Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Ekoinnovointia koskeva toimintasuunnitelma kannustaa elinkeinoelämää vihreään kasvuun ja ympäristöhyötyihin

Bryssel 15. joulukuuta 2011 – Ekoinnovointi on ratkaisevassa asemassa pantaessa täytäntöön älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 ‑strategiaa. Uusi ekoinnovointia koskeva toimintasuunnitelma (Eco-Innovation Action Plan (EcoAP)) edistää innovointia, joka auttaa vähentämään ympäristöön kohdistuvia paineita ja kaventamaan innovoinnin ja markkinoiden välistä kuilua. Ympäristöystävällinen teknologia on eduksi elinkeinoelämälle ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja. Näin ekoinnovointi on elintärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta.

EcoAP on yksi vuoden 2004 ympäristöteknologioita koskevaan toimintasuunnitelmaan Environmental Technologies Action Plan (ETAP) perustuvan innovaatiounioni-lippulaivahankkeen sitoumuksista. Sen painopiste siirtyy vihreästä teknologiasta laaja-alaisempaan ekoinnovointiin, jonka tarkoituksena on ratkaista erityisiä pullonkauloja ja haasteita ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi innovaation avulla. EcoAP sisältää toimia sekä kysynnän että tarjonnan, tutkimuksen ja teollisuuden sekä politiikan ja rahoituksen alalla. Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan ympäristölainsäädännön keskeinen merkitys ekoinnovoinnin edistäjänä, ja siihen sisältyy myös ympäristölainsäädännön tarkistaminen. Lisäksi siinä korostetaan tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä innovatiivisemman teknologian kehittämiselle ja markkinoille saattamiselle. Toimintasuunnitelmassa käsitellään myös ekoinnovointiin liittyviä kansainvälisiä näkökohtia ja politiikan tehokkaampaa koordinointia kansainvälisten kumppaneiden kesken.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik totesi: "Tämän vuosisadan innovaatiohaaste liittyy resurssien tehokkaampaan käyttöön – ts. meidän on saavutettava enemmän tulosta vähemmällä panostuksella – ja toimintamme vaikutusten vähentämiseen. Euroopan on tässä suhteessa oltava edelläkävijä, mikäli haluamme säilyttää kilpailukykymme maailmassa, jonka resurssit ovat yhä rajallisemmat. Ympäristöteknologian, -tuotteiden ja -palvelujen maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa nopeasti myös näinä vaikeina aikoina, ja Euroopalla on paljon tarjottavaa tällä alalla. Uusi toimintasuunnitelma edistää vihreitä työpaikkoja ja vihreää kasvua."

Tarkkaan kohdennettujen toimien avulla toimintasuunnitelma vauhdittaa ekoinnovointia kaikilla talouselämän aloilla. Ekoinnovoinnin markkinakysynnän lujittamiseksi ja vakauttamiseksi se sisältää toimenpiteitä, jotka liittyvät sääntelyyn perustuviin kannustimiin, yksityisiin ja julkisiin hankintoihin sekä standardeihin, ja sillä tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden investointivalmiuden ja verkottumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Uuden toimintasuunnitelman pääkohdat ovat:

  • Ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön valjastaminen ekoinnovoinnin edistämiseen;

  • Esittelyhankkeiden ja kumppanuuksien tukeminen lupaavien, älykkäiden ja kunnianhimoisten operatiivisten teknologioiden saattamiseksi markkinoille;

  • Uusien standardien kehittäminen ekoinnovoinnin vauhdittamiseksi;

  • Rahoitusvälineiden ja tukipalvelujen tarjoaminen pk-yrityksille;

  • Kansainvälisen yhteistyön lisääminen;

  • Uusien taitojen ja työpaikkojen sekä niihin liittyvien koulutusohjelmien kehittäminen ja tukeminen työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamiseksi; ja

  • Ekoinnovoinnin edistäminen eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien avulla.

Seuraavat vaiheet

Toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön sidosryhmien, yksityisen ja julkisen sektorin sekä komission välisten kumppanuuksien kautta. Tuleva puolivälin rahoituskatsaus tarjoaa hyvän tilaisuuden arvioida suunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Uudet toimet keskitetään tuotekehittelyyn ja esittelyhankkeisiin teknologian ja markkinoiden lähentämiseksi.

Taustaa

Ekoinnovointi tarkoittaa kaikkea innovointia, joka johtaa tai jolla pyritään merkittävään ja osoitettavissa olevaan edistymiseen kohti tavoitteeksi asetettua kestävää kehitystä vähentämällä ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia, lisäämällä sietokykyä ympäristöpaineita vastaan tai saamalla aikaan sen, että luonnonvaroja käytetään tehokkaammin ja vastuullisemmin.

Euroopan ekoteollisuus on merkittävä ala, jonka vuotuinen liikevaihto on arviolta 319 miljardia euroa, mikä on noin 2,5 prosenttia EU:n BKT:stä.

Lisätietoja:

Eco-innovation Action Plan (EcoAP)

Innovation Union Flagship Initiative

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar