Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Akční plán pro ekologické inovace byl zahájen: pomoc podnikům v zájmu „zeleného růstu“ a přínosů pro životní prostředí

V Bruselu dne 15. prosince 2011 – Ekologické inovace mají zásadní význam pro plnění strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Nový akční plán pro ekologické inovace (EcoAP) podpoří inovace, které snižují zátěž vůči životnímu prostředí, a překlene prostor mezi inovacemi a trhem. Ekologické technologie jsou přínosem pro podnikání a napomáhají při tvorbě nových pracovních míst. Z tohoto důvodu jsou ekologické inovace důležité pro hospodářskou konkurenceschopnost Evropy.

Akční plán pro ekologické inovace je jedním ze závazků stěžejní iniciativy „Unie inovací“ a vychází z akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP) z roku 2004. Svým zaměřením obsáhne ekologické technologie, ale též širší pojetí ekologických inovací – určuje konkrétní překážky, výzvy a příležitosti pro dosahování cílů v oblasti životního prostředí prostřednictvím inovací. EcoAP zahrnuje činnosti na straně poptávky i nabídky, v oblasti výzkumu a průmyslu, jakož i v oblasti politických a finančních nástrojů. Plán uznává klíčovou úlohu právní úpravy v oblasti životního prostředí coby hnací síly pro ekologické inovace a předpokládá přezkum právních předpisů v oblasti životního prostředí. Rovněž zdůrazňuje význam výzkumu a inovací s cílem vytvořit více inovačních technologií a uvést je na trh. Plán též klade důraz na mezinárodní hledisko ekologických inovací a na lepší koordinaci politik s mezinárodními partnery.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Díky výzvě, jíž jsou inovace pro toto století, budou lépe zúročeny naše zdroje – jinými slovy, méně znamená více – a sníží se tak dopad naší činnosti. Při vypořádání se s touto výzvou musí Evropa stát v čele, chceme-li být konkurenceschopní ve světě, v němž se stále více nedostává zdrojů. Celosvětová poptávka po ekologických technologiích, výrobcích a službách rychle roste i v těchto obtížných časech a právě v této oblasti má Evropa co nabídnout. Jde o plán „zelených pracovních míst“ a „zeleného růstu“.“

Akční plán dobře cílenými opatřeními urychlí ekologické inovace ve všech odvětvích hospodářství. Pro pomoc k vytvoření silnější a stabilnější tržní poptávky po ekologických inovacích se v plánu přijmou opatření pro regulační pobídky, soukromé i veřejné zakázky a standardy a získá se podpora pro malé a střední podniky (MSP) k zlepšení připravenosti na investice a příležitostí pro navazování kontaktů.

Klíčové aspekty nového akčního plánu zahrnují:

  • využití politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí k podpoře ekologických inovací;

  • podporu demonstračních projektů a partnerství pro uvedení slibných, inteligentních a náročných operačních technologií na trh;

  • vypracovávání nových norem na podporu ekologických inovací;

  • mobilizaci finančních nástrojů a podpůrných služeb pro malé a střední podniky;

  • podporu mezinárodní spolupráce;

  • podporu rozvoje nových dovedností a pracovních míst a souvisejících programů odborné přípravy, aby odpovídaly potřebám trhu práce, a

  • podporu ekologických inovací prostřednictvím evropských inovačních partnerství.

Další kroky

Plán se bude provádět prostřednictvím partnerství mezi zúčastněnými stranami, soukromým a veřejným sektorem a Komisí. Nadcházející střednědobý finanční přezkum bude dobrou příležitostí, aby se posoudilo dosažení cílů stanovených v tomto akčním plánu. Nové úsilí se zaměří na rozvoj produktů a demonstrace, aby se překlenul prostor mezi technologiemi a jejich zaváděním na trh.

Souvislosti

Ekologickou inovací je každá forma inovace, která vede k podstatnému a prokazatelnému pokroku směrem k cíli udržitelného rozvoje snížením dopadů na životní prostředí nebo o tento pokrok usiluje, a to zvýšením odolnosti vůči zátěži na životní prostředí nebo dosažením účinnějšího a zodpovědnějšího používání přírodních zdrojů.

Evropská ekologická průmyslová odvětví jsou významným hospodářským odvětvím s ročním obratem v odhadované výši 319 miliard EUR neboli přibližně 2,5 % HDP EU.

Další informace:

Akční plán pro ekologické inovace (EcoAP)

Stěžejní iniciativa „Unie inovací“

Kontaktní osoby :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar