Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Стартира планът за действие за екологични иновации: да подпомогнем бизнеса да постигне екосъобразен растеж и да бъде полезен на околната среда

Брюксел, 15 декември 2011 г. Екологичните иновации са от жизнена важност за прилагане на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Новият План за действие за екологични иновации (EcoAP) ще насърчи новаторството, което намалява натиска върху околната среда и ще преодолее дистанцията между иновациите и пазара. Екологичните технологии са благоприятни за предприятията и помагат за разкриването на нови работни места, така че екологичните иновации са жизнено важни за икономическата конкурентоспособност на Европа.

EcoAP е един от ангажиментите по водещата инициатива „Съюз за иновации“, който се опира на Плана за действие за екологичните технологии (ETAP). Той разширява обхвата на инициативата: досега вниманието бе насочено към екологичните технологии, докато планът вече обхваща по-широката концепция за екологични иновации, като се съсредоточава върху специфични затруднения, предизвикателства и възможности за постигане на целите в областта на околната среда чрез иновации. EcoAP включва дейности по отношение както на търсенето, така и на предлагането, на научноизследователската дейност, на промишлеността, политиката и финансовите инструменти. Планът отчита ключовата роля на регулаторните мерки за околната среда като стимул за екологичните иновации и предвижда преглед на законодателството в тази област. Той също така подчертава значението на научноизследователската дейност и иновациите за създаването на още новаторски технологии и внедряването им на пазара. Планът обръща голямо внимание на международния аспект на екологичните иновации и на подобрената координация на политиките с международните партньори.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Иновационното предизвикателство на това столетие е да оптимизираме използването на ресурсите си — да постигаме повече с по-малко — и да намалим вредните въздействия от дейността си. Европа трябва да заеме водеща позиция в надпреварата за преодоляване на това предизвикателство, ако искаме да бъдем конкурентоспособни в един свят с все по-ограничени ресурси. Дори в тези трудни времена търсенето на екологични технологии, продукти и услуги в световен мащаб нараства бързо, а това е област, в която Европа може да предложи много. Това е план за екологична заетост и екологичен растеж.“

Планът за действие ще ускори екологичните иновации във всички отрасли на промишлеността с прецизно насочени действия. За да подпомогне засилването и стабилизирането на пазарното търсене на екологични иновации, планът ще съдържа мерки в сферата на нормативните стимули, частните и обществените поръчки и стандартите и ще мобилизира подкрепата за малките и средните предприятия (МСП), за да се подобрят готовността за инвестиции и възможностите за работа в мрежа.

Някои основни аспекти на новия план за действие са:

  • Използването на политиката и законодателството в областта на околната среда за насърчаване на екологичните иновации;

  • Подкрепа за демонстрационни проекти и партньорства, които да въведат на пазара перспективни, интелигентни и амбициозни оперативни технологии.

  • Разработване на нови стандарти за стимулиране на екологичните иновации.

  • Мобилизиране на финансови инструменти и услуги за подкрепа на МСП;

  • Насърчаване на международното сътрудничество;

  • Подкрепа за развиването на нови умения и професии, както и свързаните с тях програми за обучение, за да се отговори адекватно на нуждите на пазара; както и

  • Насърчаване на екологичните иновации чрез европейските парнтьорства за иновации (ЕПИ).

Следващи стъпки

Планът ще се прилага чрез партньорства между заинтересованите страни, частния и обществения сектор и Комисията. Предстоящият междинен финансов преглед предлага добра възможност да се оцени степента на постигане на целите, заложени в плана за действие. Последващите усилия ще се съсредоточат върху дейности по разработка и демонстрация за преодоляване на дистанцията между създаването на технологиите и навлизането им на пазара.

Контекст

Екологична иновация е всяка форма на иновация, водеща до или целяща значителен и видим напредък към устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда, подобряване на издръжливостта на натиска върху нея или постигане на по-ефективен и отговорен начин на използване на природните ресурси.

Европейските екологични индустрии са значителен икономически сектор с годишен оборот, оценяван на 319 млрд. EUR, или 2,5 % от БВП на ЕС.

За повече информация:

План за действие за екологични иновации (EcoAP)

Водеща инициатива „Съюз за иновации“

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar