Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Start van het actieplan voor eco-innovatie: de bedrijven worden geholpen bij het creëren van groene groei en milieuvoordelen

Brussel, 15 december 2011 – Eco-innovatie is van wezenlijk belang voor de uitvoering van de “Europa 2020-strategie" voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Het nieuwe Actieplan voor eco-innovatie zal stimulansen bieden voor innovatie die de druk op het milieu doet afnemen, en zal de kloof tussen innovatie en de markt dichten. Milieuvriendelijke technologieën zijn goed voor de bedrijven en helpen bij het creëren van nieuwe banen, waardoor eco-innovatie cruciaal is voor het economische concurrentievermogen van Europa.

Het actieplan voor eco-innovatie is een van de verbintenissen in het kader van het vlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie” en bouwt voort op het Actieplan inzake milieutechnologieën van 2004. Tot dusver lag het accent op groene technologieën, maar nu wordt gefocust op het bredere concept van de eco-innovatie. Hierbij wordt ingegaan op specifieke knelpunten, uitdagingen en mogelijkheden om via innovatie milieudoelstellingen te bereiken. Het actieplan voor eco-innovatie omvat tal van acties: zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde, inzake onderzoek en industrie en inzake beleids- en financiële instrumenten. Het erkent de essentiële rol van de milieuwetgeving als motor voor eco-innovatie en voorziet in een herziening van de milieuwetgeving. Voorts wordt het belang benadrukt van onderzoek en innovatie om meer innoverende technologieën te produceren en op de markt te brengen. Verder legt het actieplan de nadruk op het internationale aspect van eco-innovatie en op een betere coördinatie van het beleid met de internationale partners.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het zo: “De innovatie-uitdaging van deze eeuw zal erin bestaan ervoor te zorgen dat onze hulpbronnen langer meegaan – door meer te doen met minder – en de impact van onze activiteiten te verkleinen. Als wij concurrerend willen zijn in een wereld met toenemende beperkingen inzake hulpbronnen, moet Europa het voortouw nemen om die uitdaging aan te gaan. De wereldwijde vraag naar ecologische technologieën, producten en diensten neemt, zelfs in deze moeilijke tijden, snel toe en het is een sector waar Europa veel te bieden heeft. Dit is een plan voor groene banen en groene groei.”

Het actieplan zal met gerichte acties de eco-innovatie in alle sectoren van de economie versnellen. Om ervoor te zorgen dat de marktvraag naar eco-innovatie sterker en stabieler wordt, zullen in het kader van het plan maatregelen worden genomen op het gebied van wetgevingsstimulansen, private en publieke aankopen en normen en zal steun worden vrijgemaakt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) om de investeringsbereidheid en de netwerkmogelijkheden van die ondernemingen te vergroten.

De kernelementen van het nieuwe actieplan zijn:

  • gebruikmaken van het milieubeleid en de milieuwetgeving om de eco-innovatie te bevorderen;

  • demonstratieprojecten en partnerschappen ondersteunen om veelbelovende, intelligente en ambitieuze operationele technologieën op de markt te brengen;

  • nieuwe normen opstellen om de eco-innovatie te bevorderen;

  • financiële instrumenten en ondersteunende diensten inschakelen ten behoeve van het MKB;

  • de internationale samenwerking versterken;

  • de ontwikkeling ondersteunen van de nieuwe vaardigheden en banen en van de daaraan gekoppelde opleidingsprogramma’s om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, en

  • de eco-innovatie bevorderen via Europese innovatiepartnerschappen.

Volgende stappen

Het actieplan zal worden uitgevoerd via een partnerschap tussen de belanghebbenden, de particuliere en de openbare sector en de Commissie. De komende financiële evaluatie halverwege de looptijd zal een goede gelegenheid zijn om na te gaan in hoeverre de in dit actieplan opgenomen doelstellingen zijn bereikt. Vervolgens zal worden gefocust op productontwikkeling en demonstratieactiviteiten om de kloof tussen technologie en de introductie daarvan op de markt te dichten.

Achtergrond

Eco-innovatie is elke vorm van innovatie die resulteert in of gericht is op significante en aantoonbare vooruitgang in de richting van het doel van duurzame ontwikkeling door het beperken van milieueffecten, het versterken van de weerstand tegen milieudruk of het bereiken van een efficiënter en verantwoordelijker gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De Europese eco-industrie is een belangrijke economische sector met een jaarlijkse omzet die wordt geraamd op 319 miljard, of ongeveer 2,5% van het BBP van de EU.

Nadere informatie:

Actieplan voor eco-innovatie

Vlaggenschipinitiatief “Innovatie-Unie”

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar