår konkurrenskraft i en omvärld med allt knappare resurser. Den globala efterfrågan på miljövänlig teknik och miljövänliga produkter och tjänster ökar snabbt även i dessa svåra tider. Europa har mycket att erbjuda på detta område. Målet med handlingsplanen är att skapa miljövänliga jobb och grön tillväxt.”

Handlingsplanen kommer genom målinriktade insatser att påskynda miljöinnovation inom alla sektorer. Syftet är att skapa större och stabilare efterfrågan på miljöinnovation. Åtgärder kommer att vidtas inom följande områden: regleringsmässiga incitament, privat och offentlig upphandling och standarder. Vidare kommer stödet till små och medelstora företag att förbättras i syfte att öka investeringsviljan och nätverksarbetet.

De centrala aspekterna i den nya handlingsplanen:

  • Främja miljöinnovation genom miljöpolitik och miljölagstiftning.

  • Stödja demonstrationsprojekt och partnerskap för att få ut lovande, smart, ambitiös och fullt operativ teknik på marknaden.

  • Ta fram nya standarder för att främja miljöinnovation.

  • Mobilisera finansiella instrument och stödtjänster för små och medelstora företag.

  • Främja internationellt samarbete.

  • Stödja utveckling av ny kompetens och nya arbetstillfällen samt motsvarande utbildningsprogram för att möta arbetsmarknadens behov.

  • Främja miljöinnovation genom europeiska innovationspartnerskap.

Nästa steg

Handlingsplanen kommer att genomföras via partnerskap mellan berörda parter, privat och offentlig sektor samt kommissionen. Den förestående finansiella halvtidsöversynen utgör ett bra tillfälle för att bedöma om de mål som fastställs i handlingsplanen uppnåtts. Nya insatser kommer att inriktas på produktutveckling och demonstrationsprojekt för att överbrygga gapet mellan teknik och marknadslansering.

Bakgrund

Miljöinnovation innebär varje typ av innovation som leder eller syftar till betydande och påvisbara framsteg mot hållbar utveckling genom minskad miljöpåverkan, förbättrad motståndskraft mot miljöbelastning eller genom ett effektivare och mer ansvarsmedvetet utnyttjande av naturresurser.

Den europeiska miljöindustrin är en viktig bransch med en årsomsättning på cirka 319 miljarder euro, eller ungefär 2,5 % av EU:s BNP.

Mer information finns på

Eco-innovation Action Plan (EcoAP)

Innovation Union Flagship Initiative

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar