Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový akčný plán pre ekoinovácie na podporu ekologického rastu a prínosu podnikov

Brusel 15. december 2011 – Ekologické inovácie majú zásadný význam z hľadiska realizácie stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Nový Akčný plán v oblasti ekologických inovácií (EcoAP) podporí inovácie zamerané na zníženie tlaku na životné prostredie a pomôže im presadiť sa na trhu. Vzhľadom na to, že environmentálne technológie prospievajú obchodu a pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta, sú ekologické inovácie nesmierne dôležité pre hospodársku konkurencieschopnosť Európy.

EcoAP je jedným zo záväzkov hlavnej iniciatívy „Únia inovácií“ a vychádza z akčného plánu v oblasti environmentálnych technológií (ETAP). Pôvodné ťažisko (environmentálne technológie) sa rozširuje na rozsiahlejšiu koncepciu ekologických inovácií a zameriava sa na konkrétne prekážky, problémy a príležitosti na dosiahnutie environmentálnych cieľov pomocou inovácií. EcoAP obsahuje opatrenia na strane dopytu aj ponuky, na podporu výskumu a priemyslu, aj ako politické a finančné nástroje. Plán uznáva zásadnú úlohu právnych predpisov pri vývoji ekologických inovácií a počíta s revíziou legislatívy na ochranu životného prostredia. Okrem toho kladie dôraz na význam výskumu a inovácií z hľadiska vývoja inovačných technológií a ich uvádzania na trh. Plán nezanedbáva ani medzinárodný aspekt ekologických inovácií a sústreďuje sa na lepšiu politickú koordináciu s medzinárodnými partnermi.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „V tomto storočí musíme nájsť odpoveď na otázku, ako vyťažiť z našich zdrojov maximum – teda dosiahnuť viac výsledkov s menej zdrojmi – a znížiť dosah našej činnosti. Európa musí pri riešení tejto otázky zaujať vedúce postavenie, ak chceme byť vo svete s čoraz obmedzenejšími zdrojmi konkurencieschopní. Celosvetový dopyt po environmentálnych technológiách, výrobkoch a službách zaznamenáva rýchly rast aj v tomto ťažkom období a predstavuje oblasť, kde má Európa čo ponúknuť. Nový plán má podporiť vznik ekologických pracovných miest a ekologický rast.“

Akčný plán urýchli ekologické inovácie vo všetkých hospodárskych sektoroch pomocou dobre zacielených opatrení. V záujme vytvorenia silnejšieho a stabilnejšieho trhového dopytu po ekologických inováciách sa prijmú opatrenia v oblastiach legislatívnych stimulov, súkromného a verejného obstarávania a noriem a zmobilizuje sa pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) v záujme zvýšenia ochoty investovať a zlepšenia príležitostí na spoluprácu.

Najdôležitejšie aspekty nového akčného plánu:

  • Používanie environmentálnej politiky a legislatívy na podporu ekologických inovácií,

  • podpora demonštračných projektov a partnerstiev na uvádzanie sľubných, inteligentných a ambicióznych prevádzkových technológii na trh,

  • vypracovanie nových noriem na podporu ekologických inovácií,

  • mobilizácia finančných nástrojov a podporných služieb pre MSP,

  • posilňovanie medzinárodnej spolupráce,

  • podpora rozvoja nových zručností a vytvárania pracovných miest a súvisiacich vzdelávacích programov podľa potrieb trhu práce a

  • podpora ekologických inovácií prostredníctvom európskych inovačných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Plán sa bude realizovať pomocou partnerstiev medzi zainteresovanými stranami, súkromným a verejným sektorom a Komisiou. Chystané priebežné hodnotenie finančného výhľadu poskytne dobrú príležitosť na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v tomto akčnom pláne. Nové opatrenia sa zamerajú na vývoj produktov a demonštrácií s cieľom pomôcť technológiám presadiť sa na trhu.

Kontext

Ekologické inovácie sú každou formou inovácií, ktorých cieľom a výsledkom je výrazný a preukázateľný pokrok pri dosahovaní cieľa udržateľného rozvoja pomocou zníženia vplyvu na životné prostredie, posilnenia odolnosti životného prostredia voči tlakom alebo efektívnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov.

Európsky ekologický priemysel predstavuje významný hospodársky sektor s odhadovaným ročným obratom 319 miliárd EUR, resp. 2,5 % HDP EÚ.

Ďalšie informácie:

Akčný plán v oblasti ekologických inovácií (EcoAP)

Hlavná iniciatíva „Únia inovácií“

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar