Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Koostatud on ökoinnovatsiooni tegevuskava, et aidata ettevõtetel edendada rohelist majanduskasvu ja luua keskkonnakasu

Brüssel, 15. detsember 2011 – Ökoinnovatsioon on Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide saavutamiseks ülitähtis. Äsjakoostatud ökoinnovatsiooni tegevuskava abil hoogustatakse ökoinnovatsiooni, mis aitab vähendada keskkonnakoormust ning luua sildu innovatsiooni ja turu vahel. Keskkonnasäästlik tehnoloogia on kasulik ettevõtjatele, aitab luua uusi töökohti ning on seega Euroopa majandusliku konkurentsivõime tagamiseks äärmiselt tähtis.

Ökoinnovatsiooni tegevuskava koostamisega on täidetud üks juhtalgatuse „Innovatiivne liit” kohustusi. Kava tugineb 2004. aasta keskkonnatehnoloogia tegevuskavale ning selle põhitähelepanu on nihutatud nn roheliselt tehnoloogialt ökoinnovatsioonile laiemalt, võttes sihikule kitsaskohad, probleemid ja võimalused keskkonnaeesmärkide täitmisel innovatsiooni kaudu. Ökoinnovatsiooni tegevuskava meetmed on suunatud nõudlusele ja pakkumisele, teadusele ja tööstussektorile ning poliitika- ja rahastamisvahenditele. Kavas on tunnistatud keskkonnaalaste õigusaktide esmatähtsust ökoinnovatsiooni soodustamisel ning nähtud ette nimetatud õigusaktide läbivaatamine. Samuti on selles toonitatud teaduse ja innovatsiooni tähtsust arvukamate innovatiivsete tehnoloogialahenduste väljatöötamisel ning nende turuleviimisel. Kavas pööratakse suurt tähelepanu ka ökoinnovatsiooni rahvusvahelisele mõõtmele ja poliitika paremale koordineerimisele rahvusvaheliste partneritega.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Käesoleva sajandi innovatsiooniülesanne on kasutada ressursse targemalt ära – teha vähemaga rohkem – ning vähendada inimtegevuse mõju. Euroopa peab selle ülesande täitmisel olema esirinnas, kui ta soovib püsida konkurentsivõimelisena üha suuremate ressursipiirangutega maailmas. Vaatamata praegustele rasketele aegadele kasvab maailmas kiirelt nõudlus keskkonnatehnoloogia, -toodete ja -teenuste järele ning Euroopal on selles valdkonnas paljugi pakkuda. See on roheliste töökohtade ja rohelise majanduskasvu kava.”

Tegevuskavaga kiirendatakse ökoinnovatsiooni kõigis majandussektorites sihtmeetmete abil. Võetakse meetmeid, et aidata luua suurem ja püsivam turunõudlus ökoinnovatsiooni järele. Seda tehakse õigusnormidega stiimuleid luues, samuti erasektori hangete ja riigihangete ning standardite abil. Lisaks toetatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), et suurendada investeerimisvalmidust ja parandada koostöösuhete loomise võimalusi.

Tegevuskava põhielemendid on järgmised.

  • Ökoinnovatsiooni toetamiseks kasutatakse keskkonnapoliitikat ja keskkonnaalaseid õigusakte.

  • Toetatakse näidisprojekte ja partnerlussuhteid, et viia turule paljutõotavad, arukad ja laiahaardelised kasutusvalmid tehnoloogialahendused.

  • Töötatakse välja uued ökoinnovatsiooni soodustavad standardid.

  • Võetakse kasutusele VKEdele ettenähtud rahastamisvahendid ja toetusteenused.

  • Edendatakse rahvusvahelist koostööd.

  • Toetatakse uute oskuste ja töökohtade loomist ning sellega seotud koolitusprogrammide arendamist vastavalt tööturu vajadustele.

  • Edendatakse ökoinnovatsiooni Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu.

Edasised sammud

Tegevuskava hakatakse rakendama sidusrühmade, avaliku ja erasektori ning komisjoni partnerluses. Peatne finantsraamistiku vaheläbivaatamine on sobiv võimalus nimetatud tegevuskava eesmärkide saavutamise hindamiseks. Uued jõupingutused on suunatud toodete arendamisele ja tutvustamisele, et kaotada käärid tehnoloogia ja selle turuleviimise vahel.

Taust

Ökoinnovatsioon on mis tahes liiki innovatsioon, mille tulemus või eesmärk on säästva arengu märkimisväärne ja tõendatav edendamine, vähendades keskkonnamõju, suurendades vastupanuvõimet keskkonnakoormusele või tagades loodusvarade tõhusama ja vastutustundlikuma kasutamise.

Euroopa ökotööstus on oluline majandussektor, mille hinnanguline aastakäive on 319 miljardit eurot ehk ligikaudu 2,5% ELi SKPst.

Lisateave:

Ökoinnovatsiooni tegevuskava

Juhtalgatus „Innovatiivne liit”

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar