Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Pradėtas įgyvendinti Ekologinių inovacijų veiksmų planas, padėsiantis verslui užtikrinti ekologiškai tvarų augimą ir naudą aplinkai

Briuselis 2011 m. gruodžio 15 d. — Norint įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“, labai svarbios ekologinės inovacijos. Naujuoju Ekologinių inovacijų veiksmų planu bus skatinamos inovacijos, kuriomis mažinama aplinkai tenkanti našta, ir mažinamas inovacijų atotrūkis nuo rinkos. Ekologiškos technologijos naudingos verslui ir padeda kurti naujas darbo vietas, taigi ekologinės inovacijos yra esminės Europos ekonomikos konkurencingumui išlaikyti.

Ekologinių inovacijų veiksmų planas – vienas iš įsipareigojimų pagal pagrindinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, grindžiamas 2004 m. Aplinkosaugos technologijų veiksmų planu. Jame aptariamos ne tik ekologiškos technologijos, bet bendresnė ekologinių inovacijų koncepcija, dėmesį sutelkiant į konkrečius trukdžius, uždavinius ir galimybes, susijusius su aplinkos tikslų įgyvendinimu diegiant inovacijas. Ekologinių inovacijų veiksmų plane numatyti ir paklausos, ir pasiūlos grandinės veiksmai, mokslinių tyrimų ir pramonės veiksmai, politikos ir finansų priemonės. Plane pripažįstama, kad ekologinės inovacijos iš esmės skatinamos aplinkos srities reguliavimo priemonėmis, ir numatoma persvarstyti tokius teisės aktus. Jame pabrėžiama, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labai svarbūs siekiant kurti novatoriškesnes technologijas ir jas pateikti rinkai. Be to, plane atkreipiamas dėmesys į tarptautinį ekologinių inovacijų aspektą ir geresnį politikos koordinavimą su tarptautiniais partneriais.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šio amžiaus inovacijų uždavinys bus kuo ekonomiškiau ir rezultatyviau naudoti išteklius ir mažinti žmogaus veiklos poveikį. Europa privalo pirmoji spręsti šį uždavinį, kad liktų konkurencinga pasaulyje vis mažėjant išteklių. Pasaulinė aplinkai nekenksmingų technologijų, produktų ir paslaugų paklausa sparčiai auga net dabartiniu sunkiu laikotarpiu – šioje srityje Europa gali daug ką pasiūlyti. Tai – ekologiškų darbo vietų kūrimo ir ekologiškai tvaraus augimo planas.“

Tiksliniais veiksmų plano veiksmais bus skatinama sparčiau diegti ekologines inovacijas visuose ūkio sektoriuose. Kad būtų sukurta didesnė ir stabilesnė ekologinių inovacijų paklausa rinkoje, bus imamasi reguliavimo iniciatyvų, privačiųjų bei viešųjų pirkimų ir standartų rengimo priemonių, taip pat bus teikiama parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kad jos geriau pasirengtų pritraukti investicijas ir turėtų daugiau tinklų kūrimo galimybių.

Pagrindiniai naujojo veiksmų plano aspektai:

1. aplinkos politikos ir teisės aktų naudojimas ekologinėms inovacijoms skatinti;

2. parodomųjų projektų rėmimas ir partnerystė, kad rinkai būtų pateikiamos perspektyvios, pažangios ir didelio užmojo veiklos technologijos;

3. naujų standartų rengimas ekologinėms inovacijoms skatinti;

4. MVĮ skirtų finansinių priemonių ir paramos paslaugų naudojimas;

5. tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas;

6. naujų įgūdžių, darbo vietų ir susijusių mokymo programų, skirtų darbo rinkos poreikiams tenkinti, kūrimo rėmimas;

7. ekologinių inovacijų skatinimas užmezgant Europos inovacijų partnerystę.

Tolesni veiksmai

Planas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant suinteresuotosioms šalims, privačiajam bei viešajam sektoriui ir Komisijai. Gera galimybė įvertinti, kaip sekasi siekti šiame veiksmų plane nustatytų tikslų, bus laikotarpio vidurio finansinis vertinimas. Daugiau pastangų bus skirta produktams kurti ir parodomajai veiklai vykdyti, kad sumažėtų technologijų kūrimo atotrūkis nuo jų naudojimo rinkoje.

Pagrindiniai faktai

Ekologinės inovacijos – inovacijos, kurių rezultatas arba paskirtis yra didelė ir įrodoma darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo pažanga, mažinant poveikį aplinkai, didinant atsparumą naštos aplinkai atžvilgiu, taip pat efektyviau ir atsakingiau naudojant gamtos išteklius.

Europos ekologinės pramonės šakos yra reikšmingas ūkio sektorius, kurio metinė apyvarta sudaro 319 mlrd. EUR, arba maždaug 2,5 proc. ES BVP.

Daugiau informacijos rasite

Ekologinių inovacijų veiksmų planas

Pagrindinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar