Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Ekoinovācijas rīcības plāns palīdzēs uzņēmējiem radīt "zaļu" izaugsmi un ekoloģisku ieguvumu

Brisele, 2011. gada 15. decembris. Ekoinovācijai ir būtiska nozīme stratēģijas "Eiropa 2020" ieviešanā gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes vārdā. Jaunais Ekoinovācijas rīcības plāns (EcoAP) vairos inovāciju, kas mazina spiedienu uz vidi, un pārvarēs plaisu starp inovāciju un tirgu. Videi draudzīgas tehnoloģijas kalpo uzņēmējdarbībai un palīdz radīt jaunas darba vietas — tāpēc ekoinovācija ir izšķirīgi svarīga Eiropas ekonomiskajai konkurētspējai.

EcoAP ir viena no Inovācijas savienības pamatiniciatīvām, kas tālāk attīsta 2004. gada Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP). Tā pārnes uzsvaru no "zaļajām" tehnoloģijām uz plašāko "ekoinovācijas" koncepciju, pievēršoties īpašām šaurajām vietām, problēmām un iespējām sasniegt vides mērķus ar inovācijas palīdzību. EcoAP aptver darbības saistībā ar pieprasījumu un piedāvājumu, pētniecību un rūpniecību un politiku un finanšu instrumentiem. Plānā atzīts, ka galvenā loma ekoinovācijā būs tiesību aktiem vides jomā, un paredzēta to pārskatīšana. Tajā arī uzsvērts, cik svarīga ir pētniecība un inovācija, radot vairāk novatorisku tehnoloģiju un tās laižot tirgū. Plānā akcentēts arī ekoinovācijas starptautiskais aspekts un politikas labāka koordinācija ar partneriem citās pasaules daļās.

Vides komisārs Janezs Potočniks saka: "Galvenais pārbaudījums inovācijai šajā gadsimtā būs mūsu resursu optimizēšana, panākot vairāk ar mazākiem līdzekļiem, un mūsu darbības seku samazināšana. Šajā ziņā Eiropai ir jābūt vadošai lomai, ja vēlamies konkurēt pasaulē, kur rodas arvien lielāki resursu ierobežojumi. Pasaules mērogā pieprasījums pēc videi draudzīgām tehnoloģijām, produktiem un pakalpojumiem strauji aug pat šajos grūtajos laikos, un tā ir joma, kur Eiropa var piedāvāt daudz. Tas ir "zaļu" darba vietu un "zaļas" izaugsmes plāns."

Rīcības plāns ar mērķtiecīgām darbībām paātrinās ekoinovāciju visās tautsaimniecības nozarēs. Lai palīdzētu radīt spēcīgāku un stabilāku tirgus pieprasījumu pēc ekoinovācijas, plānā paredzēti pasākumi tādās jomās kā reglamentācijas radīti stimuli, privātais un publiskais iepirkums un standarti, un plāns veicinās atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), uzlabojot to gatavību ieguldījumiem un tīklošanas iespējas.

Jaunā rīcības plāna galvenie aspekti ir šādi:

  • vides politikas un likumdošanas izmantošana ekoinovācijas veicināšanā;

  • demonstrējumu projektu un partnerības atbalstīšana, lai laistu tirgū daudzsološas, viedas un vērienīgas operatīvās tehnoloģijas;

  • jaunu standartu izstrāde ekoinovācijas vairošanai;

  • finanšu instrumentu un atbalsta pakalpojumu novirzīšana uz MVU;

  • starptautiskās sadarbības veicināšana;

  • jaunu prasmju un darba vietu un attiecīgu apmācības programmu atbalstīšana, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības; un

  • ekoinovācijas veicināšana ar Eiropas inovācijas partnerību palīdzību.

Turpmākie pasākumi

Plāns tiks īstenots, sadarbojoties ieinteresētajām personām, privātajam un publiskajam sektoram un Komisijai. Gaidāmā termiņa vidusposma finanšu pārskate būs laba iespēja izvērtēt, kā sasniegti šajā rīcības plānā nospraustie mērķi. Uzmanības centrā būs produktu izstrādes un demonstrējumu pasākumi ar nolūku pārvarēt plaisu starp tehnoloģiju izstrādi un nonākšanu tirgū.

Pamatinformācija

Ekoinovācija ir inovācija, kas veicina vai rada būtiskus un demonstrējamus panākumus, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķi, samazinot ietekmi uz vidi, stiprinot pretestību vides spiedienam vai panākot dabas resursu efektīvāku un atbildīgāku izmantošanu.

Eiropas ekoindustrija ir ievērojama tautsaimniecības nozare, kuras gada apgrozījumu lēš uz 319 miljardiem eiro jeb 2,5 % no ES IKP.

Papildinformācija

Ekoinovācijas rīcības plāns (EcoAP)

Pamatiniciatīva "Inovācijas savienība"

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar